Оголошення

Дивитись усі

Туристичний маршрут

Туристичний маршрут

по місту Лозова

 

В міжнародній практиці сформувалися та діють стандарти управління якістю ДСТУ 9001-2009. Вони визначають базовий набір правил та процедур, рекомендації, відповідно до яких вибудовується управління в організаціях різних сфер діяльності. ДСТУ 9001-2009 розкриває в узагальненому вигляді світовий досвід ефективного управління (менеджменту). Норми стандарту (в Україні йому надано чинності наказом Держспоживстандарту України від 22 червня 2009 р.
№ 225 з 2009–09–0115.11.2009 р. №317) визначають вимоги до якості управління та прийняття рішень органами місцевого самоврядування. Основний принцип, що закладений у стандарт - це безперервне покращання якості управління.
Правильна структура органу характеризується відкритістю до змін («постійними є тільки зміни»), що виникають із нових завдань та потреб громадян, прозорістю та однорідністю.
Ефективна організація - це організація в якій нема «білих плям» на стику між окремими структурними відділами. Засади організаційної якості творять працівники, незважаючи на посади, які вони обіймають. Політика якості мусить виражатися та підтверджуватися на практиці.
Кваліфікація та компетентність керівного персоналу мають постійно розвиватися та вдосконалюватися. Інвестування в працівників справді виправдовується. Сьогодення ставить перед міськими радами нові завдання, саме тому великого значення набирають дії, які направлені на вироблення нових навиків та вмінь. Управління якістю в органах місцевого самоврядування є невід'ємною частиною позитивного процесу його сприйняття в суспільстві. Рядовий громадянин оцінює функціонування організації через власний досвід, який базується на контактах з урядовцями.
Ключові вимоги ISO 9001 опираються на першій з восьми засад управління якістю, а саме «орієнтація на споживача», що накладає на організацію, яка ефективно впровадила та використовує систему управління якістю, обов'язок перманентного вдосконалення процесів, пов'язаних з наданням послуг споживачеві. Задоволення споживача тісно пов'язане з довірою до роботи органу та урядовців, які там працюють.
Головною метою діяльності Лозівської міської ради та її виконавчих органівє забезпечення потреб громадян в наданні якісних муніципальних послуг, підвищення результативності та ефективності функціонування міської ради та її виконавчих органів, створення сприятливого середовища для життя, праці, бізнесу та покращення добробуту територіальної громади міста Лозова.
Основною місією працівників міської ради та її виконавчих органів стало перетворення Лозової в місто високої культури та духовності з привабливим інвестиційним кліматом, розвинутою інфраструктурою .
Сьогодні ми працюємо над підвищенням іміджу сучасного міста, сміливо експериментуємо для пошуку кращих рішень у вирішенні міських проблем.
Саме з цією метою на початку 2009 року міська рада прийняла рішення про запровадження системи управління якістю в Лозівській міській раді та її виконавчих органах відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO9001 – 2008.
Для запровадження системи управління якістю, розробки необхідних документів була затверджена міська Програмареформування системи управління містом та створення системи управління якістю в міській раді, її виконавчих органах в 2009 році.
З метою вивчення міжнародного стандарту, розробки документів та впровадження системи управління якістю в Лозівській міській раді та її виконавчих органах ми звернулися за консультаціями до Української Асоціації Якості. Спільно з консультантами Української Асоціації Якості проведено навчання персоналу органу місцевого самоврядування сучасним методам управління якістю ISO9001 – 2008.
В рамках роботи над впровадженням системи управління якістю (СУЯ) були реалізовані такі заходи:
визначено місію організації, політику та цілі у сфері якості;
призначені відповідальні за розробку та впровадження СУЯ, задокументовані Положення про службу СУЯ та посадові інструкції відповідальних (менеджерів по СУЯ);
визначений перелік послуг, що надаються громаді виконавчими органами міської ради;
розроблено схему процесів надання послуг виконавчими органами міської ради;
створено Настанову з системи управління якістю – основний документ системи, вимоги якого поширюються на всі процеси та документи СУЯ;
об’ємна робота проведена з розробки методик процесу та визначені показники для вимірювання результативності процесів.
У грудні 2009 року органом сертифікації «Міжнародний центр якості «Приріст-Система», який є членом DQS-Group, проведений сертифікаційний аудит на відповідність міжнародному стандарту ISO9001-2008 Лозівської міської ради та її виконавчих органів. 26 лютого 2010 року на пленарному засіданні LХVсесії Лозівської міської ради виконавчим директором органу сертифікації «Міжгалузевий центр якості «Приріст» був вручений сертифікат якості за впровадження і використання системи управління якістю у наданні адміністративних послуг, наданні та управлінні соціальними послугами і управлінні наданням комунальних послуг громаді міста.
У грудні 2012 року органом сертифікації «Міжнародний центр якості «Приріст-Система», який є членом DQS-Group, проведений ресертифікаційний аудит на відповідність міжнародному стандарту ISO9001-2008 Лозівської міської ради та її виконавчих органів. Згідно з висновками аудиторської групи система управління якістю в Лозівській міській раді та її виконавчих органах протягом 2009-2012 років розвивалася та поліпшувалася - видана 2 редакція документації СУЯ, впроваджені нові послуги, а саме: «Реалізація права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання в сім'ї»; «Вирішення питань щодо регулювання земельних відносин в м. Лозова». Зазначено, що під час ресертифікації отримані докази, що управління цими послугами здійснюється відповідно до вимог, встановлених в нормативно-правових актах та документації СУЯ.

Система управління містом та вдосконалення системи управління якістю в Лозівській міській раді та її виконавчих органах визначає стратегічні напрямки, пріоритетні завдання, цілі, а також, механізми реалізації та очікувані результати системи управління містом.
Система управління якістю у відповідності до вимог норм ISO 9001, які впроваджені та використовуються в діяльності Лозівської ради та її виконавчих органах допоможе краще використовувати i в майбутньому перетворювати їх в результати, яких очікує територіальна громада міста.
Основи принципи впровадження та функціонування системи управління якістю в міській раді та її виконавчих органах, це:
1. орієнтація на споживача управлінських послуг в системі самоврядування. Можливість отримання повного уявлення про існуючі та очікувані потреби жителів громади, задоволення їх;
2. прозорість та публічність, за допомогою яких забезпечується підконтрольність органів управління громадою, а також можливість громадян впливати на процес функціонування системи управління якістю та прийняття рішень, що зачіпають їх інтереси;
3. відповідальність керівництва за створення управлінської культури, відповідно до якої службовці та працівники повністю залучатимуться до системи управління якістю;
4. залучення всіх посадових осіб міської ради, виконавчих органів, працівників комунальних підприємств та установ до створення, впровадження та постійного вдосконалення системи менеджменту якості, зокрема, через механізм делегування повноважень;
5. демократичність та колегіальність, що надасть змогу усунути суб'єктивізм при створенні та розвитку системи управління якістю, всебічно розглянути та вирішити існуючі проблеми управління містом;
6. управлінська діяльність як низка послідовних процесів;
7. системність та ефективність послідовного впровадження системи менеджменту якості;
8. постійне удосконалення діяльності органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій;
9. інноваційність, відповідно до якої суб'єкти реалізації політики якості сприятимуть розробці, впровадженню та реалізації нових форм методів управління;
10. прийняття рішень, заснованих на об'єктивних фактах, а не на їх інтерпретаціях або суб'єктивних уявленнях;
11. партнерство з органами, установами, організаціями, що знаходяться поза системою міського самоврядування.
Необхідно відмітити, що отриманий сертифікат – це не кінцевий результат, а тільки обов’язковий крок, адже одна з вимог стандарту – постійне вдосконалення системи управління якістю й підвищення її результативності.

 

Новини

Урядові портали

Сайт президента України Кабінет міністрів Реестр виборців Харківська обласна рада Державна фіскальна служба України Харківська обл. держ. адміністрація Інститут держ. управління
Інститут держ. управління
ВГОРУ