11°C

Погода у Лозовій

Сонячно

Вологість: 67%

Вітер: 11.27 km/h

Оголошення

Дивитись усі

Туристичний маршрут

Туристичний маршрут

по місту Лозова

Адреса: 64600, Харківська область, місто Лозова, пр-т Перемоги,1 тел. (05745) 7-41-05, 2-65-70, факс – 7-41-05

адреса електронної пошти: vcs@lzm.kh.drsu.gov.ua

Начальник відділу – Заварза Світлана Анатоліївна

 

Затверджений наказом

Головного управління юстиції

у Харківській області

06.03.2014 № 01-01/20-17

 

ГРАФІК  РОБОТИ  ТА ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН

у Лозівському міському відділі державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Харківській області

Вівторок    з 9.00 до 18.00

Середа        з 09.00  до 20.00 ( за графіком чергування)     

у середу прийом громадян здійснюється

                 з 11.00 до 20.00                                       

Четвер     з 9.00 до 18.00

П’ятниця  з 9.00 до  18.00

Субота     з 9.00 до 16.45

Перерва  з 13.00 до 13.45

Вихідні днінеділя, понеділок

Санітарний день: останній четвер місяця

Державна реєстрація смерті у неробочі, святкові та вихідні дні, крім неділі (за гнучким режимом роботи)

Середа - день надання безоплатних консультацій з питань застосування сімейного та цивільного законодавства, витребування документів про державну реєстрацію актів цивільного стану

( з 11-00 до 20-00)

 

Лозівський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції  у Харківській області /надалі – відділ/ є структурним підрозділом  Головного територіального управління юстиції у Харківській області, який реалізує повноваження  Міністерства юстиції України у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.

Відділ безпосередньо підпорядковується заступнику начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації – начальнику Управління державної реєстрації (надалі - начальник Управління державної реєстрації).

Відділ створюється, реорганізується та ліквідується наказом Міністерства юстиції України.

Відділ  у своїй  діяльності  керується  Конституцією  України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, іншими актами законодавства України, а також цим положенням.

Відділ утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Відділ є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

            Основні завдання, повноваження  Відділу є:

          Забезпечення повної, своєчасної і правильної державної реєстрації актів цивільного стану  відповідно до  вимог   законодавства.

          Забезпечення у межах визначеної компетенції реалізації громадянами особистих і майнових  прав.

         

         Збереження архівного фонду органів  державної реєстрації актів цивільного стану.

         Ведення з дотриманням  вимог чинного законодавства Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

         Видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану.

Відділ, відповідно до покладених на нього завдань:

         Проводить  державну  реєстрацію  народження фізичної особи та її  походження; смерті, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені (прізвища, власного імені, по батькові)  та про кожний факт  державної реєстрації акта цивільного стану  видає  відповідні свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану.

         

         Вносить  до Реєстру відомості про народження  фізичної особи та її походження, усиновлення, позбавлення  та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть, а також про внесення змін, поновлення  та  анулювання актових записів цивільного стану відповідно до Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 22.08.2007 № 1064 ( зі змінами).

         Розглядає заяви та готує матеріали про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичних  осіб   -  громадян України.

        Розглядає заяви та готує матеріали про внесення  змін до актових записів цивільного стану і  поновлення втрачених записів.

        Готує  та подає  до відділу державної реєстрації актів цивільного стану державної реєстрації  Головного територіального управління юстиції у Харківській області матеріали щодо анулювання поновлених та повторно складених актових записів цивільного стану.

        Складає висновок про анулювання актового запису про шлюб у випадках, передбачених статтею 39 Сімейного кодексу України,  та  анулює  актові записи цивільного  стану відповідно до норм законодавства.

         Приймає рішення щодо вилучення і повернення анульованого свідоцтва відповідному органу державної реєстрації актів цивільного стану. У разі неповернення анульованого свідоцтва надає інформацію про його анулювання для оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.

         При прийнятті заяви про державну реєстрацію шлюбу на бажання наречених видає направлення на медичне обстеження.

 

          Забезпечує належне зберігання та оформлення книг державної реєстрації актів цивільного стану, метричних  книг та іншої документації, пов’язаної з державною реєстрацією  актів цивільного стану.

         Веде в установленому порядку облік книг державної реєстрації актів цивільного стану і метричних книг.

        Подає Відділу Управління державної реєстрації  оформлені з дотриманням вимог законодавства книги державної реєстрації актів цивільного стану і метричні книги, а також іншу докукментацію для їх передачі на архівне зберігання відповідно до законодавства.

      Забезпечую з дотриманням вимог законодавства належні облік та зберігання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану.

         Видає  повторно свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану,  витяги  з Реєстру  у порядку, передбаченому  законодавством  України.

      Вивчає й узагальнює практику застосування чинного законодавства  з питань державної реєстрації актів цивільного стану.

        Веде звітність  та подає до Відділу Управління деражвної реєстрації  звіти про державну реєстрацію актів цивільного стану у порядку, передбаченому Інструкцією, а також звіти про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану.

           Розглядає заяви, скарги, пропозиції від громадян, органів влади, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції.

          Надає в установленному порядку інформацію за запитами на публічну інформацію фізчних та юридичних осіб, а також за запитами адвокатів, оформленими відповідно до законодавства, з питань, що належать до його компетенції, аналізує стан цієї роботи.

          Забезпечує виконавчі органи Панютинської селищної та Домаської сільської рад бланками актових записів цивільного стану, бланками свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та іншою документацією.

         Перевіряє  дотримання вимог  законодавства посадовими особами виконавчими комітетами Панютинської селищної та Домаської сільської рад, які проводять державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження, шлюб, смерть, та надає їм методичну допомогу.

         Приймає від виконавчих органів Панютинської селищної та Домаської сільської рад звіти за встановленими формами.

       Організовує та надає фізичним особам з дотриманням вимог законодавства платні послуги.

         Приймає для проставлення апостиля офіційні документи, що видаються органам юстиції та судами, а також документи, що оформляються нотаріусами України, та видає їх з проставленим апостилем.

         Виконує міжнародні договори про правову допомогу та правові відносини у цивільних та сімейних справах, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, в частині витребування документів про державну реєстрацію актів цивільного стану та виконання прохань про надання правової допомоги з питань, які належать  до компетенції органів державної реєстрації актів цивільного стану.

        Здійснює інші повноваження, передбачені завданнями Відділу.

        Відділ має право:

        Відділ має право перевіряти дотримання законодавства виконавчими комітетами сільської, селищзної ради при проведення державної реєстрації актів цивільного стану.             

        Одержувати безоплатно в установленному порядку від державних органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форми їх власності документи та інформацію,   необхідні  для виконання покладених на них завдань.

       Братии участь у нарадах, семінарах та інших заходах з питань, що належать до компетенції Відділу.

       Мати інші права згідно із законодавством. 

         

          Відділ  під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами головного територіального управління юстиції, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм їх власності з питань, що належать до його компетенції.


         Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану

Лозівський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Харківській області повідомляє про можливість громадян запису на прийом до відділу за допомогою функції «попередній електронний запис» через мережу Інтернет.

На порталі «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану» можно записатись на прийом до відділу ДРАЦС у зручний для громадян час, задати питання в онлайн режимі, подати заяви на реєстрацію актів цивільного стану.

Відповідно до статті 2 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 01.07.2010 №2398-VI (далі - Закон), актами цивільного стану є події та дії, які нерозривно пов’язані з фізичною особою і започатковують, змінюють, доповнюють або припиняють її можливість бути суб’єктом цивільних прав та обов’язків.

Відповідно до Закону державній реєстрації підлягають народження фізичної особи та її походження, шлюб, розірвання шлюбу у випадках, передбачених законом, зміна імені, смерть.

Про факт державної реєстрації акта цивільного стану органами державної реєстрації актів цивільного стану видається відповідне свідоцтво.

              

У 2016 році найпоширеніші чоловічі імена – Артем, Дмитро, Богдан, Назар, Олександр, рідковживані – Ісус, Веніамін, Еміль, Георгій; найпоширеніші жіночі імена – Софія, Анастасія, Мирослава, рідковживані – Рєната, Регіна, Малєна, Амєлія.


Пілотний проект «Шлюб за добу»

З метою апробації європейських стандартів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, спрямованих на створення сприятливих умов для отримання фізичними особами адміністративних послуг у зазначеній сфері, та забезпечення реалізації гарантованого державою права на шлюб, зокрема для учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, Міністерство юстиції реалізує пілотний проект щодо державної реєстрації шлюбу у скорочені строки за обраним заявниками місцем (далі — пілотний проект) у  містах Києві, Львові, Одесі, Херсоні, Маріуполі та Сєвєродонецьку, Вінниці, Дніпрі, Луцьку, Миколаїві, Рівне, Житомирі, Харкові, Кам'янець-Подільському.

Необхідно зазначити, що  під час реалізації пілотного проекту, послуга з організації проведення державної реєстрації шлюбу, за обраним заявниками місцем та у визначені ними строки надається суб’єктом господарювання — юридичною особою публічного права, а не відділом державної реєстрації актів цивільного стану!

Надання послуг з організації проведення державної реєстрації шлюбу здійснюється організатором державної реєстрації шлюбу на підставі договору, укладеного у письмовій формі із заявниками, згідно з примірним договором, рекомендованим Міністерством юстиції.

Організатор державної реєстрації шлюбу забезпечує подання заяви на проведення державної реєстрації шлюбу за формою, встановленою Міністерством юстиції, особисто або шляхом надіслання такої заявки на адресу електронної пошти одного з відділів ДРАЦС, які є учасниками пілотного проекту, до якої додаються копія договору про надання послуг з організації проведення державної реєстрації шлюбу, а також документи про сплату державного мита та платних послуг, що надаються відділом державної реєстрації актів цивільного стану.

Уповноважений працівник відділу ДРАЦС, після проведення перевірки відомостей про заявників, зазначених у договорі про надання послуг з організації проведення державної реєстрації шлюбу, складає заяву про державну реєстрацію шлюбу та забезпечує проведення такої реєстрації у місці та у час, зазначені в заявці організатора державної реєстрації шлюбу;

Державна реєстрація шлюбу проводиться уповноваженим працівником відділу ДРАЦС у приміщенні організатора державної реєстрації шлюбу після підписання заявниками заяви про державну реєстрацію шлюбу шляхом складення актового запису про шлюб без використання Державного реєстру актів цивільного стану громадян та видачі заявникам свідоцтва про шлюб.

Міністерство юстиції розпочало реалізацію пілотного проекту з Сєвєродонецька,  Одеси і  Маріуполя,  з 14 серпня проект розпочав роботу у Києві та  у місті Львові. На сьогоднішній день Кабінет Міністрів України розширив пілотний проект щодо спрощеної процедури реєстрації шлюбу на Вінницю, Дніпро, Луцьк, Миколаїв, Кам'янець-Подільський, Рівне, Житомир і Харків.

                               Порядок проставлення апостиля на документах

В останні роки міжнародні відносини розвиваються дуже стрімко, що тягне за собою велику кількість юридичних питань. Одним з таких, достатньо вагомих питань є легалізація офіційних документів. За загальним правилом, документи, які видані та мають юридичну силу на території однієї держави, можуть бути використані на території іншої держави тільки після їх відповідного засвідчення, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, учасниками яких є держави. На сьогоднішній день існує два способи засвідчення: консульська легалізація та проставлення апостиля.

Апостилювання – це один із правових режимів визнання юридичної чинності українських документів, які мають використовуватися за кордоном.

Апостиль виник як альтернативна і універсальна процедура підтвердження чинності іноземних документів. На відміну від консульської легалізації, на апостилювання витрачається менше часу, а документи з апостилем можуть використовуватися в різних країнах, а не в одній.

Апостиль - це стандартизований сертифікат чи штамп (який носить назву Apostille ), та проставляється на документах, або оформлюється у вигляді додатку до документа. Документи, які завіряються таким чином не потребують додаткової легалізації, причому їх зобов'язані  визнавати на будь – якому державному рівні в країнах учасниках Гаазької Конвенції. Для України Гаазька Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, 1961 року, набула чинності 22 грудня 2003 року.

В Україні повноваження на проставлення апостиля надані Міністерству освіти і науки України, Міністерству юстиції та Міністерству закордонних справ.

Апостиль не проставляється :

- на документах, виданих закордонними дипломатичними установами

України;

- на адміністративних документах, що мають пряме відношення до комерційних або митних операцій.

Проставлення апостиля здійснюється за допомогою програмних засобів ведення Електронного реєстру апостилів в такому порядку:

1) прийняття документів, формування та реєстрація заяви;

2) розгляд док

ументів, поданих для проставлення апостиля;

3) проставлення апостиля, відмова у його проставленні;

4) видача документів за результатом розгляду заяви.

Проставлення апостиля, відмова в його проставленні здійснюються у строк до 2 робочих днів. У разі необхідності отримання зразка підпису, відбитка печатки та/або штампа, а також здійснення перевірки документів про державну реєстрацію актів цивільного стану у випадках відсутності відомостей про них у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та/або виникнення сумніву щодо їх достовірності строк розгляду документів на проставлення апостиля може бути продовжено до 20 робочих днів.

Наказом Міністерства юстиції від 18 грудня 2003 року No 161/5 встановлено плату за надання послуг з проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції, призначених для використання на території інших держав, для громадян України, іноземців та осіб без громадянства –

3 неоподатковувані мінімуми доходів громадян (51 грн) та для юридичних осіб

5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн).

Від унесення плати звільняються інваліди 1-ої і 2-ої груп, інваліди Великої Вітчизняної війни, громадяни, які належать до першої категорії потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи, та діти -сироти у разі проставляння апостиля на документах, що стосуються безпосередньо цих громадян.

Для проставлення апостиля заявник пред’являє посадовій особі територіального органу МЮУ наступні документи:

- документ, що посвідчує його особу, крім випадку, якщо заява була

надіслана поштовим зв’язком;

-оригінал документа, на якому проставляється апостиль, або його копію, засвідчену в установленому порядку;

-документ про оплату послуги з проставлення апостиля.

За результатом розгляду заяви та поданих документів посадова особа МЮУ проставляє апостиль або відмовляє у його проставленні, формуючи за допомогою програмних засобів ведення Реєстру відповідний електронний документ з накладенням власного електронного цифрового підпису та проставленням на документ електронного цифрового підпису (печатки) МЮУ.

Відомості про проставлення апостиля або про відмову у його проставленні вносяться до Реєстру.

За результатом розгляду заяви та поданих документів для проставлення апостиля посадова особа територіального органу МЮУ, до якого було подано документи шляхом особистого звернення заявника, інформує його, використовуючи контактні дані, зазначені у відповідній заяві. Посадова особа територіального органу МЮУ відповідно до Правил візуалізує на папері апостиль, сформований за допомогою програмних засобів ведення Реєстру у формі електронного документа, з обов’язковим прикріпленням у пункті 9 штампа апостиля марки апостиля. У разі якщо візуалізація апостиля, сформованого за допомогою програмних засобів ведення Реєстру у формі електронного документа, здійснюється на окремому аркуші, на місце скріплення документа і аркуша з апостилем прикріплюється марка апостиля.

Документи, подані для проставлення апостиля, видаються заявнику або іншій особі, зазначеній заявником у заяві. Документи, подані для проставлення апостиля, можуть видаватися також іншій особі на підставі відповідної довіреності, наданій такій особі заявником.


С Т А Т И С Т И К А

За 2013 рік:

народжень-642
смертей-960
шлюбів-415
зміна імені-35
розірвань шлюбу у відділі -92

 

за січень 2014 року:
народжень-54
смертей-90
шлюбів-21
зміна імені-02
розірвань шлюбу у відділі - 10
У січні місяці найбільше присвоєно дітям ім'я: найпоширеніші чоловічі імені - Олександр - 4 випадки, Іван - 4 випадки, Артем - 3 випадки, Давід - 2 випадки; рідковживані імені - Ласло, Марк, Тимофій; жіночі імені - Поліна - 5 випадків, Олександра - 3 випадки, Анастасія - 2 випадки; рідковживані - Іларія, Аріна, Майя, Ясмін, Аріана, Калерія.

 

за лютий 2014 року:
про народження – 61
про смерть- 81
про шлюб -19
про розірвання шлюбу – 03
про зміну імені – 06
У лютому місяці найбільше присвоєно дітям ім’я : найпоширеніші чоловічі імені - Нікіта -2 випадки, Артем– 2 випадки, Максим– 2 випадки, Тимур - 2 випадки, Ярослав – 2 випадки, Єгор- 2 випадки, Нікіта – 2 випадки; рідковживані імені – Дамір, Макар, Марк, Артур, Лєв, Олексій, Богдан, Андрій, Олександр, Георгій; жіночі імені – Софія – 3 випадки, Аліна – 2 випадки, Анна – 2 випадки, Поліна – 3 випадки; Владислава – 2 випадки; рідковживані – Злата, Аксінья, Дана, Аріна, Каміллія, Каріна, Ксенія, Євгенія, Тетяна, Влада, Юлія.

 

за серпень 2014 року:

про народження – 53

про смерть- 84

про шлюб 72

про розірвання шлюбу – 02

про зміну імені – 02

У серпні місяці найбільше присвоєно дітям ім’я : найпоширеніші чоловічі імена – Іван – 3 випадки, Владислав  -3 випадки, Ілля– 3 випадки, Назар – 2 випадки, Роман – 2 випадки; рідковживані імені – Арсен, Марк, Апекс, Філіп, Арвідс; жіночі імена – Софія – 3 випадки, Діана – 2 випадки,; рідковживані – Мілана, Ельвіра, Адемія, Мія.

 

за вересень 2014 року:

- про народження – 67

- про смерть- 90

- про шлюб -72

- про розірвання шлюбу – 01

- про зміну імені – 05

У вересні місяці найбільше присвоєно дітям ім’я : найпоширеніші чоловічі імена – Артем – 3 випадки, Матвій  -2 випадки, Іван- 2 випадки, Єгор – 2 випадки, Роман – 2 випадки; рідковживані імені – Ерік, Мирон, Давид; жіночі імена – Єлизавета – 4 випадки, Поліна – 3 випадки, Катерина – 2 випадки, Варвара – 2 випадки; рідковживані – Аріна, Злата, Кіра, Владислава.

 

за жовтень 2014 року:

- про народження – 61

- про смерть- 96

- про шлюб - 55

- про розірвання шлюбу – 06

- про зміну імені – 05

У жовтні місяці найбільше присвоєно дітям ім’я : найпоширеніші чоловічі імена – Ярослав – 4 випадки, Костянтин  -2 випадки, Дмитро – 2 випадки, Кирило – 2 випадки, Матвій – 2 випадки, Гліб- 2 випадки; рідковживані імені – Давід, Кіріл, Єгор; жіночі імена – Поліна– 2 випадки; рідковживані – Кіра, Аделіна, Мілана, Мирослава, Єва, Маргарита, Амелі, Ксенія.

 

за листопад 2014 року:

- народжень-42

- смертей – 93

- шлюбів – 30

- зміна імені - 03

- розірвань шлюбу у відділі - 05       

 

за грудень 2014 року:

- народжень – 53

- смертей – 107

- шлюбів – 27

- зміна імені – 03

- розірвань шлюбу у відділі - 03                                

 

за 2014 рік:

- народжень - 639

- смертей - 1009

- шлюбів - 481

- зміна імені - 47

- розірвань шлюбу у відділі - 62

 

за січень місяць 2015 року:

- про народження – 57

- про смерть- 90

- про шлюб – 26

- про розірвання шлюбу – 03

- про зміну імені – 01

У січні місяці найбільше присвоєно дітям ім’я : найпоширеніші чоловічі імена – Артем – 2 випадки, Руслан  -2 випадки; рідковживані імені – Ельдар, Іоанн, Платон, Димір, Давид; жіночі імена - Анастасія– 3 випадки, Кіра - 3 випадки, Вероніка – 2 випадки; рідковживані – Ліліана, Мілана, Віолетта, Єлизавета, Брісіда, Аміна,Аріна.

 

За 2015 рік:                                                За 2016 рік:

- народжень-596                                  -  народжень-482

- смертей-967                                       -  смертей-    997

- шлюбів-492                                        -  шлюбів-    346

- зміна імені-39                                    - зміна імені- 55

- розірвань шлюбу у відділі -72          - розірвань шлюбу у відділі – 73

 

За січень 2017 року:

- народжень – 54

- смертей – 93

- шлюбів – 19

- зміна імені - 03

- розірвань шлюбу у відділі - 01

Служба за контрактом

Новини

Урядові портали

Сайт президента України Кабінет міністрів Реестр виборців Харківська обласна рада Державна фіскальна служба України Харківська обл. держ. адміністрація Інститут держ. управління
ВГОРУ