Оголошення

Дивитись усі

Туристичний маршрут

Туристичний маршрут

по місту Лозова

ІНФОРМАЦІЯ

Лозівської міської ради Харківської області про результати проведення конкурсу з відбору виконавця робіт із оцінки земель на конкурентних засадах, якого буде залучено до робіт з проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності

За результатами засідання комісії по здійсненню конкурсного відбору суб’єкту оціночної діяльності, яке відбулось 01.09.2020 року, Лозівська міська рада Харківської області повідомляє, що переможцем конкурсу визначено ТОВ «Біном груп», з яким буде укладено договори на розробку експертної оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення за наступними адресами:

- Харківська область, місто Лозова, вулиця Богданівська, 33-а з кадастровим номером 6311000000:15:036:0085 загальною площею 0,0070 га;

- Харківська область, місто Лозова, вулиця Богданівська, 33-а/1, з кадастровим номером 6311000000:15:036:0086 загальною площею 0,0283 га;

- Харківська область, смт. Панютине, м. Лозова, вул. Слобожанська, 9-а з кадастровим номером 6311045400:03:006:0010 загальною площею 0,0045 га;

- Харківська область, смт. Панютине, м. Лозова, вул. Заводська, 11-а з кадастровим номер 6311045400:03:006:0011 загальною площею 0,0035 га.


ІНФОРМАЦІЯ

Лозівської міської ради Харківської області

про оголошення конкурсу з відбору виконавця робіт з оцінки земель на конкурентних засадах, якого буде залучено до робіт з проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності

 

Місце знаходження земельних ділянок

(адреса, кадастровий номер)

Цільове призначення земельної ділянки

Орієнтовна площа земельної ділянки, га

Форма власності земельної ділянки

1

Харківська область

м. Лозова,

вулиця Богданівська, 33-а/1

кадастровий номер 6311000000:15:036:0086

код КВЦПЗ – В.02.01 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)

0,0283 га

Комунальна

2

Харківська область

м. Лозова,

вулиця Богданівська, 33-а

кадастровий номер 6311000000:15:036:0085

код КВЦПЗ – В.03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

0,0070 га

Комунальна

3

Харківська область

смт. Панютине м. Лозова,

вулиця Заводська, 11-а

кадастровий номер 6311045400:03:006:0011

код КВЦПЗ – В.03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

0,0035 га

Комунальна

4

Харківська область

смт. Панютине м. Лозова,

вулиця Слобожанська, 9-а

кадастровий номер 6311045400:03:006:0010

код КВЦПЗ – В.03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

0,0045 га

Комунальна

Мета проведення конкурсу – прозорий механізм визначення виконавця робіт з оцінки земель на конкурентних засадах, якого буде залучено до робіт з проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності.

Порядок проведення конкурсу розміщений на офіційному веб-сайті Лозівської міської ради https://lozovarada.gov.ua в розділі – Довідкова інформація – Містобудування та земельні відносини – Нормативні акти, що регулюють будівництва та земельні відносини – Про затвердження Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою з оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах.

Витрати на організацію і проведення робіт з оцінки земель здійснюватимуться без витрачання бюджетних коштів.

Витрати (видатки), здійснені виконавцем на проведення робіт відшкодовуються йому користувачем земельної ділянки.

Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії заяву встановленого зразка (додається) та підтвердні документи з їх описом, а саме:

 • реєстр документів, наданих у складі пропозиції;
 • заява про участь у конкурсі з виконавця робіт з оцінки земель (відомості про претендента);
 • копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду (ЄДРПОУ);
 • інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
 • проект завдання на виконання послуг з виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;
 • згоди на обробку персональних даних (додаток 2) (для претендента - фізичної особи – підприємця.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, окрім поштових реквізитів, робиться відмітка «На відбір виконавця робіт з оцінки земель» із зазначенням об’єктів.

Крім цього надаються: окремий запечатаний конверт з пропозицією щодо вартості організації та проведення виконавця робіт з оцінки земель та терміну виконання таких робіт, переліком проведених експертних оцінок за 2018-2019 роки з переліком земельних ділянок. Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції повинні бути засвідчені посадовими особами претендента. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Приймання заяв припиняється за один робочий день до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією відкриваються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова Комісії із зазначенням підстав відмови.

Суб’єкти господарювання, що мають право на проведення робіт з оцінки земель, подають пропозиції на відбір виконавця робіт за адресою: 64602, Харківська область, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1, каб. 16, 18 до 17.00 год. «27» серпня 2020 включно.

Конкурс відбудеться за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, каб. 5 о 10:00 01.09.2020 року.

Телефони для довідок: (05745) 2-32-69, 2-29-32.

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору виконавця робіт з оцінки земель

Претендент
___________________________________________________________________________________
                             (найменування юридичної особи/прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Керівник ___________________________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
___________________________________________________________________________________

Місцезнаходження __________________________________________________________________

Телефон ________________ Тел./факс __________________ E-mail ___________________________

  Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавця робіт з оцінки земель на конкурентних засадах

_______________________________________________________________________

(повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження)

      "___" ____________ 20__ року                                                   __________________
       (дата заповнення заяви)                                               (підпис керівника юридичної особи/
                                                                                                      фізичної особи - підприємця)
                           М. П.

ЗГОДА
   на обробку персональних даних

Я, ________________________________________________________________________________,
                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
даю згоду конкурсній комісії на обробку даних про себе, документів, передбачених підпунктом 2.3 пункту 2 Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

____________
          (дата)

                   __________________
                           (підпис)

Заявник:_____________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

Керівник:____________________________________________________________________________

                                                               (прізвище, ім’я по батькові, посада)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:_______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної особи)

Телефон__________________факс___________________e-mail________________________

Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою, або оцінки земель ( в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна) або виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження)

«___»_____________20___р. __________________________

 (підпис керівника)                                                                       М.П.


ІНФОРМАЦІЯ

Лозівської міської ради Харківської області про результати проведення конкурсу з відбору виконавця робіт із оцінки земель на конкурентних засадах, якого буде залучено до робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності

 

 

За результатами засідання комісії по здійсненню конкурсного відбору суб’єкту оціночної діяльності, яке відбулось 23.07.2020 року, Лозівська міська рада Харківської області повідомляє, що переможцем конкурсу визначено ТОВ «Біном груп», з яким буде укладено договори на розробку експертної оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення за наступними адресами:

 • -вул. Соборна, 23-б, м. Лозова, Харківська область, кадастровий номер 6311000000:15:037:0058, загальною площею 0,0268 га, код КВЦПЗ – В.03.15 для будівництва та обслуговування будівель іншої громадської забудови;
 • -вул. Миру, 2 м. Лозова, Харківська область, кадастровий номер 6311000000:23:058:0023, загальною площею 0,0900 га, код КВЦПЗ – В.03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;

ІНФОРМАЦІЯ

Лозівської міської ради Харківської області про результати проведення конкурсу з відбору виконавця робіт із оцінки земель на конкурентних засадах, якого буде залучено до робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності

 

За результатами засідання комісії по здійсненню конкурсного відбору суб’єкту оціночної діяльності, яке відбулось 13.07.2020 року, Лозівська міська рада Харківської області повідомляє, що переможцем конкурсу визначено Українську універсальну біржу, з якою буде укладено договори на розробку експертної оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення за наступними адресами:

 • -вулиця Соборна, 7\1, м. Лозова, Харківська область, кадастровий номер 6311000000:15:036:0083, код КВЦПЗ – В.03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;
 • -мікрорайон 3, буд. 42, м. Лозова, Харківська область, кадастровий номер 6311000000:23:058:0023, код КВЦПЗ – В.03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;
 • -провулок Свободи, 8, м. Лозова, Харківська область, кадастровий номер 6311000000:08:021:0035, код КВЦПЗ – В.11.03 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд будівельних організацій та підприємств.

ІНФОРМАЦІЯ

Лозівської міської ради Харківської області про результати проведення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, якого буде залучено до проведення торгів з продажу прав оренди на земельні ділянки комунальної власності

  

За результатами засідання комісії по здійсненню конкурсного відбору виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, якого буде залучено до проведення торгів з продажу права оренди на земельні ділянки комунальної власності, яке відбулось 13.07.2020 року, Лозівська міська рада Харківської області повідомляє, що переможцем конкурсу визначено приватне підприємство «Фірма «СОМГІЗ» з яким будуть укладені договори на підготовку лотів та проведення земельних торгів у формі аукціонів на земельні ділянки:

 • орієнтовною площею 0,3866 га по вул. Кутовій у м. Лозова Харківської області;
 • площею 0,9374 га з кадастровим номером 6311000000:13:031:0130 по вул. Севастопольський бульвар у м. Лозова Харківської області;
 • орієнтовною площею 4,2646 га за межами населених пунктів Лозівського району Харківської області на території Миколаївського старостинського округу міської ради.

ІНФОРМАЦІЯ

Лозівської міської ради Харківської області

про оголошення конкурсу з відбору виконавця робіт з оцінки земель на конкурентних засадах, якого буде залучено до робіт з проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності

 

Місце знаходження земельних ділянок

(адреса, кадастровий номер)

Цільове призначення земельної ділянки

Орієнтовна площа земельної ділянки, га

Форма власності земельної ділянки

1

Харківська область

м. Лозова,

вулиця Соборна, 23-б

кадастровий номер 6311000000:15:037:0058

код КВЦПЗ – В.03.15 для будівництва та обслуговування будівель іншої громадської забудови

0,02680 га

Комунальна

2

Харківська область

м. Лозова,

вулиця Миру, 2

кадастровий номер 6311000000:02:082:0006

код КВЦПЗ – В.03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

0,0900 га

Комунальна

Мета проведення конкурсу – прозорий механізм визначення виконавця робіт з оцінки земель на конкурентних засадах, якого буде залучено до робіт з проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності.

Порядок проведення конкурсу розміщений на офіційному веб-сайті Лозівської міської ради https://lozovarada.gov.ua в розділі – Довідкова інформація – Містобудування та земельні відносини – Нормативні акти, що регулюють будівництва та земельні відносини – Про затвердження Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою з оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах.

Витрати на організацію і проведення робіт з оцінки земель здійснюватимуться без витрачання бюджетних коштів.

Витрати (видатки), здійснені виконавцем на проведення робіт відшкодовуються йому користувачем земельної ділянки.

Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії заяву встановленого зразка (додається) та підтвердні документи з їх описом, а саме:

 • реєстр документів, наданих у складі пропозиції;
 • заява про участь у конкурсі з виконавця робіт з оцінки земель (відомості про претендента);
 • копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду (ЄДРПОУ);
 • інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
 • проект завдання на виконання послуг з виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;
 • згоди на обробку персональних даних (додаток 2) (для претендента - фізичної особи – підприємця.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, окрім поштових реквізитів, робиться відмітка «На відбір виконавця робіт з оцінки земель» із зазначенням об’єктів.

Крім цього надаються: окремий запечатаний конверт з пропозицією щодо вартості організації та проведення виконавця робіт з оцінки земель та терміну виконання таких робіт, переліком проведених торгів за 2018-2019 роки з переліком земельних ділянок. Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції повинні бути засвідчені посадовими особами претендента. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Приймання заяв припиняється за один робочий день до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією відкриваються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова Комісії із зазначенням підстав відмови.

Суб’єкти господарювання, що мають право на проведення робіт з оцінки земель, подають пропозиції на відбір виконавця робіт за адресою: 64602, Харківська область, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1, каб. 16, 18 до 17.00 год. «22» липня 2020 включно.

Конкурс відбудеться за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, каб. 5 о 10:00 23.07.2020 року.

Телефони для довідок: (05745) 2-32-69, 2-29-32.

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору виконавця робіт з оцінки земель

Претендент
___________________________________________________________________________________
                             (найменування юридичної особи/прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Керівник ___________________________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
___________________________________________________________________________________

Місцезнаходження __________________________________________________________________

Телефон ________________ Тел./факс __________________ E-mail ___________________________

  Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавця робіт з оцінки земель на конкурентних засадах

_______________________________________________________________________

(повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження)

      "___" ____________ 20__ року                                                   __________________
       (дата заповнення заяви)                                               (підпис керівника юридичної особи/
                                                                                                      фізичної особи - підприємця)
                           М. П.

ЗГОДА
   на обробку персональних даних

Я, ________________________________________________________________________________,
                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
даю згоду конкурсній комісії на обробку даних про себе, документів, передбачених підпунктом 2.3 пункту 2 Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

____________
          (дата)

                 __________________
                           (підпис)

Заявник:_____________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

Керівник:____________________________________________________________________________

                                                               (прізвище, ім’я по батькові, посада)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:_______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної особи)

Телефон__________________факс___________________e-mail________________________

Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою, або оцінки земель ( в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна) або виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження)

«___»_____________20___р. __________________________

 (підпис керівника)                                                                       М.П.


 

ІНФОРМАЦІЯ

Лозівської міської ради Харківської області про результати проведення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, якого буде залучено до проведення торгів з продажу прав оренди на земельні ділянки комунальної власності

 

За результатами засідання комісії по здійсненню конкурсного відбору виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, якого буде залучено до проведення торгів з продажу права оренди на земельні ділянки комунальної власності, яке відбулось 01.06.2020 року, Лозівська міська рада Харківської області повідомляє, що переможцем конкурсу визначено приватне підприємство «Фірма «СОМГІЗ» з яким будуть укладені договори на підготовку лотів та проведення земельних торгів у формі аукціонів на земельні ділянки: площею 59,8491 га кадастровий номер 6323981500:01:000:0378, що розташована на території Катеринівського старостинського округу; площею 56,0971 га кадастровий номер 6311045401:01:001:0106, що розташована на території Панютинського старостинського округу; орієнтовною площею 21,6 га у селі Перемога Лозівського району; орієнтовною площею 4,2 га селі Перемога Лозівського району на території Перемозького старостинського округу Лозівської міської об’єднаної територіальної ради Харківської області.


ІНФОРМАЦІЯ

Лозівської міської ради Харківської області

про оголошення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, якого буде залучено до проведення торгів з продажу прав на земельні ділянки комунальної власності

 

Місце знаходження земельних ділянок

(адреса, кадастровий номер)

Цільове призначення земельної ділянки

Орієнтовна площа земельної ділянки, га

Форма власності земельної ділянки

послуги згідно ч.5 ст. 136 Земельного кодексу України

1

Харківська область, місто Лозова

вулиця Кутова,

земельна ділянка не сформована

КВЦПЗ – J.11.03 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

0,3866 га

Комунальна

Продаж права оренди земельної ділянки, потребує виготовлення проєкту відведення земельної ділянки

2

Харківська область, місто Лозова, вулиця Севастопольський бульвар

кадастровий номер

6311000000:13:031:0130

КВЦПЗ – В.03.10 для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

0,9374 га

Комунальна

Продаж земельної ділянки, потребує виготовлення експертної оцінки земельної ділянки

3

Харківська область

Миколаївський старостинський округ кадастровий номер 6323983000:01:000:0404

землі сільськогосподарського призначення, землі запасу

4,2646 га

Комунальна

Продаж права оренди земельної ділянки потребує виготовлення

проєктної землевпорядної документації та

агрохімічного паспорта поля

Мета проведення конкурсу – прозорий механізм визначення виконавця земельних торгів з продажу права на земельні ділянки.

Порядок проведення конкурсу розміщений на офіційному веб-сайті Лозівської міської ради https://lozovarada.gov.ua в розділі – Довідкова інформація – Містобудування та земельні відносини – Нормативні акти, що регулюють будівництва та земельні відносини – Про затвердження Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах.

Виконавець земельних торгів за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів у відповідності до Земельного кодексу України на договірних відносинах здійснює підготовку лотів до продажу, в тому числі виготовлення проєктної землевпорядної документації, агрохімічних паспортів земельних ділянок сільськогосподарського призначення та експертних оцінок земельних ділянок.

Витрати на організацію і проведення земельних торгів, у тому числі виплата винагороди виконавцю земельних торгів, здійснюватимуться без витрачання бюджетних коштів.

Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії:

 • заяву про участь у конкурсі з відбору виконавця земельних торгів (додаток 1);
 • копії установчих документів претендента;
 • інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації;
 • згоди на обробку персональних даних (додаток 2) (для претендента - фізичної особи – підприємця)
 • реєстр документів, наданих у складі пропозиції;

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, окрім поштових реквізитів, робиться відмітка «На відбір виконавця послуг з підготовки та проведення земельних торгів» із зазначенням об’єктів, яка повинна містити:

- інформацію про загальну кількість проведених торгів;

- кількість проведених аукціонів щодо продажу комунального або державного майна, в тому числі земельних ділянок, за останні 24 місяці;

- відомості про середню кількість кроків аукціонів за останні 24 місяці;

- відомості про найбільший розмір орендної плати у відсотковій ставці, встановлений за результатами аукціону, з зазначенням стартової ціни продажу та відсотку оренди;

- орієнтовна вартість та терміни виготовлення землевпорядних робіт по кожному об’єкту окремо;

- орієнтовна вартість та терміни виготовлення агрохімічних паспортів по кожному об’єкту окремо;

- орієнтовна вартість та терміни виготовлення звіту про експертну оцінку земельних ділянок по кожному об’єкту окремо.

Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції повинні бути засвідчені посадовими особами претендента. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

Претенденти подають пропозиції на відбір виконавця земельних торгів за адресою: 64602, Харківська область, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1, каб. 16, 18 до 17.00 год. 10.07.2020 включно.

Конкурс відбудеться за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, каб. 5 о 10:00 13.07.2020 року.

Телефони для довідок: (05745) 2-32-69, 2-29-32.

Додаток 1

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору виконавця земельних торгів

Претендент
___________________________________________________________________________________
                            (найменування юридичної особи/прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Керівник ___________________________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
___________________________________________________________________________________

Місцезнаходження __________________________________________________________________

Телефон ________________ Тел./факс __________________ E-mail ___________________________

  Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавця земельних торгів на конкурентних засадах

_______________________________________________________________________

(повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження)

      "___" ____________ 20__ року                                                   __________________
       (дата заповнення заяви)                                               (підпис керівника юридичної особи/
                                                                                                      фізичної особи - підприємця)
                           М. П.

Додаток 2

ЗГОДА
    на обробку персональних даних

Я, ________________________________________________________________________________,
                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
даю згоду конкурсній комісії на обробку даних про себе, документів, передбачених підпунктом 2.3 пункту 2 Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель  та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

____________
          (дата)

                 __________________
                            (підпис)

Заявник:_____________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

Керівник:____________________________________________________________________________

                                                               (прізвище, ім’я по батькові, посада)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:_______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної особи)

Телефон__________________факс___________________e-mail________________________

Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою, або оцінки земель ( в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна) або виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження)

«___»_____________20___р. __________________________

 (підпис керівника)                                                                       М.П.


ІНФОРМАЦІЯ

Лозівської міської ради Харківської області

про оголошення конкурсу з відбору виконавця робіт з оцінки земель на конкурентних засадах, якого буде залучено до робіт з проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності

Місце знаходження земельних ділянок

(адреса, кадастровий номер)

Цільове призначення земельної ділянки

Орієнтовна площа земельної ділянки, га

Форма власності земельної ділянки

1

Харківська область

м. Лозова,

вулиця Соборна, 7\1

кадастровий номер 6311000000:15:036:0083

код КВЦПЗ – В.03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

0,0035 га

Комунальна

2

Харківська область

м. Лозова,

мікрорайон 3 буд. 42

кадастровий номер 6311000000:23:058:0023

код КВЦПЗ – В.03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

0,0026 га

Комунальна

3

Харківська область

м. Лозова,

провулок Свободи, 8

кадастровий номер 6311000000:08:021:0035

код КВЦПЗ – В.11.03 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд будівельних організацій та підприємств

0,0913 га

Комунальна

Мета проведення конкурсу – прозорий механізм визначення виконавця робіт з оцінки земель на конкурентних засадах, якого буде залучено до робіт з проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності.

Порядок проведення конкурсу розміщений на офіційному веб-сайті Лозівської міської ради https://lozovarada.gov.ua в розділі – Довідкова інформація – Містобудування та земельні відносини – Нормативні акти, що регулюють будівництва та земельні відносини – Про затвердження Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою з оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах.

Витрати на організацію і проведення робіт з оцінки земель здійснюватимуться без витрачання бюджетних коштів.

Витрати (видатки), здійснені виконавцем на проведення робіт відшкодовуються йому користувачем земельної ділянки.

Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії заяву встановленого зразка (додається) та підтвердні документи з їх описом, а саме:

 • реєстр документів, наданих у складі пропозиції;
 • заява про участь у конкурсі з виконавця робіт з оцінки земель (відомості про претендента);
 • копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду (ЄДРПОУ);
 • інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
 • проект завдання на виконання послуг з виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;
 • згоди на обробку персональних даних (додаток 2) (для претендента - фізичної особи – підприємця.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, окрім поштових реквізитів, робиться відмітка «На відбір виконавця робіт з оцінки земель» із зазначенням об’єктів.

Крім цього надаються: окремий запечатаний конверт з пропозицією щодо вартості організації та проведення виконавця робіт з оцінки земель та терміну виконання таких робіт, переліком проведених торгів за 2018-2019 роки з переліком земельних ділянок. Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції повинні бути засвідчені посадовими особами претендента. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Приймання заяв припиняється за один робочий день до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією відкриваються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова Комісії із зазначенням підстав відмови.

Суб’єкти господарювання, що мають право на проведення робіт з оцінки земель, подають пропозиції на відбір виконавця робіт за адресою: 64602, Харківська область, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1, каб. 16, 18 до 17.00 год. «10» липня 2020 включно.

Конкурс відбудеться за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, каб. 5 о 10:00 13.07.2020 року.

Телефони для довідок: (05745) 2-32-69, 2-29-32.

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору виконавця робіт з оцінки земель

Претендент
___________________________________________________________________________________
                             (найменування юридичної особи/прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Керівник ___________________________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
___________________________________________________________________________________

Місцезнаходження __________________________________________________________________

Телефон ________________ Тел./факс __________________ E-mail ___________________________

  Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавця робіт з оцінки земель на конкурентних засадах

_______________________________________________________________________

(повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження)

      "___" ____________ 20__ року                                                   __________________
       (дата заповнення заяви)                                               (підпис керівника юридичної особи/
                                                                                                      фізичної особи - підприємця)
                           М. П.

ЗГОДА
   на обробку персональних даних

Я, ________________________________________________________________________________,
                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
даю згоду конкурсній комісії на обробку даних про себе, документів, передбачених підпунктом 2.3 пункту 2 Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

____________
          (дата)

                   __________________
                           (підпис)

Заявник:_____________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

Керівник:____________________________________________________________________________

                                                               (прізвище, ім’я по батькові, посада)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:_______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної особи)

Телефон__________________факс___________________e-mail________________________

Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою, або оцінки земель ( в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна) або виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження)

«___»_____________20___р. __________________________

 (підпис керівника)                                                                       М.П.


ІНФОРМАЦІЯ

Лозівської міської ради Харківської області про результати проведення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, якого буде залучено до проведення торгів з продажу прав оренди на земельні ділянки комунальної власності

 За результатами засідання комісії по здійсненню конкурсного відбору виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, якого буде залучено до проведення торгів з продажу права оренди на земельні ділянки комунальної власності, яке відбулось 04.05.2020 року, Лозівська міська рада Харківської області повідомляє, що переможцем конкурсу визначено приватне підприємство «Фірма «СОМГІЗ» з яким будуть укладені договори на підготовку лотів та проведення земельних торгів у формі аукціонів на земельні ділянки площею 12,7932 га кадастровий номер 6323981100:02:000:0304 та площею 2,8573 га кадастровий номер 6323981100:02:000:0306, що розташовані на території Домаського старостинського округу Лозівської міської ради Харківської області.


ІНФОРМАЦІЯ

Лозівської міської ради Харківської області про результати проведення конкурсу з відбору виконавця робіт із оцінки земель на конкурентних засадах, якого буде залучено до робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної  ділянки комунальної власності 

За результатами засідання комісії по здійсненню конкурсного відбору суб’єкту оціночної діяльності, яке відбулось 04.05.2020 року, Лозівська міська рада Харківської області повідомляє, що переможцем конкурсу визначено товариство з обмеженою відповідальністю «БІНОМ - ГРУП», з яким буде укладено договір на розробку експертної оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Червона, 44 загальною площею 0,4626 га, код КВЦПЗ – J.12.04 для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства.


ІНФОРМАЦІЯ

Лозівської міської ради Харківської області

про оголошення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, якого буде залучено до проведення торгів з продажу прав оренди на земельні ділянки комунальної власності

Місце знаходження земельних ділянок

(адреса, кадастровий номер)

Цільове призначення земельної ділянки

Орієнтовна площа земельної ділянки, га

Форма власності земельної ділянки

послуги згідно ч.5 ст. 136 Земельного кодексу України

1

Харківська область,Лозівський район Катеринівський старостинський округ, кадастровий номер 6323981500:01:000:0378 земельна ділянка сформована

КВЦПЗ –А.01.02 для ведення фермерського господарства

59,8491 га

Комунальна

виготовлення агрохімічного паспорта поля

2

Харківська область, Лозівський район, Панютинський старостинський округ кадастровий номер

6311045401:01:001:0106

землі сільськогосподарського призначення, землі запасу

56,0971 га

Комунальна

виготовлення проєктної землевпорядної документації та агрохімічного паспорта поля

3

Харківська область

с. Перемога Лозівського району

кадастровий номер не визначений

землі сільськогосподарського призначення, землі запасу

21,6000 га

Комунальна

виготовлення

проєктної землевпорядної документації та

агрохімічного паспорта поля

4

Харківська область

с. Перемога Лозівського району

кадастровий номер не визначений

землі сільськогосподарського призначення, землі запасу

4,2000 га

Комунальна

виготовлення

проєктної землевпорядної документації та агрохімічного паспорта поля

     Мета проведення конкурсу – прозорий механізм визначення виконавця земельних торгів з продажу права оренди на земельні ділянки.

     Порядок проведення конкурсу розміщений на офіційному веб-сайті Лозівської міської ради https://lozovarada.gov.ua в розділі – Довідкова інформація – Містобудування та земельні відносини – Нормативні акти, що регулюють будівництва та земельні відносини – Про затвердження Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах.

     Виконавець земельних торгів за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів у відповідності до Земельного кодексу України на договірних відносинах здійснює підготовку лотів до продажу, в тому числі виготовлення проектної землевпорядної документації та агрохімічних паспортів земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

     Витрати на організацію і проведення земельних торгів, у тому числі виплата винагороди виконавцю земельних торгів, здійснюватимуться без витрачання бюджетних коштів.

     Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії:

 • -заяву про участь у конкурсі з відбору виконавця земельних торгів (додаток 1);
 • -копії установчих документів претендента;
 • -інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації;
 • -згоди на обробку персональних даних (додаток 2) (для претендента - фізичної особи – підприємця)
 • -реєстр документів, наданих у складі пропозиції;

     Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, окрім поштових реквізитів, робиться відмітка «На відбір виконавця послуг з підготовки та проведення земельних торгів» із зазначенням об’єктів, яка повинна містити:

- інформацію про загальну кількість проведених торгів;

- кількість проведених аукціонів щодо продажу комунального або державного майна, в тому числі земельних ділянок, за останні 24 місяці;

- відомості про середню кількість кроків аукціонів за останні 24 місяці;

- відомості про найбільший розмір орендної плати у відсотковій ставці, встановлений за результатами аукціону, з зазначенням стартової ціни продажу та відсотку оренди;

- орієнтовна вартість та терміни виготовлення землевпорядних робіт по кожному об’єкту окремо;

- орієнтовна вартість та терміни виготовлення агрохімічних паспортів по кожному об’єкту окремо;

     Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції повинні бути засвідчені посадовими особами претендента. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

     Претенденти подають пропозиції на відбір виконавця земельних торгів за адресою: 64602, Харківська область, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1, каб. 16, 18 до 17.00 год. 29.05.2020 включно.

     Конкурс відбудеться за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, каб. 5 о 10:00 01.06.2020 року.

     Телефони для довідок: (05745) 2-32-69, 2-29-32.

 

Додаток 1

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору виконавця земельних торгів

Претендент
___________________________________________________________________________________
                             (найменування юридичної особи/прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Керівник ___________________________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
___________________________________________________________________________________

Місцезнаходження __________________________________________________________________

Телефон ________________ Тел./факс __________________ E-mail ___________________________

  Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавця земельних торгів на конкурентних засадах

_______________________________________________________________________

(повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження)

      "___" ____________ 20__ року                                                   __________________
       (дата заповнення заяви)                                               (підпис керівника юридичної особи/
                                                                                                      фізичної особи - підприємця)
                           М. П.


ІНФОРМАЦІЯ Лозівської міської ради Харківської області про оголошення конкурсу з відбору виконавця робіт з оцінки земель на конкурентних засадах, якого буде залучено до робіт з проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності

Місце знаходження земельних ділянок

(адреса, кадастровий номер)

Цільове призначення земельної ділянки

Орієнтовна площа земельної ділянки, га

Форма власності земельної ділянки

1

Харківська область

м. Лозова, вул. Червона, 44 кадастровий номер 6311000000:30:086:0040

код КВЦПЗ – J.12.04 для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

0,4626 га

Комунальна

Мета проведення конкурсу – прозорий механізм визначення виконавця робіт з оцінки земель на конкурентних засадах, якого буде залучено до робіт з проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності.

Порядок проведення конкурсу розміщений на офіційному веб-сайті Лозівської міської ради https://lozovarada.gov.ua  в розділі – Довідкова інформація – Містобудування та земельні відносини – Нормативні акти, що регулюють будівництва та земельні відносини – Про затвердження Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою з оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах.

Витрати на організацію і проведення робіт з оцінки земель здійснюватимуться без витрачання бюджетних коштів.

Витрати (видатки), здійснені виконавцем на проведення робіт відшкодовуються йому користувачем земельної ділянки.

Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії заяву встановленого зразка (додається) та підтвердні документи з їх описом, а саме:

 • - - реєстр документів, наданих у складі пропозиції;
 • - - заява про участь у конкурсі з виконавця робіт з оцінки земель (відомості про претендента);
 • - - копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду (ЄДРПОУ);
 • - - інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
 • - - проект завдання на виконання послуг з виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;
 • - згоди на обробку персональних даних (додаток 2) (для претендента - фізичної особи – підприємця.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, окрім поштових реквізитів, робиться відмітка «На відбір виконавця робіт з оцінки земель» із зазначенням об’єктів.

Крім цього надаються: окремий запечатаний конверт з пропозицією щодо вартості організації та проведення виконавця робіт з оцінки земель та терміну виконання таких робіт, переліком проведених торгів за 2018-2019 роки з переліком земельних ділянок. Усі сторінки документів, що надаються  претендентом у складі його пропозиції повинні бути засвідчені посадовими особами претендента. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Приймання заяв припиняється за один робочий день до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією відкриваються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова Комісії із зазначенням підстав відмови.

Суб’єкти господарювання, що мають право на проведення робіт з оцінки земель, подають пропозиції на відбір виконавця робіт за адресою: 64602, Харківська область, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1, каб. 16, 18 до 17.00 год. «30» квітня 2020 включно.

Конкурс відбудеться за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, каб. 5 о 10:00 04.05.2020 року.

Телефони для довідок: (05745) 2-32-69, 2-29-32.

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору виконавця робіт з оцінки земель

Претендент
___________________________________________________________________________________
                            (найменування юридичної особи/прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Керівник ___________________________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
___________________________________________________________________________________

Місцезнаходження __________________________________________________________________

Телефон ________________ Тел./факс __________________ E-mail ___________________________

  Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавця робіт з оцінки земель на конкурентних засадах

_______________________________________________________________________

(повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження)

      "___" ____________ 20__ року                                                   __________________
       (дата заповнення заяви)                                               (підпис керівника юридичної особи/
                                                                                                      фізичної особи - підприємця)
                           М. П.

ЗГОДА
    на обробку персональних даних

Я, ________________________________________________________________________________,
                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
даю згоду конкурсній комісії на обробку даних про себе, документів, передбачених підпунктом 2.3 пункту 2 Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель  та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

____________
          (дата)

                 __________________
                            (підпис)

Заявник:_____________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

Керівник:____________________________________________________________________________

                                                               (прізвище, ім’я по батькові, посада)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:_______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної особи)

Телефон__________________факс___________________e-mail________________________

Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою, або оцінки земель ( в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна) або виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження)

«___»_____________20___р. __________________________

 (підпис керівника)                                                                       М.П.


ІНФОРМАЦІЯ

Лозівської міської ради Харківської області

про оголошення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, якого буде залучено до проведення торгів з продажу прав оренди на земельні ділянки комунальної власності

Місце знаходження земельних ділянок

(адреса, кадастровий номер)

Цільове призначення земельної ділянки

Орієнтовна площа земельної ділянки, га

Форма власності земельної ділянки

1

Харківська область,Лозівський район, Домаський старостинський округ

кадастровий номер 6323981100:02:000:0304

земельна ділянка сформована

землі сільськогосподарського призначення

КВЦПЗ – А.01.07 для городництва

12,7932 га

Комунальна

2

Харківська область, Лозівський район, Домаський старостинський округ

кадастровий номер 6323981100:02:000:0306

земельна ділянка сформована

землі сільськогосподарського призначення

КВЦПЗ – А.01.07 для городництва

2,8573 га

Комунальна

Мета проведення конкурсу – прозорий механізм визначення виконавця земельних торгів з продажу права оренди на земельні ділянки.

Порядок проведення конкурсу розміщений на офіційному веб-сайті Лозівської міської ради https://lozovarada.gov.ua  в розділі – Довідкова інформація – Містобудування та земельні відносини – Нормативні акти, що регулюють будівництва та земельні відносини – Про затвердження Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах.

Витрати на організацію і проведення земельних торгів, у тому числі виплата винагороди виконавцю земельних торгів, здійснюватимуться без витрачання бюджетних коштів.

Витрати (видатки), здійснені виконавцем на проведення земельних торгів відшкодовуються йому переможцем земельних торгів у відповідності до частини п’ятої статті 135 Земельного кодексу України.

Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії заяву встановленого зразка (додається) та підтвердні документи з їх описом, а саме:

 • - - реєстр документів, наданих у складі пропозиції;
 • - - заява про участь у конкурсі з відбору виконавця земельних торгів (відомості про претендента);
 • - - копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду (ЄДРПОУ);
 • - - інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
 • - згоди на обробку персональних даних (додаток 2) (для претендента - фізичної особи – підприємця

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, окрім поштових реквізитів, робиться відмітка «На відбір виконавця послуг з підготовки та проведення земельних торгів» із зазначенням об’єктів.

Крім цього надаються: окремий запечатаний конверт з пропозицією щодо вартості організації та проведення земельних торгів та терміну виконання таких робіт, переліком проведених торгів за 2018-2019 роки з переліком земельних ділянок, право власності чи право оренди на які продано на земельних торгах з зазначенням стартової ціни лоту, ціни продажу лоту, відсотка на який збільшилась ціна продажу, дати проведення торгів. Усі сторінки документів, що надаються  претендентом у складі його пропозиції повинні бути засвідчені посадовими особами претендента. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Приймання заяв припиняється за один робочий день до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією відкриваються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова Комісії із зазначенням підстав відмови.

Суб’єкти господарювання, що мають право на проведення земельних торгів подають пропозиції на відбір виконавця земельних торгів за адресою: 64602, Харківська область, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1, каб. 16, 18 до 17.00 год. «30» квітня 2020 включно.

Конкурс відбудеться за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, каб. 5 о 10:00 04.05.2020 року.

Телефони для довідок: (05745) 2-32-69, 2-29-32.

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору виконавця земельних торгів

Претендент
___________________________________________________________________________________
                            (найменування юридичної особи/прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Керівник ___________________________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
___________________________________________________________________________________

Місцезнаходження __________________________________________________________________

Телефон ________________ Тел./факс __________________ E-mail ___________________________

  Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавця земельних торгів на конкурентних засадах

_______________________________________________________________________

(повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження)

      "___" ____________ 20__ року                                                   __________________
       (дата заповнення заяви)                                               (підпис керівника юридичної особи/
                                                                                                      фізичної особи - підприємця)
                           М. П.

ЗГОДА
    на обробку персональних даних

Я, ________________________________________________________________________________,
                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
даю згоду конкурсній комісії на обробку даних про себе, документів, передбачених підпунктом 2.3 пункту 2 Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель  та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

____________
          (дата)

                 __________________
                            (підпис)

Заявник:_____________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

Керівник:____________________________________________________________________________

                                                               (прізвище, ім’я по батькові, посада)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:_______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної особи)

Телефон__________________факс___________________e-mail________________________

Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою, або оцінки земель ( в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна) або виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження)

«___»_____________20___р. __________________________

 (підпис керівника)                                                                       М.П.


ІНФОРМАЦІЯ

Лозівської міської ради Харківської області

про оголошення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, якого буде залучено до проведення торгів з продажу прав оренди на земельні ділянки комунальної власності

 

Місце знаходження земельних ділянок

(адреса, кадастровий номер)

Цільове призначення земельної ділянки

Орієнтовна площа земельної ділянки, га

Форма власності земельної ділянки

1

Харківська область, місто Лозова, провулок Севастопольський, 2-б, кадастровий номер не визначений

КВЦПЗ –J.12.04 для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

0,1000 га,

Комунальна

2

Харківська область, Лозівський район, Новоіванівський старостинський округ

6323983500:02:000:0703 земельна ділянка сформована

КВЦПЗ А.01.02 для ведення фермерського господарства

31,8452 га

Комунальна

Мета проведення конкурсу – прозорий механізм визначення виконавця земельних торгів з продажу права оренди на земельні ділянки.

Порядок проведення конкурсу розміщений на офіційному веб-сайті Лозівської міської ради https://lozovarada.gov.ua в розділі – Довідкова інформація – Містобудування та земельні відносини – Нормативні акти, що регулюють будівництва та земельні відносини – Про затвердження Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах.

Витрати на організацію і проведення земельних торгів, у тому числі виплата винагороди виконавцю земельних торгів, здійснюватимуться без витрачання бюджетних коштів.

Виконавець забезпечує підготовку лотів за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів у відповідності до частини п’ятої статті 136 Земельного кодексу України.

Витрати (видатки), здійснені виконавцем на проведення земельних торгів відшкодовуються йому переможцем земельних торгів у відповідності до частини п’ятої статті 135 Земельного кодексу України.

Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії заяву встановленого зразка (додається) та підтвердні документи з їх описом, а саме:

 • - реєстр документів, наданих у складі пропозиції;
 • - заява про участь у конкурсі з відбору виконавця земельних торгів (відомості про претендента);
 • - копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду (ЄДРПОУ);
 • - інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
 • згоди на обробку персональних даних (додаток 2) (для претендента - фізичної особи – підприємця

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, окрім поштових реквізитів, робиться відмітка «На відбір виконавця послуг з підготовки та проведення земельних торгів» із зазначенням об’єктів.

Крім цього надаються: окремий запечатаний конверт з пропозицією щодо вартості організації та проведення земельних торгів та терміну виконання таких робіт, переліком проведених торгів за 2018-2019 роки з переліком земельних ділянок, право власності чи право оренди на які продано на земельних торгах з зазначенням стартової ціни лоту, ціни продажу лоту, відсотка на який збільшилась ціна продажу, дати проведення торгів. Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції повинні бути засвідчені посадовими особами претендента. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Приймання заяв припиняється за один робочий день до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією відкриваються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова Комісії із зазначенням підстав відмови.

Суб’єкти господарювання, що мають право на проведення земельних торгів подають пропозиції на відбір виконавця земельних торгів за адресою: 64602, Харківська область, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1, каб. 16, 18 до 17.00 год. 09.04.2020 включно.

Конкурс відбудеться за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, каб. 5 о 10:00 10.04.2020 року.

Телефони для довідок: (05745) 2-32-69, 2-29-32.

 

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору виконавця земельних торгів

Претендент
___________________________________________________________________________________
                             (найменування юридичної особи/прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Керівник ___________________________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
___________________________________________________________________________________

Місцезнаходження __________________________________________________________________

Телефон ________________ Тел./факс __________________ E-mail ___________________________

  Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавця земельних торгів на конкурентних засадах

_______________________________________________________________________

(повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження)

      "___" ____________ 20__ року                                                   __________________
       (дата заповнення заяви)                                               (підпис керівника юридичної особи/
                                                                                                      фізичної особи - підприємця)
                           М. П.

 

ЗГОДА
   на обробку персональних даних

Я, ________________________________________________________________________________,
                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
даю згоду конкурсній комісії на обробку даних про себе, документів, передбачених підпунктом 2.3 пункту 2 Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

____________
          (дата)

                   __________________
                           (підпис)

Заявник:_____________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

Керівник:____________________________________________________________________________

                                                               (прізвище, ім’я по батькові, посада)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:_______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної особи)

Телефон__________________факс___________________e-mail________________________

Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою, або оцінки земель ( в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна) або виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження)

«___»_____________20___р. __________________________

 (підпис керівника)                                                                       М.П.


ІНФОРМАЦІЯ

виконавчого комітету Лозівської міської ради Харківської області про результати проведення конкурсу з відбору суб’єкту оціночної діяльності щодо проведення експертної грошової оцінки земельної  ділянки несільськогосподарського призначення

За результатами засідання комісії по здійсненню конкурсного відбору суб’єкту оціночної діяльності,  яке відбулось 09 грудня 2019 року, виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області повідомляє, що переможцем конкурсу визначено товариство з обмеженою відповідальністю «БІНОМ - ГРУП»,  з яким буде укладено  договір  на розробку експертної  оцінки  земельної ділянки несільськогосподарського призначення за адресою: Харківська  область,  м. Лозова,  вул. Суворова, 22 в-г   загальною площею 2,7964 га,  для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства.


ІНФОРМАЦІЯ

про оголошення конкурсу з відбору виконавця робіт з оцінки земель, який буде залучений до

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки у місті Лозова Харківської області

 

Місце знаходження земельної ділянки

(адреса)

Цільове призначення земельної ділянки

Площа земельної ділянки, га

Форма власності земельної ділянки

64600, Харківська обл.,                 м. Лозова,

вул. Суворова, 22 в-г

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

2,7964

Комунальна

Мета проведення оцінки – визначення вартості земельної ділянки несільськогосподарського призначення для передачі її у власність шляхом викупу.

Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії наступний пакет документів з їх описом:

а) заяви про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель, та/або проведення земельних торгів за формою згідно з додатком 1 до цього Положення;

б) копії документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця);

в) згоди на обробку персональних даних (додаток 2) (для претендента - фізичної особи - підприємця);

г) копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

ґ) копії ліцензії(й);

д) копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (для претендента на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель);

е) копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (для претендента на проведення земельних торгів);

є) інформації про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною (для претендента на проведення земельних торгів);

ж) проект завдання на виконання послуг з виконання робіт (для претендента на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою або оцінки земель), у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою або з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Документи до комісії приймаються за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, каб. № 18, у 29 - ти денний термін з моменту опублікування інформаційного повідомлення.

         Конкурс відбудеться за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, каб. № 5 о 10:00 через 30 днів з дня опублікування інформації.

Телефон відділу містобудування, архітектури та земельних відносин Лозівської міської ради для довідок: (05745) 2-32-69, 2-29-32.

 

                                                                                                  

ЗРАЗОК 

До конкурсної комісії _________________________________________________________                                                                 

(місцезнаходження комісії)                  

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель, виконавця земельних торгів                            

(непотрібне закреслити)

 

Претендент

____________________________________________________________________

(найменування юридичної особи/прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Керівник ____________________________________________________________________

                                              (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

____________________________________________________________________

Місцезнаходження __________________________________________________________________

Телефон ________________ Тел./факс __________________ E-mail ___________________________

         Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавців робіт із оцінки земель ( в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна) ____________________________________________________________________

                        (повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження)

"___" ____________ 20__ року                             _______________

       (дата заповнення заяви)                                    (підпис керівника юридичної особи/

                                                                                                    фізичної особи - підприємця)

                                                                                                М. П.


ІНФОРМАЦІЯ

виконавчого комітету Лозівської міської ради Харківської області про результати проведення конкурсу з відбору виконавця робіт із землеустрою

За результатами засідання комісії по здійсненню конкурсного відбору виконавця робіт із землеустрою, яке відбулось 24 червня 2019 року, виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області повідомляє, що переможцем конкурсу визначено приватне підприємство «ЗЕМСТРОЙПРОЕКТ» (код 33816242) з яким буде укладений договір на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Лозовського, 11 орієнтовною площею 0,1000 га, для іншої житлової забудови.


ІНФОРМАЦІЯ

виконавчого комітету Лозівської міської ради Харківської області про результати проведення конкурсу з відбору суб’єкту оціночної діяльності щодо проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення

   За результатами засідання комісії по здійсненню конкурсного відбору суб’єкту оціночної діяльності, яке відбулось 10 червня 2019 року, виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області повідомляє, що переможцем конкурсу визначено товариство з обмеженою відповідальністю «БІНОМ - ГРУП», з яким будуть укладені договори на розробку експертної оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення за адресами:

 •   - Харківська область,   м. Лозова, вул. Павлоградська, 40,   загальною площею 0,0295 га, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;
 •   - Харківська область,   м. Лозова, вул. Покровська, 18,   загальною площею 0,0364 га, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

ІНФОРМАЦІЯ

виконавчого комітету Лозівської міської ради Харківської області про результати проведення конкурсу з відбору суб’єкту оціночної діяльності щодо проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення

За результатами засідання комісії по здійсненню конкурсного відбору суб’єкту оціночної діяльності, яке відбулось 11 лютого 2019 року, виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області повідомляє, що переможцем конкурсу визначено товариство з обмеженою відповідальністю «БІНОМ - ГРУП», з яким буде укладений договір на розробку експертної оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення за адресами:

 • - Харківська область, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1 загальною площею 0,4154 га, для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

Харківська область, м. Лозова, вул. Павлоградська, 57 загальною площею 0,1882 га, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.


ІНФОРМАЦІЯ

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок у місті Лозова Харківської області

Місце знаходження земельної ділянки

(адреса)

Цільове призначення земельної ділянки

Площа земельної ділянки, га

Форма власності земельної ділянки

64600, Харківська обл., м. Лозова,

вул. Павлоградська, 40

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

0,0295

Комунальна

64600, Харківська обл., м. Лозова,

вул. Покровська, 18

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

0,0364

Комунальна

Мета проведення оцінки – визначення вартості земельних ділянок несільськогосподарського призначення для передачі її у власність шляхом викупу.

Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії наступний пакет документів з їх описом:

- заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додається);

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (для претендента – фізичної особи-підприємця);

- згода на обробку персональних даних за встановленою формою (для претендента – фізичної особи-підприємця);

- копії установчих документів претендента (для претендента – юридичної особи);

- витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для претендента – юридичної особи);

- копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;

- копії кваліфікаційних документів претендента оцінювача та оцінювачів які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту експертну про оцінку землі (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штаті та додатково залучаються ним);

- письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з експертної оцінки землі та підписання звіту про експертну оцінку землі, завірені їхніми особистими підписами;

- проект завдання на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель у якому має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;

- один конверт із зазначеною адресою претендента конкурсу.

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті та має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт та терміну виконання робіт (у календарних днях), опис документів.

Документи до комісії приймаються за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, каб. № 18, у 25-ти денний термін з моменту опублікування інформаційного повідомлення.

Конкурс відбудеться за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, каб. № 5 о 10:00 через 30 днів з дня опублікування інформації.

Телефон відділу містобудування, архітектури та земельних відносин Лозівської міської ради для довідок: (05745) 2-32-69, 2-29-32.

 

                                                                                        Додаток 2

                                                                                      до листа відділу містобудування, архітектури та

                                                                                      земельних відносин Лозівської міської ради

                                                                                      від ____ квітня 2019 року № _____

ЗРАЗОК

ЗАЯВА

про участь у конкурсі

з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Заявник        

___________________________________________________________________________________________________________

Керівник

____________________________________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПОУ: ____________________________________________________________

Місцезнаходження заявника: ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Р/рахунок № _____________________, банк отримувач ________________________, МФО ______________________

тел./факс: ________________________________e-mail_________________________________________                                    

Просимо допустити до участі у конкурсі щодо відбору суб’єктів оціночної діяльності на право проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для _______________________________________

___________________________________________________________________________________площею ____________ га, за адресою:_______________________________________________________________________________________________

« __ » _________ 20 ___ р.                                     ____________________

                                                                           (підпис керівника)

                                                                                     М.П.


ІНФОРМАЦІЯ

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок у місті Лозова Харківської області

Місце знаходження земельної ділянки

(адреса)

Цільове призначення земельної ділянки

Площа земельної ділянки, га

Форма власності земельної ділянки

64600, Харківська обл.,                 м. Лозова, вул. Павлоградська, 57

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

0,1882

Комунальна

64600, Харківська обл.,                 м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування

0,4154

Комунальна

Мета проведення оцінки – визначення вартості земельних ділянок несільськогосподарського призначення для передачі її у власність шляхом викупу.

Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії наступний пакет документів з їх описом:

- заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додається);

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (для претендента – фізичної особи-підприємця);

- згода на обробку персональних даних за встановленою формою (для претендента – фізичної особи-підприємця);

- копії установчих документів претендента (для претендента – юридичної особи);

- витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для претендента – юридичної особи);

- копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;

- копії кваліфікаційних документів претендента оцінювача та оцінювачів які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту експертну про оцінку землі (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штаті та додатково залучаються ним);

- письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з експертної оцінки землі та підписання звіту про експертну оцінку землі, завірені їхніми особистими підписами;

- проект завдання на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель у якому має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;

- один конверт із зазначеною адресою претендента конкурсу.

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті та має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт та терміну виконання робіт (у календарних днях), опис документів.

Документи до комісії приймаються за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, каб. № 18, у 25-ти денний термін з моменту опублікування інформаційного повідомлення.

Конкурс відбудеться за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, каб. № 5 о 10:00 через 30 днів з дня опублікування інформації.

Телефон відділу містобудування, архітектури та земельних відносин Лозівської міської ради для довідок: (05745) 2-32-69, 2-29-32.

 ЗРАЗОК ЗАЯВИ про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності    


ІНФОРМАЦІЯ

виконавчого комітету Лозівської міської ради Харківської області про результати проведення конкурсу з відбору суб’єкту оціночної діяльності щодо проведення експертної грошової оцінки земельної  ділянки несільськогосподарського призначення

 За результатами засідання комісії по здійсненню конкурсного відбору суб’єкту оціночної діяльності,  яке відбулось 11 лютого 2019 року, виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області повідомляє, що переможцем конкурсу визначено товариство з обмеженою відповідальністю «БІНОМ - ГРУП», з яким буде укладений договір на розробку експертної  оцінки  земельної ділянки несільськогосподарського призначення за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Потьомкіна, 3-б,  загальною площею 0,1836 га, для  розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної  та іншої промисловості

ІНФОРМАЦІЯ

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки у місті Лозова Харківської області

 

Місце знаходження земельної ділянки

(адреса)

Цільове призначення земельної ділянки

Площа земельної ділянки, га

Форма власності земельної ділянки

64600,  Харківська обл.,                  м. Лозова,  вул. Потьомкіна, 3-б

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

0,1836

Комунальна

Мета проведення оцінки – визначення вартості земельних ділянок несільськогосподарського призначення для передачі її у власність шляхом викупу.

Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії наступний пакет документів з їх описом:

- заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додається); 

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (для претендента – фізичної особи-підприємця);

- згода на обробку персональних даних за встановленою формою (для претендента – фізичної особи-підприємця);

- копії установчих документів претендента (для претендента – юридичної особи); 

- витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для претендента – юридичної особи);

- копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;

- копії кваліфікаційних документів претендента оцінювача та оцінювачів які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту експертну про оцінку землі (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штаті та додатково залучаються ним);

- письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з експертної оцінки землі та підписання звіту про експертну оцінку землі, завірені їхніми особистими підписами;

- проект завдання на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель у якому має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені  за результатами виконаних робіт;

- один конверт із зазначеною адресою претендента конкурсу.

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті та має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт та терміну виконання робіт (у календарних днях), опис документів.

Документи до комісії приймаються за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, каб. № 18, у 25-ти денний термін з моменту опублікування інформаційного повідомлення.

Конкурс відбудеться за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, каб. № 5 о 10:00 через 30 днів з дня опублікування інформації.

Телефон відділу містобудування, архітектури та земельних відносин Лозівської міської ради для довідок: (05745) 2-32-69,  2-29-32.

 

ЗАЯВА про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності


ІНФОРМАЦІЯ

виконавчого комітету Лозівської міської ради Харківської області про результати проведення конкурсу з відбору суб’єкту оціночної діяльності щодо проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення

  

За результатами засідання комісії по здійсненню конкурсного відбору суб’єкту оціночної діяльності, яке відбулось 10 грудня 2018 року, виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області повідомляє, що переможцем конкурсу визначено товариство з обмеженою відповідальністю «БІНОМ - ГРУП», з яким буде укладений договір на розробку експертної оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Свято-Миколаївська, 2-а загальною площею 0,1560 га, для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування.


ІНФОРМАЦІЯ

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки у місті Лозова Харківської області

 

Місце знаходження земельної ділянки

(адреса)

Цільове призначення земельної ділянки

Площа земельної ділянки, га

Форма власності земельної ділянки

64600, Харківська обл., 

м. Лозова, вул. Свято-Миколаївська, 2-а

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

0,1560

Комунальна

Мета проведення оцінки – визначення вартості земельних ділянок несільськогосподарського призначення для передачі її у власність шляхом викупу.

Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії наступний пакет документів з їх описом:

- заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додається);

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (для претендента – фізичної особи-підприємця);

- згода на обробку персональних даних за встановленою формою (для претендента – фізичної особи-підприємця);

- копії установчих документів претендента (для претендента – юридичної особи);

- витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для претендента – юридичної особи);

- копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;

- копії кваліфікаційних документів претендента оцінювача та оцінювачів які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту експертну про оцінку землі (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штаті та додатково залучаються ним);

- письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з експертної оцінки землі та підписання звіту про експертну оцінку землі, завірені їхніми особистими підписами;

- проект завдання на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель у якому має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;

- один конверт із зазначеною адресою претендента конкурсу.

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті та має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт та терміну виконання робіт (у календарних днях), опис документів.

Документи до комісії приймаються за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, каб. № 18, у 25-ти денний термін з моменту опублікування інформаційного повідомлення.

Конкурс відбудеться за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, каб. № 5 о 10:00 через 30 днів з дня опублікування інформації.

Телефон відділу містобудування, архітектури та земельних відносин Лозівської міської ради для довідок: (05745) 2-32-69, 2-29-32.

 

ЗАЯВА про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності


ІНФОРМАЦІЯ

виконавчого комітету Лозівської міської ради Харківської області про результати проведення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності щодо проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення

 

За результатами засідання комісії по здійсненню конкурсного відбору суб’єкту оціночної діяльності, яке відбулось 10 вересня 2018 року, виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області повідомляє, що переможцем конкурсу визначено товариство з обмеженою відповідальністю «БІНОМ - ГРУП», з яким буде укладений договір на розробку експертної оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Привокзальна, 5, загальною площею 0,1006 га, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.


ІНФОРМАЦІЯ

виконавчого комітету Лозівської міської ради Харківської області про результати проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності щодо проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення

 

За результатами засідання комісії по здійсненню конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, яке відбулось 30 липня 2018 року, виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області повідомляє, що переможцем конкурсу визначено товариство з обмеженою відповідальністю «БІНОМ - ГРУП», з яким будуть укладені договори на розробку експертних оцінок земельних ділянок несільськогосподарського призначення за адресами:

 • - Харківська область, м. Лозова, вул. Вишнева, 38-а загальною площею 0,0375 га, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;
 • - Харківська область, м. Лозова, мікрорайон 9, буд. 6-а загальною площею 0,0228 га, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;
 • - Харківська область, м. Лозова, вул. Свободи, 55, загальною площею 0,1903 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

ІНФОРМАЦІЯ

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки у місті Лозова Харківської області

 

Місце знаходження земельної ділянки

(адреса)

Цільове призначення земельної ділянки

Площа земельної ділянки, га

Форма власності земельної ділянки

64600, Харківська обл.,                 м. Лозова, вул. Привокзальна, 5

Для будівицтва та обслуговування будівель торгівлі

0,1006

Комунальна

Мета проведення оцінки – визначення вартості земельної ділянки несільськогосподарського призначення для передачі їх у власність шляхом викупу.

Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії наступний пакет документів з їх описом:

- заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додається);

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (для претендента – фізичної особи-підприємця);

- згода на обробку персональних даних за встановленою формою (для претендента – фізичної особи-підприємця);

- копії установчих документів претендента (для претендента – юридичної особи);

- витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для претендента – юридичної особи);

- копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;

- копії кваліфікаційних документів претендента оцінювача та оцінювачів які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту експертну про оцінку землі (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штаті та додатково залучаються ним);

- письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з експертної оцінки землі та підписання звіту про експертну оцінку землі, завірені їхніми особистими підписами;

- проект завдання на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель у якому має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;

- один конверт із зазначеною адресою претендента конкурсу.

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті та має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт та терміну виконання робіт (у календарних днях), опис документів.

Документи до комісії приймаються за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1, каб. 19, у 25-ти денний термін з моменту опублікування інформаційного повідомлення.

Конкурс відбудеться за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд.1, каб. 5 о 10:00 через 30 днів з дня опублікування інформації.

Телефон відділу містобудування, архітектури та земельних відносин Лозівської міської ради для довідок: (05745) 2-32-69, 2-29-32.

 

ЗАЯВА про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності


 

 

ІНФОРМАЦІЯ

виконавчого комітету Лозівської міської ради Харківської області

про оголошення конкурсу з відбору виконавця робіт із землеустрою,

якого буде залучено до виготовлення землевпорядної документації

на земельну ділянку комунальної власності

 

Місце знаходження земельної ділянки

(адреса)

Цільове призначення земельної ділянки

Орієнтовна площа земельної ділянки, га

Форма власності земельної ділянки

64600, Харківська обл.,              м. Лозова,

вул. Лозовського, 11

землі житлової та громадської забудови

0,1000 га

Комунальна

      

Мета проведення робіт із землеустрою – виготовлення землевпорядної документації на земельну ділянку комунальної власності.

Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії підтвердні документи з їх описом, а саме:

- заява про участь у конкурсі за встановленою формою;

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (для претендента – фізичної особи – підприємця);

- згода на обробку персональних даних за встановленою формою (для претендента – фізичної особи – підприємця);

- копії установчих документів претендента (для претендента – юридичної особи);

- витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для претендента – юридичної особи);

- копія ліцензії/сертифіката на проведення робіт із землеустрою;

- копії кваліфікаційних документів щодо наявності вищої освіти відповідного рівня і професійного спрямування фахівців, які залучаються до виконання робіт із землеустрою;

- письмова інформація щодо досвіду роботи претендента, кваліфікації та досвіду роботи фахівців, які залучаються ним до виконання робіт із землеустрою, завірена претендентом.

- один конверт із зазначеною адресою претендента конкурсу.

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті та має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт та терміну виконання робіт (у календарних днях), опис підтвердних документів.

Документи приймаються за адресою: 64600, Харківська область, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1, каб. 19, у 25-ти денний термін з моменту опублікування інформаційного повідомлення.

Конкурс відбудеться за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, каб. 5 о 10:00 через 30 днів з дня опублікування інформації.

Телефон відділу містобудування, архітектури та земельних відносин Лозівської міської ради Харківської області для довідок: (05745) 2-32-69, 2-29-32.

 

ЗАЯВА про участь у конкурсі з відбору виконавця робіт із землеустрою


ІНФОРМАЦІЯ

виконавчого комітету Лозівської міської ради Харківської області про результати проведення конкурсу з відбору виконавця робіт із землеустрою,

якого буде залучено до виготовлення землевпорядної документації

на земельну ділянку комунальної власності

 

   За результатами засідання комісії по здійсненню конкурсного відбору виконавця робіт із землеустрою, якого буде залучено до виготовлення землевпорядної документації на земельну ділянку комунальної власності, яке відбулось 29 травня 2018 року, виконавчий комітет Лозівської міської ради повідомляє, що переможцем конкурсу визначено товариство з обмеженою відповідальністю «Геосвіт 1», з яким буде укладений договір на виконання комплексу інженерно-геодезичних та землевпорядних робіт з розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 1 у м. Лозова Харківської області, орієнтовною площею земельної ділянки 0,6 га для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування.


ІНФОРМАЦІЯ

виконавчого комітету Лозівської міської ради Харківської області про результати проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності щодо проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення

 

   За результатами засідання комісії по здійсненню конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, яке відбулось 10 квітня 2018 року, виконавчий комітет Лозівської міської ради повідомляє, що переможцем конкурсу визначено товариство з обмеженою відповідальністю «БІНОМ - ГРУП», з яким будуть укладені договори на розробку експертних оцінок земельних ділянок несільськогосподарського призначення за адресами:

- Харківська область, м. Лозова, вул. Потьомкіна, 3-а загальною площею земельної ділянки 0,5865 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості;

- Харківська область, м. Лозова, вул. Свободи, 2-б, загальною площею 0,3797 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства;

- Харківська область, м. Лозова, вул. Свободи, 7, загальною площею 0,1727 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства.


ІНФОРМАЦІЯ

виконавчого комітету Лозівської міської ради Харківської області

про оголошення конкурсу з відбору виконавця робіт із землеустрою,

якого буде залучено до виготовлення землевпорядної документації

на земельну ділянку комунальної власності

 

Місце знаходження земельної ділянки

(адреса)

Цільове призначення земельної ділянки

Орієнтовна площа земельної ділянки, га

Форма власності земельної ділянки

64600, Харківська обл.,  м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

0,6 га

Комунальна

      

                 Мета проведення робіт із землеустрою – виготовлення землевпорядної документації на земельну ділянку комунальної власності для надання її в постійне користування.

         Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії підтвердні документи з їх описом, а саме:

- заява про участь у конкурсі за встановленою формою;

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (для претендента – фізичної особи – підприємця);

- згода на обробку персональних даних за встановленою формою (для претендента – фізичної особи – підприємця);

- копії установчих документів претендента (для претендента – юридичної особи);

- витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для претендента – юридичної особи);

- копія ліцензії/сертифіката на проведення робіт із землеустрою;

- копії кваліфікаційних документів щодо наявності вищої освіти відповідного рівня і професійного спрямування фахівців, які залучаються до виконання робіт із землеустрою;

- письмова інформація щодо досвіду роботи претендента, кваліфікації та досвіду роботи фахівців, які залучаються ним до виконання робіт із землеустрою, завірена претендентом.                                                              

- один конверт із зазначеною адресою претендента конкурсу.

           Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті та має містити   пропозиції щодо вартості   виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт та терміну виконання робіт (у календарних днях), опис підтвердних документів.

Документи приймаються за адресою: 64600, Харківська область, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1, каб. 19, у 25-ти денний термін з моменту опублікування інформаційного повідомлення.

Конкурс відбудеться за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, каб. 5 о 10:00 через 30 днів з дня опублікування інформації.

         Телефон відділу містобудування, архітектури та земельних відносин Лозівської   міської   ради   Харківської   області   для довідок: (05745) 2-32-69, 2-29-32.

 

Зразок заяви про участь у конкурсі з відбору виконавця робіт із землеустрою


Інформація про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок у місті Лозова

Місце знаходження земельної ділянки

(адреса)

Цільове призначення земельної ділянки

Площа земельної ділянки, га

Форма власності земельної ділянки

64600, Харківська обл., м. Лозова, вул. Потьомкіна, 3-а

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

0,5865

Комунальна

64600, Харківська обл., м. Лозова, вул. Свободи, 2-б

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

0,3797

Комунальна

64600, Харківська обл., м. Лозова, пров. Свободи, 7

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

0,1727

Комунальна

Мета проведення оцінки – визначення вартості земельних ділянок несільськогосподарського призначення для передачі їх у власність шляхом викупу.

Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії наступний пакет документів з їх описом:

- заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додається);

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (для претендента – фізичної особи-підприємця);

- згода на обробку персональних даних за встановленою формою (для претендента – фізичної особи-підприємця);

- копії установчих документів претендента (для претендента – юридичної особи);

- витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для претендента – юридичної особи);

- копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;

- копії кваліфікаційних документів претендента оцінювача та оцінювачів які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту експертну про оцінку землі (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штаті та додатково залучаються ним);

- письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з експертної оцінки землі та підписання звіту про експертну оцінку землі, завірені їхніми особистими підписами;

- проект завдання на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель у якому має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;

- один конверт із зазначеною адресою претендента конкурсу.

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті та має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт та терміну виконання робіт (у календарних днях), опис документів.

Документи до комісії приймаються за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1, каб. 19, у 25-ти денний термін з моменту опублікування інформаційного повідомлення.

Конкурс відбудеться за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд.1, каб. 5 о 10:00 через 30 днів з дня опублікування інформації.

Телефон відділу містобудування, архітектури та земельних відносин Лозівської міської ради для довідок: (05745) 2-32-69, 2-29-32.

Зразок заяви про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності


ІНФОРМАЦІЯ виконавчого комітету Лозівської міської ради про оголошення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою, які будуть залучені до виготовлення землевпорядної документації на земельні ділянки комунальної власності

№ пп Місце знаходження земельної ділянки (адреса) Орієнтовна площа, га Об’єкт, розташований на земельній ділянці Цільове призначення земельної ділянки

Форма власності

земельної ділянки

ОБ'ЄКТИ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТЕПЛОЕНЕРГО»

ЛОЗІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1 вул. Свободи, 2-в  у м. Лозова Харківської області 0,0231 КП «Теплоенерго»   Лозівської міської ради Харківської області Для розміщення,   будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії Комунальна
2 вул. Свободи,  38-а у м. Лозова Харківської області 0,0308 КП «Теплоенерго»   Лозівської міської ради Харківської області Для розміщення,   будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії Комунальна
3 вул. Південна,  12-а у м. Лозова Харківської області 0,0172 КП «Теплоенерго»   Лозівської міської ради Харківської області Для розміщення,   будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії Комунальна
4 вул. Центральна, 11 у м. Лозова, с. Домаха Харківської області 0,018 КП «Теплоенерго»   Лозівської міської ради Харківської області Для розміщення,   будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії Комунальна

Мета проведення робіт із землеустрою  –  виготовлення землевпорядної документації  (проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки) на земельні ділянки комунальної власності  для подальшої передачі їх в постійне користування.

             Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії наступні документи з їх описом, а саме:

- заява про участь у конкурсі; 

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків  (для претендента – фізичної особи– підприємця

- згода на обробку персональних даних  за встановленою формою  (для претендента – фізичної особи – підприємця);

- копії установчих документів претендента  (для претендента – юридичної особи); 

- витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для претендента – юридичної особи);

- копія сертифіката на проведення робіт із землеустрою;

- копії кваліфікаційних документів щодо наявності вищої освіти відповідного рівня і професійного спрямування фахівців, які залучаються до виконання робіт із землеустрою;

- письмова інформація щодо досвіду роботи претендента, кваліфікації та досвіду роботи фахівців, які залучаються ним до виконання робіт із землеустрою, завірена претендентом. 

- один конверт із зазначеною адресою претендента конкурсу.

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті  та має містити   пропозиції щодо вартості   виконання  робіт з урахуванням податку  на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних  з виконанням робіт та терміну виконання робіт (у календарних днях), опис наданих документів.

Документи для участі в конкурсі приймаються за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1, каб. 16, у 25-ти денний  термін з моменту опублікування інформаційного повідомлення.

Конкурс відбудеться 10 травня 2017 року о 10:00 за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд.1, каб. 16.

Телефон для довідок: 2-29-32.


ІНФОРМАЦІЯ

виконавчого комітету Лозівської міської ради

За результатами засідання комісії по здійсненню конкурсного відбору виконавців землевпорядних робіт, яке відбулось 24 березня 2017 року, виконавчий комітет Лозівської міської ради повідомляє, що переможцем конкурсу визначено товариство з обмеженою відповідальністю «Горизонт-проект» за адресами:

 1. мікрорайон 4, буд. 25 у м. Лозова Харківської області, орієнтовна площа 0,3 га (поліклініка);
 2. вул. Свободи, 24/14 у м. Лозова Харківської області орієнтовна площа 0,57 га (швидка);
 3. вул. Першотравнева, 11 у м. Лозова, с. Домаха Харківської області орієнтовна площа 0,06 га;
 4. вул. Лозовського, 4 у м. Лозова Харківської області орієнтовна площа 0,5 га (ДНЗ № 9 «Перлинка»);
 5. вул. Козацька, 15 у м. Лозова Харківської області орієнтовна площа 0,56 га (ДНЗ № 10 «Калинка»);
 6. вул. Абросимова, 65-а у м. Лозова Харківської області орієнтовна площа 1,6 га (ЗОШ № 11);
 7. вул. Абросимова, 65 у м. Лозова Харківської області орієнтовна площа 0,15 га (гімназія);
 8. майдан Соборності, 1 у м. Лозова Харківської області орієнтовна площа 0,64 га (ДЮСШ «Юність»);
 9. Бульвар Шевченка, 10 у м. Лозова Харківської області орієнтовна площа 0,2 га (музична школа);
 10. вул. Матросова, 21 у м. Лозова, смт. Панютине Харківської області орієнтовна площа 0,15 га (Панютинська музична школа);
 11. вул. Олександра Бричука, 59 у м. Лозова Харківської області орієнтовна площа 0,3 га (колишній будинок культури «Будівельник»

та Харківську регіональну філію державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» за адресами:

 1. вул. Машинобудівників, 29 у м. Лозова Харківської області, орієнтовна площа 5,0 га (лікарня);
 2. мікрорайон 2, буд. 27 у м. Лозова Харківської області орієнтовна площа 1,0 га (ДНЗ № 3 «Чебурашка»);
 3. вул. Лозовського, 65 у м. Лозова Харківської області орієнтовна площа 0,9882 га (ДНЗ № 4 «Золотий ключик»);
 4. мікрорайон 4, буд. 74 у м. Лозова Харківської області орієнтовна площа 0,9 га (ДНЗ № 5 «Теремок»);
 5. мікрорайон 4, буд. 10 у м. Лозова Харківської області орієнтовна площа 1,2 га (ДНЗ № 6 «Посмішка»);
 6. мікрорайон 5, буд. 4 у м. Лозова Харківської області орієнтовна площа 1,2 га (ДНЗ № 7 «Золотий півник»);
 7. мікрорайон 1, буд. 6 у м. Лозова Харківської області орієнтовна площа 0,96 га (ДНЗ № 8 «Дзвіночок»);
 8. мікрорайон 4, буд. 46 у м. Лозова Харківської області орієнтовна площа 1,2 га (ДНЗ № 11 «Берізка»);
 9. мікрорайон 2, буд. 13-а у м. Лозова Харківської області орієнтовна площа 1,0 га (ДНЗ № 12 «Світлячок»);
 10. мікрорайон 5, буд. 3 у м. Лозова Харківської області орієнтовна площа 1,0 га (ЗОШ № 1);
 11. вул. Олександра Бричука, 43-а у м. Лозова Харківської області орієнтовна площа 2,44 га (ЗНЗ-ДНЗ № 8);
 12. вул. Свято-Миколаївська, 15 у м. Лозова Харківської області орієнтовна площа 0,87 га (ЗНЗ-ДНЗ № 10);
 13. Бульвар Шевченка, 15 у м. Лозова Харківської області орієнтовна площа 0,93 га (ЗНЗ-ДНЗ № 10);
 14. вул. Центральна, 11у м. Лозова, с. Домаха Харківської області орієнтовна площа 1,0 га (Домаський НВК);
 15. вул. Миру, 33 у м. Лозова, смт. Панютине Харківської області орієнтовна площа 3,02 га (Панютинська ЗОШ № 1)
 16. вул. Широка, 32 у м. Лозова, смт. Панютине Харківської області орієнтовна площа 2,1 га (Панютинська ЗОШ № 2)
 17. мікрорайон 5, буд. 2 у м. Лозова Харківської області орієнтовна площа 1,12 га (БДЮТ)
 18. вул. Бритайська, 52, с. Братолюбівка Лозівського району Харківської області орієнтовна площа 5,0 га (наметове містечко «Бритай»);
 19. мікрорайон 1, буд. 1 у м. Лозова Харківської області орієнтовна площа 0,9 га (Лозівська станція юних натуралістів)
 20. Бульвар Шевченка, 64 у м. Лозова Харківської області орієнтовна площа 3,20 га (стадіон «Локомотив»);

Загальна сума робіт за двадцять об’єктів становить 114,1 тис. грн. з терміном виконання 175 днів.

З переможцями конкурсу будуть укладені договори на виготовлення відповідної землевпорядної документації.


ІНФОРМАЦІЯ

виконавчого комітету Лозівської міської ради

За результатами  засідання комісії по здійсненню конкурсного відбору виконавців землевпорядних робіт, яке відбулось 06 березня 2017 року, виконавчий комітет Лозівської міської ради повідомляє, що переможцем конкурсу визначено товариство з обмеженою відповідальністю «Горизонт-проект»,  з яким будуть укладені договори на виготовлення землевпорядної документації за адресами:

- вул. Правди, 4  у   м. Лозова  Харківської області, орієнтовною площею 2,16 га;

- вул. Потьомкіна, 19  у  м. Лозова Харківської області,  орієнтовною площею 2,0 га;

- у північно-східній частині м. Лозова Харківської області по вул. Потьомкіна (колишня територія ШБУ-16), орієнтовною площею 5,0 га;

- у  північно-східній частині м. Лозова Харківської області по вул. Потьомкіна (за паливним складом), орієнтовною площею 9,0 га;

- у південній частині м. Лозова Харківської області по вул. Парковій, 10, орієнтовною площею 0,2 га.


ІНФОРМАЦІЯ

виконавчого комітету Лозівської міської ради про оголошення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою, які будуть залучені  до виготовлення землевпорядної документації на земельні ділянки комунальної власності

№ пп Місце знаходження земельної ділянки (адреса) Орієнтовна площа,  га Об’єкт, розташований  на земельній ділянці Цільове призначення земельної ділянки

Форма власності

земельної ділянки

ОБ'ЄКТИ   ТЕРИТОРІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ
1 вул. Машинобудівників,   29  у    м. Лозова Харківської області 5,0 Комунальний   заклад охорони здоров’я «Лозівське територіальне медичне об’єднання» Для   будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та   соціальної допомоги Комунальна
2 мікрорайон 4, буд. 25 у   м. Лозова Харківської області 0,3 Комунальний   заклад охорони здоров’я «Лозівське територіальне медичне об’єднання» Для   будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та   соціальної допомоги Комунальна
3 вул. Свободи, 24/14 у   м. Лозова Харківської області 0,57 Комунальний   заклад охорони здоров’я «Лозівське територіальне медичне об’єднання» Для   будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та   соціальної допомоги Комунальна
4 вул. Першотравнева, 11 у   м. Лозова, с. Домаха Харківської області 0,06 Комунальний   заклад охорони здоров’я «Лозівське територіальне медичне об’єднання» Для   будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та   соціальної допомоги Комунальна
ОБ’ЄКТИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ,   МОЛОДІ ТА СПОРТУ МІСЬКОЇ РАДИ
5 мікрорайон 2, буд. 27 у   м. Лозова Харківської області 1,0 Управління   освіти, молоді та спорту міської ради (ЛДНЗ № 3   «Чебурашка») Для   будівництва та обслуговування будівель закладів освіти Комунальна
6 вул. Лозовського, 65 у   м. Лозова Харківської області 0,9882 Управління   освіти, молоді та спорту міської ради (ЛДНЗ № 4   «Золотий ключик») Для будівництва та обслуговування будівель закладів   освіти Комунальна
7 мікрорайон 4, буд. 74 у   м. Лозова Харківської області 0,9 Управління   освіти, молоді та спорту міської ради (ЛДНЗ № 5   «Теремок») Для будівництва та обслуговування будівель закладів   освіти Комунальна
8 мікрорайон 4, буд. 10 у   м. Лозова Харківської області 1,2 Управління   освіти, молоді та спорту міської ради (ЛДНЗ № 6   «Посмішка») Для будівництва та обслуговування будівель закладів   освіти Комунальна
9 мікрорайон 5, буд. 4 у   м. Лозова Харківської області 1,2 Управління   освіти, молоді та спорту міської ради (ЛДНЗ № 7   «Золотий півник») Для будівництва та обслуговування будівель закладів   освіти Комунальна
10 мікрорайон 1, буд. 6 у   м. Лозова Харківської області 0,96 Управління   освіти, молоді та спорту міської ради (ЛДНЗ № 8   «Дзвіночок») Для будівництва та обслуговування будівель закладів   освіти Комунальна
11 вул. Лозовського, 4-а у   м. Лозова Харківської області 0,5 Управління   освіти, молоді та спорту міської ради (ЛДНЗ № 9   «Перлинка») Для будівництва та обслуговування будівель закладів   освіти Комунальна
12 вул. Козацька (колишня   Профінтерну), 15 у м. Лозова Харківської області 0,56 Управління   освіти, молоді та спорту міської ради (ЛДНЗ № 10   «Калинка») Для будівництва та обслуговування будівель закладів   освіти Комунальна
13 мікрорайон 4, буд. 46 у   м. Лозова Харківської області 1,2 Управління   освіти, молоді та спорту міської ради (ЛДНЗ № 11   «Берізка») Для будівництва та обслуговування будівель закладів   освіти Комунальна
14 мікрорайон 2, буд. 13-а у   м. Лозова Харківської області 1,0 Управління   освіти, молоді та спорту міської ради (ЛДНЗ № 12   «Світлячок») Для будівництва та обслуговування будівель закладів   освіти Комунальна
15 мікрорайон 5, буд. 3 у   м. Лозова Харківської області 3,0 Управління   освіти, молоді та спорту міської ради (ЛЗОШ № 1) Для будівництва та обслуговування будівель закладів   освіти Комунальна
16 вул. Олександра Бричука   (колишня Червонопартизанська), 43-а у м. Лозова Харківської області 2,44 Управління   освіти, молоді та спорту міської ради (ЛНВК   «ЗНЗ-ДНЗ» № 8) Для будівництва та обслуговування будівель закладів   освіти Комунальна
17 вул. Свято-Миколаївська   (колишня Паризької Комуни), 15 у м. Лозова Харківської області 0,87 Управління   освіти, молоді та спорту міської ради (ЛНВК   «ЗНЗ-ДНЗ» № 10, дошкільний підрозділ) Для будівництва та обслуговування будівель закладів   освіти Комунальна
18 вул. Бульвар Шевченка   (колишня вул. Жовтнева), 15 у м. Лозова Харківської області 0,93 Управління   освіти, молоді та спорту міської ради (ЛНВК   «ЗНЗ-ДНЗ» № 10, шкільний підрозділ) Для будівництва та обслуговування будівель закладів   освіти Комунальна
19 вул. Абросимова, 65-а у   м. Лозова Харківської області 1,6 Управління   освіти, молоді та спорту міської ради, (ЛЗОШ № 11) Для будівництва та обслуговування будівель закладів   освіти Комунальна
20 вул. Абросимова, 65 у   м. Лозова Харківської області 0,15 Управління   освіти, молоді та спорту міської ради (Лозівська   гімназія) Для будівництва та обслуговування будівель закладів   освіти Комунальна
21 вул. Центральна (колишня   Чапаєва), 11у м. Лозова, с. Домаха Харківської області 1,0 Управління   освіти, молоді та спорту міської ради (Домаський   НВК) Для будівництва та обслуговування будівель закладів   освіти Комунальна
22 вул. Миру, 33 у м. Лозова,   смт. Панютине Харківської області 3,02 Управління   освіти, молоді та спорту міської ради (Панютинська   ЗОШ № 1) Для будівництва та обслуговування будівель закладів   освіти Комунальна
23 вул. Широка (колишня   Петровського), 32 у м. Лозова, смт. Панютине Харківської області 2,1 Управління   освіти, молоді та спорту міської ради (Панютинська   ЗОШ № 2) Для будівництва та обслуговування будівель закладів   освіти Комунальна
24 мікрорайон 5, буд. 2 у   м. Лозова Харківської області 1,12 Управління   освіти, молоді та спорту міської ради (Лозівський   Будинок дитячої та юнацької творчості) Для будівництва та обслуговування будівель закладів   освіти Комунальна
25 вул. Бритайська, 52,   с. Братолюбівка Лозівського району Харківської області 5,0 Управління   освіти, молоді та спорту міської ради (Наметове   містечко «Бритай») Для будівництва та обслуговування будівель закладів   освіти Комунальна
26

мікрорайон 1, буд. 1 у   м. Лозова Харківської області

0,9 Управління   освіти, молоді та спорту міської ради (Лозівська   станція юних натуралістів) Для будівництва та обслуговування будівель закладів   освіти Комунальна
27

майдан Соборності (колишній   Леніна), 1 у м. Лозова Харківської області

0,64 Управління   освіти, молоді та спорту міської ради (ДЮСШ   «Юність») Для будівництва та обслуговування будівель закладів   освіти Комунальна
28 вул. Бульвар Шевченка   (колишня Жовтнева), 64 у м. Лозова Харківської області 3,20 Управління   освіти, молоді та спорту міської ради (КУЛЦФЗН   «Спорт для всіх», стадіон «Локомотив») Для будівництва та обслуговування будівель закладів   освіти Комунальна
ОБ'ЄКТИ ВІДДІЛУ   КУЛЬТУРИ МІСЬКОЇ РАДИ
29 вул. Бульвар Шевченка   (колишня Жовтнева), 10 у м. Лозова Харківської області 0,2 Лозівська   дитяча музична школа Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування Комунальна
30 вул. Матросова, 21 у   м. Лозова, смт. Панютине Харківської області 0,15 Панютинська   дитяча музична школа Для   будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького   обслуговування Комунальна
31 вул. Олександра Бричука   (колишня Червонопартизанська), 59 у м. Лозова Харківської області 0,3 Нежитлова   будівля - будинок культури (колишній БК «Будівельник») Для   будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького   обслуговування Комунальна

Мета проведення робіт із землеустрою  –  виготовлення землевпорядної документації (технічної документації щодо інвентаризації земель) на земельні ділянки комунальної власності  для подальшої передачі їх в користування.

Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії наступні документи з їх описом, а саме:

- заява про участь у конкурсі; 

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб  у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків  (для претендента – фізичної особи– підприємця);

- згода на обробку персональних даних  за встановленою формою  (для претендента – фізичної особи – підприємця);

- копії установчих документів претендента  (для претендента – юридичної особи); 

- витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для претендента – юридичної особи);

- копія сертифіката на проведення робіт із землеустрою;

- копії кваліфікаційних документів щодо наявності вищої освіти відповідного рівня і професійного спрямування фахівців, які залучаються до виконання робіт із землеустрою;

- письмова інформація щодо досвіду роботи претендента, кваліфікації та досвіду роботи фахівців, які залучаються ним до виконання робіт із землеустрою, завірена претендентом.

- один конверт із зазначеною адресою претендента конкурсу.

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті  та має містити   пропозиції щодо вартості   виконання  робіт  з  урахуванням податку  на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних  з виконанням робіт та терміну виконання робіт (у календарних днях), опис наданих документів.

Документи для участі в конкурсі приймаються   за адресою:  Харківська область, м. Лозова,  вул.  Ярослава Мудрого, 1,  каб. 16,  у 25-ти денний  термін з моменту опублікування інформаційного повідомлення. 

Конкурс відбудеться 24 березня 2017 року о 10:00 за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд.1, каб. 5.

Телефон для довідок: 2-29-32.


ІНФОРМАЦІЯ

виконавчого комітету Лозівської міської ради

про оголошення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою,

які будуть залучені до виготовлення землевпорядної документації

на земельні ділянки комунальної власності

№ з/п Місце знаходження земельної ділянки (адреса)

 

Орієнтовна площа, га

Об’єкт Цільове призначення земельної ділянки

Форма власності

земельної ділянки

1

 У південній частині міста Лозова Харківської області

72,0 Парк «Перемога» Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення Комунальна
2 На розі вулиць Бульвар   Шевченка (колишня Жовтнева) та Козацька (колишня Профінтерну) 1,3 Сквер Шевченка Для будівництва та обслуговування об'єктів   рекреаційного призначення Комунальна
3 По вул. Бульвар Шевченка (колишня Жовтнева) біля магазину «Ювілейний» 0,52 Сквер «Героїв Лозівщини» Для будівництва та обслуговування об'єктів   рекреаційного призначення Комунальна
4

На мікрорайоні 4 у м. Лозова Харківської області

0,37 Сквер   «Ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС» Для будівництва та обслуговування об'єктів   рекреаційного призначення Комунальна
5

По вул. Червоній у м. Лозова Харківської області

1,3 Парк   «Залізничників» Для будівництва та обслуговування об'єктів   рекреаційного призначення Комунальна
6

На мікрорайоні 2 у м. Лозова Харківської області

0,66 Сквер «Воїнів-Інтернаціоналістів» Для будівництва та обслуговування об'єктів   рекреаційного призначення Комунальна
7

На мікрорайоні 3 у м. Лозова Харківської області

0,7 Сквер   «Депутатський» Для будівництва та обслуговування об'єктів   рекреаційного призначення Комунальна
8

На мікрорайон 4 у м. Лозова Харківської області

0,06 Сквер біля супермаркету «АТБ Продукти 279» Для будівництва та обслуговування об'єктів   рекреаційного призначення Комунальна
9 Майдан Праці у м. Лозова Харківської області 0,2 - Землі загального користування Комунальна
10 Майдан Соборності (колишній   ім. Леніна) у м. Лозова Харківської області 1,9 - Землі загального користування Комунальна
11 вул. Бульвар Шевченка   (колишня Жовтнева) у м. Лозова Харківської області 1,4 Алея Землі загального користування Комунальна
12 с. Лісівське, м. Лозова   Харківської області 2,0 Кладовище Землі загального користування Комунальна
13 пров. Променистий (колишній   Червоний Промінь) у м. Лозова Харківської області 1,5 Кладовище   біля колишнього ШБУ-16 Землі загального користування Комунальна

Мета проведення робіт із землеустрою – виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності.

Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії наступні документи з їх описом, а саме:

- заява про участь у конкурсі;

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків  (для претендента – фізичної особи–підприємця);

- згода на обробку персональних даних  за встановленою формою  (для претендента – фізичної особи – підприємця);

- копії установчих документів претендента  (для претендента – юридичної особи);

- витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для претендента – юридичної особи);

- копія сертифіката на проведення робіт із землеустрою;

- копії кваліфікаційних документів щодо наявності вищої освіти відповідного рівня і професійного спрямування фахівців, які залучаються до виконання робіт із землеустрою;

- письмова інформація щодо досвіду роботи претендента, кваліфікації та досвіду роботи фахівців, які залучаються ним до виконання робіт із землеустрою, завірена претендентом.

- один конверт із зазначеною адресою претендента конкурсу.

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті та має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт та терміну виконання робіт (у календарних днях), опис наданих документів.

Документи для участі в конкурсі приймаються у 25-ти денний  термін з моменту опублікування інформаційного повідомлення за адресою:  Харківська область, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1, каб. 16.

Конкурс відбудеться 16 березня 2017 року о 10:00 за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд.1, каб. 5.

Телефон для довідок: 2-29-32.


ІНФОРМАЦІЯ

виконавчого комітету Лозівської міської ради

про оголошення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою,

які будуть залучені до виготовлення землевпорядної документації

на земельні ділянки комунальної власності

№ з/п Місце знаходження земельної ділянки (адреса)

Орієнтовна площа,  га

Об’єкт, розташований  на земельній ділянці    Цільове призначення земельної ділянки

Форма власності

земельної ділянки

1  вул. Правди, 4  у     м. Лозова  Харківської   області 2,16 Комунальне підприємство   «Еко-Сан» Для будівництва та   обслуговування будівель закладів комунального обслуговування Комунальна
2 вул.   Потьомкіна, 19  у  м. Лозова Харківської області 2,0 Комунальне підприємство «Еко-Сан» Для будівництва та   обслуговування будівель закладів комунального обслуговування Комунальна
3 У   північно-східній частині м. Лозова Харківської області по вул. Потьмкіна   (колишня територія ШБУ-16) 5,0 Вільна земельна ділянка Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів   енергогенеруючих підприємств, установ і організацій Комунальна
4 У   північно-східній частині м. Лозова Харківської області по вул. Потьмкіна (за  паливним складом) 9,0 Вільна земельна ділянка Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів   енергогенеруючих підприємств, установ і організацій Комунальна

   

Мета проведення робіт із землеустрою  –  виготовлення землевпорядної документації на земельні ділянки комунальної власності  для передачі їх в користування.

Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії наступні документи з їх описом, а саме:

-  заява про участь у конкурсі; 

-  копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб  у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків  (для претендента – фізичної особи– підприємця);

- згода на обробку персональних даних  за встановленою формою  (для претендента – фізичної особи – підприємця);

- копії установчих документів претендента  (для претендента – юридичної особи); 

- витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для претендента – юридичної особи);

- копія сертифіката на проведення робіт із землеустрою;

- копії кваліфікаційних документів щодо наявності вищої освіти відповідного рівня і професійного спрямування фахівців, які залучаються до виконання робіт із землеустрою;

- письмова інформація щодо досвіду роботи претендента, кваліфікації та досвіду роботи фахівців, які залучаються ним до виконання робіт із землеустрою, завірена претендентом.                                                                

-  один конверт із зазначеною адресою претендента конкурсу.

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті  та має містити   пропозиції щодо вартості виконання  робіт з  урахуванням податку  на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних  з виконанням робіт та терміну виконання робіт (у календарних днях), опис наданих документів.

Документи для участі у конкурсі приймаються   за адресою:  Харківська область, м. Лозова,  вул.  Ярослава Мудрого, 1,  каб. 16,  у 25-ти денний  термін з моменту опублікування інформаційного повідомлення. 

Конкурс відбудеться 06 березня 2017 року о 10:00 за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд.1,  каб. 5.

Телефон для довідок: 2-29-32.


Шановні лозівчани!

 dSMQaX76Eg25 жовтня 2016 року рішенням виконавчого комітету міської ради за № 775 «Про пам’ятний знак загиблим за свободу і незалежність України» було затверджено переможця конкурсу на кращий проект пам’ятного знаку загиблим за свободу і незалежність України ескіз у вигляді скульптури Архистратига Михаїла (автор Паливода Андрій Вікторович), який пропонується встановити на існуючий постамент на майдані Соборності.

Орієнтовна сума кошторису для виготовлення та встановлення пам’ятного знаку складає 1 млн. 190 тис.грн. Термін виготовлення та встановлення – 1 рік.

Виконавчим комітетом міської ради на адресу громадських організацій міста було надіслано звернення про сприяння в створенні пам’ятки місцевого значення  і відкриття розрахункового рахунку для збору благодійних коштів та фінансування робіт з виготовлення зазначеного вище пам’ятного знака.

На це звернення відгукнулася Лозівська міськрайонна громадська організація «За Лозівщину», яка і відкрила відповідний розрахунковий рахунок.

Всі бажаючі громадяни та організації можуть перерахувати кошти для фінансування робіт з виготовлення та встановлення пам’ятного знака «Загиблим за свободу і незалежність України» у вигляді скульптури Архистратига Михаїла на вказаний розрахунковий рахунок:

Отримувач:  ЛМРГО «За Лозівщину», Код отримувача: ЄДРПОУ 37048650, р/р 2600416758, банк отримувача: ПАТ «МЕГАБАНК», м. Харків, МФО 351629. Призначення платежу: добровільний грошовий внесок на встановлення пам’ятного знака у вигляді скульптури Архистратига Михаїла.

 

За бажанням меценатів їх імена будуть викарбувані на пам’ятній дошці, яка буде закріплена на постаменті пам’ятного знака, з подякою від громадян.

Організаційний комітет


Результати конкурсу на кращий проект пам’ятного знаку загиблим за свободу і незалежність України

Переможцем конкурсу на кращий проект пам’ятного знаку загиблим за свободу і незалежність України  визнано ескіз у вигляді скульптури Архистратига Михаїла (автор Паливода Андрій Вікторович)


Виконавчим комітетом Лозівської міської ради оголошується конкурс ескізів пам’ятного знака загиблим за свободу і незалежність України. Пам’ятний знак буде встановлено на майдані Соборності в м. Лозова.

Метою проведення конкурсу є визначення кращих проектів пам’ятного знака загиблим за свободу і незалежність України, з числа поданих, згідно з умовами конкурсу, використання цих проектів для подальшої реалізації.

 Основним завданням конкурсу є втілення кращої проектної пропозиції для увіковічення пам'яті загиблих героїв, які походять або тривалий час проживали у місті Лозова.

На конкурс приймаються ескізи виготовлення пам’ятного знака загиблим за незалежність України виконані в таких напрямках:

- художній ескіз проекту пам’ятного знаку – формат А4 (20 х 30 см) або А3 (30 х 40 см) виконаний в техніках: акварель, гуаш, туш, комбіновані техніки;

- комп’ютерна графіка ескізу проекту пам’ятного знака - формат А4  (20 х 30 см).

На зворотньому боці кожної конкурсної роботи або додатка до роботи необхідно зазначити українською мовою:

- назву роботи, техніку виконання, матеріал, в якому можливе виконання даного пам’ятного знака;

- за бажанням прізвище та ім’я автора, контактні дані.

Учасниками конкурсу можуть бути як жителі м. Лозова, так і жителі інших районів та областей України. Вік учасників конкурсу не обмежений.

Конкурсні роботи надавати у відділ містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради до 31 серпня 2016 року (м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1, другий поверх, каб. № 19, телефон (05745) 2-29-32,  е-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).

Міська конкурсна комісія розглядає протягом місяця подані проекти і робить висновки.

Про хід і підсумки конкурсу комісія повідомляє громадськість  через засоби масової інформації: газету «Голос Лозівщини», телерадіокомпанію “Лозова”, офіційний сайт Лозівської міської ради.

Визнаний конкурсною комісією кращим проект пам’ятного знака подається на затвердження виконавчим комітетом міської ради.

 


Виконавчим комітетом Лозівської міської ради оголошується конкурс на кращий проект стели Лозівським машинобудівникам на честь 50-річчя Лозівського ковальсько-механічного заводу. Можливо пропонувати і місце для встановлення стели в м. Лозова.

Ескізи приймаються до 15 березня 2016 року та будуть розміщені на офіційному сайті Лозівської міської ради.

Відбір переможців здійснюватиме конкурсна комісія відкритого конкурсу на кращий проект стели лозівським машинобудівникам.

Конкурсні роботи надавати у відділ містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради до 15 березня 2016 року (м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1, другий поверх, каб. № 19, телефон (05745) 2-29-32,  е-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Служба за контрактом

Новини

Урядові портали

Сайт президента України Кабінет міністрів Реестр виборців Харківська обласна рада Державна фіскальна служба України Харківська обл. держ. адміністрація Інститут держ. управління
Інститут держ. управління
ВГОРУ