Важливе повідомлення

Бегущая строка

Шановні відвідувачі сайту! Інформуємо Вас, що сайт Лозівської міської ради перейшов на нову платформу за адресою: https://lozovagromada.gov.ua/

Оголошення

Дивитись усі

Туристичний маршрут

Туристичний маршрут

по місту Лозова

ІНФОРМАЦІЯ

Лозівської міської ради Харківської області про результати

проведення конкурсу з визначення виконавця робіт з оцінки земель на конкурсних засадах

 

За результатами засідання комісії з визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, яке відбулось 09.11.2021 року, Лозівська міська рада Харківської області повідомляє, конкурс з відбору виконавця робіт з оцінки земель на конкурентних засадах на земельні ділянки комунальної власності з кадастровим номером 6311000000:01:005:0012 площею 8,0241 га, з кадастровим номером 6311000000:01:007:0003 площею 3,4966 га, з кадастровим номером 6311000000:01:007:0010 площею 3,1383 га у місті Лозова Харківської області для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості визначено таким, що не відбувся, у зв’язку з тим, що до конкурсної комісії не надійшло звернень від претендентів для участі у конкурсі.

Головою комісії прийнято рішення про повторне проведення конкурсу.


ІНФОРМАЦІЯ

Лозівської міської ради Харківської області про результати

проведення конкурсу з визначення виконавця робіт з оцінки земель на конкурсних засадах

 

За результатами засідання комісії з визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, яке відбулось 30.11.2021 року, Лозівська міська рада Харківської області повідомляє, конкурс з відбору виконавця робіт з оцінки земель на конкурентних засадах на земельну ділянку комунальної власності з кадастровим номером 6311000000:15:036:0064 площею 0,0627 га у місті Лозова Харківської області для будівництва та обслуговування будівель торгівлі визначено таким, що не відбувся, у зв’язку з тим, що до конкурсної комісії не надійшло звернень від претендентів для участі у конкурсі.

Головою комісії прийнято рішення про повторне проведення конкурсу


ІНФОРМАЦІЯ

Лозівської міської ради Харківської області

про оголошення конкурсу з відбору виконавця робіт з оцінки земель на конкурентних засадах, якого буде залучено до робіт з проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок комунальної власності

Місце знаходження земельних ділянок

(адреса, кадастровий номер)

Цільове призначення земельної ділянки

Орієнтовна площа земельної ділянки, га

Форма власності земельної ділянки

1

Харківська область

м. Лозова,

вулиця Привокзальна, 3

кадастровий номер 6311000000:15:036:0064

код КВЦПЗ – В.03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

0,0627 га

Комунальна

Мета проведення конкурсу – прозорий механізм визначення виконавця робіт з оцінки земель на конкурентних засадах, якого буде залучено до робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності.

Порядок проведення конкурсу розміщений на офіційному веб-сайті Лозівської міської ради https://lozovarada.gov.ua  в розділі – Довідкова інформація – Містобудування та земельні відносини – Нормативні акти, що регулюють будівництво та земельні відносини – Про затвердження Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою з оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах.

Витрати на організацію і проведення робіт з оцінки земель здійснюватимуться без витрачання бюджетних коштів.

Витрати (видатки), здійснені виконавцем на проведення робіт відшкодовуються йому користувачем земельної ділянки.

Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії заяву встановленого зразка (додається) та підтвердні документи з їх описом, а саме:

 • реєстр документів, наданих у складі пропозиції;
 • заява про участь у конкурсі з відбору виконавця робіт з оцінки земель (відомості про претендента);
 • копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду (ЄДРПОУ);
 • інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
 • проєкт завдання на виконання послуг з виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;
 • згоди на обробку персональних даних (додаток 2) для претендента - фізичної особи – підприємця.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, окрім поштових реквізитів, робиться відмітка «На відбір виконавця робіт з оцінки земель» із зазначенням об’єктів.

Крім цього надаються: окремий запечатаний конверт з пропозицією щодо вартості організації та проведення виконавцем робіт з оцінки земель та терміну виконання таких робіт, переліком проведених експертних оцінок за попередні 24 місяці з переліком земельних ділянок. Усі сторінки документів, що надаються  претендентом у складі його пропозиції повинні бути засвідчені посадовими особами претендента. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Приймання заяв припиняється за один робочий день до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією відкриваються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова Комісії із зазначенням підстав відмови.

Суб’єкти господарювання, що мають право на проведення робіт з оцінки земель, подають пропозиції на відбір виконавця робіт за адресою: 64602, Харківська область, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1, каб. 16, 18 до 17.00 год. «26» листопада 2021 включно.

Конкурс відбудеться за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, каб. 5 о 10:00 30.11.2021 року.

Телефони для довідок: (05745) 2-32-69, 2-29-32.

ЗАЯВА
 про участь у конкурсі з відбору виконавця
робіт з оцінки земель

Претендент
 ___________________________________________________________________________________
                             (найменування юридичної особи/прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Керівник ___________________________________________________________________________
                                                                          (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
 ___________________________________________________________________________________

Місцезнаходження __________________________________________________________________

Телефон ________________ Тел./факс __________________ E-mail ___________________________

  Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавця робіт з оцінки земель на конкурентних засадах

_______________________________________________________________________

(повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження)

      "___" ____________ 20__ року                                                   __________________
        (дата заповнення заяви)                                               (підпис керівника юридичної особи/
                                                                                                       фізичної особи - підприємця)
                            М. П.

ЗГОДА
     на обробку персональних даних

Я, ________________________________________________________________________________,
                                                         (прізвище, ім'я, по батькові)
 даю згоду конкурсній комісії на обробку даних про себе, документів, передбачених підпунктом 2.3 пункту 2 Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель  та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

____________
           (дата)

                 __________________
                             (підпис)

Заявник:_____________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

Керівник:____________________________________________________________________________

                                                               (прізвище, ім’я по батькові, посада)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:_______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної особи)

Телефон__________________факс___________________e-mail________________________

Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою, або оцінки земель ( в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна) або виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження)

«___»_____________20___р. __________________________

 (підпис керівника)                                                                       М.П.


ІНФОРМАЦІЯ

Лозівської міської ради Харківської області про результати проведення конкурсу з визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, якого буде залучено до проведення торгів з продажу права оренди на земельну ділянку комунальної власності

За результатами засідання комісії з визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, яке відбулось 02.09.2021 року, Лозівська міська рада Харківської області повідомляє, конкурс з відбору виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, якого буде залучено до проведення торгів з продажу права оренди на земельну ділянку комунальної власності орієнтовною площею 0,0429 га на мікрорайоні 1 біля буд. 22 у місті Лозова Харківської області для обслуговування та будівництва будівель торгівлі визначено таким, що не відбувся, у зв’язку з тим, що до конкурсної комісії не надійшло звернень від претендентів для участі у конкурсі.


ІНФОРМАЦІЯ

Лозівської міської ради Харківської області про оголошення конкурсу з відбору виконавця робіт з оцінки земель на конкурентних засадах, якого буде залучено до робіт з проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок комунальної власності

 

Місце знаходження земельних ділянок

(адреса, кадастровий номер)

Цільове призначення земельної ділянки

Орієнтовна площа земельної ділянки, га

Форма власності земельної ділянки

1

Харківська область

м. Лозова,

вулиця Гвардійська, 50

кадастровий номер 6311000000:01:005:0012

код КВЦПЗ – J.11.02 - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

8,0241 га

Комунальна

2

Харківська область

м. Лозова,

вулиця Гвардійська, 48

кадастровий номер 6311000000:01:007:0003

код КВЦПЗ – J.11.02 - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

3,4966

Комунальна

3

Харківська область

м. Лозова,

вулиця Гвардійська, 48

кадастровий номер 6311000000:01:007:0010

код КВЦПЗ – J.11.02 - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

3,1383

Комунальна

Мета проведення конкурсу – прозорий механізм визначення виконавця робіт з оцінки земель на конкурентних засадах, якого буде залучено до робіт з проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок комунальної власності.

Порядок проведення конкурсу розміщений на офіційному веб-сайті Лозівської міської ради https://lozovarada.gov.ua в розділі – Довідкова інформація – Містобудування та земельні відносини – Нормативні акти, що регулюють будівництво та земельні відносини – Про затвердження Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою з оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах.

Витрати на організацію і проведення робіт з оцінки земель здійснюватимуться без витрачання бюджетних коштів.

Витрати (видатки), здійснені виконавцем на проведення робіт відшкодовуються йому користувачем земельної ділянки.

Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії заяву встановленого зразка (додається) та підтвердні документи з їх описом, а саме:

 • реєстр документів, наданих у складі пропозиції;
 • заява про участь у конкурсі з відбору виконавця робіт з оцінки земель (відомості про претендента);
 • копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду (ЄДРПОУ);
 • інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
 • проєкт завдання на виконання послуг з виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;
 • згоди на обробку персональних даних (додаток 2) для претендента - фізичної особи – підприємця.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, окрім поштових реквізитів, робиться відмітка «На відбір виконавця робіт з оцінки земель» із зазначенням об’єктів.

Крім цього надаються: окремий запечатаний конверт з пропозицією щодо вартості організації та проведення виконавцем робіт з оцінки земель та терміну виконання таких робіт, переліком проведених експертних оцінок за попередні 24 місяці з переліком земельних ділянок. Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції повинні бути засвідчені посадовими особами претендента. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Приймання заяв припиняється за один робочий день до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією відкриваються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова Комісії із зазначенням підстав відмови.

Суб’єкти господарювання, що мають право на проведення робіт з оцінки земель, подають пропозиції на відбір виконавця робіт за адресою: 64602, Харківська область, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1, каб. 16, 18 до 17.00 год. «05» листопада 2021 включно.

Конкурс відбудеться за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, каб. 5 о 10:00 09.11.2021 року.

Телефони для довідок: (05745) 2-32-69, 2-29-32.

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору виконавця робіт з оцінки земель

Претендент
___________________________________________________________________________________
                             (найменування юридичної особи/прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Керівник ___________________________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
___________________________________________________________________________________

Місцезнаходження __________________________________________________________________

Телефон ________________ Тел./факс __________________ E-mail ___________________________

  Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавця робіт з оцінки земель на конкурентних засадах

_______________________________________________________________________

(повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження)

      "___" ____________ 20__ року                                                   __________________
       (дата заповнення заяви)                                               (підпис керівника юридичної особи/
                                                                                                      фізичної особи - підприємця)
                           М. П.

ЗГОДА
   на обробку персональних даних

Я, ________________________________________________________________________________,
                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
даю згоду конкурсній комісії на обробку даних про себе, документів, передбачених підпунктом 2.3 пункту 2 Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

____________
          (дата)

                 __________________
                           (підпис)

Заявник:_____________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

Керівник:____________________________________________________________________________

                                                               (прізвище, ім’я по батькові, посада)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:_______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної особи)

Телефон__________________факс___________________e-mail________________________

Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою, або оцінки земель ( в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна) або виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження)

«___»_____________20___р. __________________________

 (підпис керівника)                                                                       М.П.


ІНФОРМАЦІЯ

Лозівської міської ради Харківської області

про оголошення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, якого буде залучено до проведення торгів з продажу права оренди на земельну ділянку комунальної власності

 

Місце знаходження земельних ділянок

(адреса, кадастровий номер)

Цільове призначення земельної ділянки

Орієнтовна площа земельної ділянки, га

Форма власності земельної ділянки

послуги згідно ч. 5

ст. 136 Земельного кодексу України

1

Харківська область, м. Лозова, мікрорайон 1 буд. 22

земельна ділянка є прибудинковою територією багатоквартирного житлового будинку ОСББ,                         не сформована, кадастровий номер відсутній

землі житлової та громадської забудови

КВЦПЗ – В.03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

0,0429га

Комунальна

Продаж права оренди земельної ділянки

потребує виготовлення землевпорядної документації, рішення міської ради «Про включення земельної ділянки до Переліку вільних земельних ділянок, право оренди на які пропонується до продажу на земельних торгах окремими лотами» прийняте із зауваженнями (зауваження додаються до інформації)

 

Мета проведення конкурсу – прозорий механізм визначення виконавця земельних торгів з продажу права оренди на земельну ділянку.

Порядок проведення конкурсу розміщений на офіційному веб-сайті Лозівської міської ради https://lozovarada.gov.ua в розділі – Довідкова інформація – Містобудування та земельні відносини – Нормативні акти, що регулюють будівництва та земельні відносини – Про затвердження Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах.

Виконавець земельних торгів за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів у відповідності до Земельного кодексу України на договірних відносинах здійснює підготовку лоту до продажу, в тому числі виготовлення землевпорядної документації.

Витрати на організацію і проведення земельних торгів, у тому числі виплата винагороди виконавцю земельних торгів, здійснюватимуться без витрачання бюджетних коштів.

Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії:

 • заяву про участь у конкурсі з відбору виконавця земельних торгів (додаток 1);
 • копії установчих документів претендента;
 • пропозиція щодо проведення земельних торгів;
 • інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;
 • інформація про продані лоти: дата проведення торгів, кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною;
 • кількість проведених торгів щодо продажу земельних ділянок комунальної власності за останні 24 місяці;
 • відомості про середню кількість кроків на торгах за останні 24 місяці;
 • відомості про найбільший розмір орендної плати у відсотковій ставці, встановлений за результатами торгів, з зазначенням стартової ціни продажу та відсотку оренди;
 • вартість послуг (робіт) та строк виконання послуг (робіт) з виготовлення землевпорядної документації на земельну ділянку;
 • проект завдання на виконання послуг з виконання робіт, у якому зазначити вид документації із землеустрою, перелік вихідних даних, які має надати організатор та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;
 • копії документів щодо підтвердження кваліфікації сертифікованих спеціалістів, які будуть залучені до виготовлення землевпорядних робіт;
 • згоди на обробку персональних даних (додаток 2) (для претендента - фізичної особи – підприємця)
 • реєстр документів, наданих у складі пропозиції.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, окрім поштових реквізитів, робиться відмітка «На відбір виконавця послуг з підготовки та проведення земельних торгів» із зазначенням об’єкту та дати проведення конкурсу.

Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції повинні бути засвідчені посадовими особами претендента. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

Претенденти подають пропозиції на відбір виконавця земельних торгів за адресою: 64602, Харківська область, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1, каб. 16, 18 до 17.00 год. 26.07.2021 року включно.

Конкурс відбудеться за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, каб. 5 о 10:00 28.07.2021 року.

Телефони для довідок: (05745) 2-32-69, 2-29-32.

 

Зауваження до проєкту рішення «Про включення земельної ділянки до переліку вільних земельних ділянок, право оренди на які пропонується до продажу на земельних торгах окремими лотами»

В зв’язку з тим, що земельна ділянка площею 0,0429 га, яку заявники мають намір взяти в оренду, шляхом участі в земельних торгах та яку запропоновано включити у перелік земельних ділянок, право оренди на які пропонується до продажу на земельних торгах, належить до прибудинкової території, вважаю, що проєкт рішення не відповідає вимогам діючого законодавства з наступного.

Відповідно до п. 4 ст. 1 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» є визначення прибудинкової території. А саме, прибудинкова територія це територія навколо багатоквартирного будинку, визначена на підставі відповідної містобудівної та землевпорядної документації, у межах земельної ділянки, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі та споруди, що необхідна для обслуговування багатоквартирного будинку та задоволення житлових, соціальних і побутових потреб власників (співвласників та наймачів (орендарів) квартир, а також нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку.

Відповідно до ст. 42 Земельного кодексу України земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкова територія, що перебувають у спільній сумісній власності власників квартир та нежитлових приміщень у будинку, передаються безоплатно у власність або в постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Порядок використання земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території, визначається співвласниками. Розміри та конфігурація земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території, визначаються на підставі відповідної землевпорядної документації.

Відповідно до п. 2 ст. 382 Цивільного кодексуУкраїни усі власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку є співвласниками на праві спільної сумісної власності спільного майна багатоквартирного будинку. Спільним майном багатоквартирного будинку є приміщення загального користування (у тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб усіх співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території, а також права на земельну ділянку, на якій розташований багатоквартирний будинок та його прибудинкова територія, у разі державної реєстрації таких прав.

Тобто, виходячи з наведеного вище, беручи до уваги те, що на сьогодні не визначена процедура передачі у власність співвласникам багатоквартирного житлового будинку прибудинкових територій, та в разі надання в користування земельної ділянки, що є частиною прибудинкової території, є можливість порушення прав співвласників житлового будинку № 22 на 1 мікрорайоні в м. Лозова.

 

Додаток 1

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору виконавця земельних торгів

Претендент
___________________________________________________________________________________
                           (найменування юридичної особи/прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Керівник ___________________________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
___________________________________________________________________________________

Місцезнаходження __________________________________________________________________

Телефон ________________ Тел./факс __________________ E-mail ___________________________

  Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавця земельних торгів на конкурентних засадах

_______________________________________________________________________

(повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження)

      "___" ____________ 20__ року                                                   __________________
       (дата заповнення заяви)                                               (підпис керівника юридичної особи/
                                                                                                      фізичної особи - підприємця)
                           М. П.

 

Додаток 2

 ЗГОДА

   на обробку персональних даних

Я, ________________________________________________________________________________,
                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
даю згоду конкурсній комісії на обробку даних про себе, документів, передбачених підпунктом 2.3 пункту 2 Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

____________
          (дата)

                   __________________
                           (підпис)

Заявник:_____________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

Керівник:____________________________________________________________________________

                                                              (прізвище, ім’я по батькові, посада)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:_______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної особи)

Телефон__________________факс___________________e-mail________________________

Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою, або оцінки земель ( в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна) або виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження)

«___»_____________20___р.                                                     __________________________

 (підпис керівника)                                                                                           М.П.


ІНФОРМАЦІЯ

Лозівської міської ради Харківської області про результати проведення конкурсу з визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, якого буде залучено до проведення торгів з продажу права власності на земельну ділянку комунальної власності несільськогосподарського призначення

 

За результатами засідання комісії з визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, яке відбулось 26.04.2021 року, Лозівська міська рада Харківської області повідомляє, що переможцем конкурсу визначено приватне підприємство «Фірма «СОМГІЗ», з яким буде укладено договір про підготовку Лоту до проведення та про організацію і проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права власності на земельну ділянку комунальної власності несільськогосподарського призначення, площею 0,0030 га, по вул. Благовіщенський у м. Лозова Харківської області для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування (код КВЦПЗ - В.03.13).


ІНФОРМАЦІЯ

Лозівської міської ради Харківської області про результати проведення конкурсу з визначення виконавців робіт з оцінки земель на конкурентних засадах, якого буде залучено до робіт з проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок

 

За результатами засідання комісії з визначення виконавців робіт з оцінки земель на конкурентних засадах, яке відбулось 26.03.2021 року, Лозівська міська рада Харківської області повідомляє, що переможцем конкурсу визначено Українську універсальну біржу, з яким буде укладено договори на виконання послуг з експертних грошових оцінок земельних ділянок:

-      по вул. Кооперативній, 31 у м. Лозова Харківської області, кадастровий номер 6311000000:09:026:0100, площею 0,0730 га;

-      по вул. Благовіщенській, 1-б у м. Лозова Харківської області, кадастровий номер 6311000000:15:037:0026, площею 0,0400 га.


ІНФОРМАЦІЯ

Лозівської міської ради Харківської області про результати проведення конкурсу з визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, якого буде залучено до проведення торгів з продажу права оренди на земельну ділянку комунальної власності

 

 За результатами засідання комісії з визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, яке відбулось 25.03.2021 року, Лозівська міська рада Харківської області повідомляє, конкурс з відбору виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, якого буде залучено до проведення торгів з продажу права власності на земельну ділянку комунальної власності орієнтовною площею 0,0030 га по вулиці Благовіщенській у місті Лозова Харківської області визначено таким, що не відбувся, у зв’язку з тим, що документи подані претендентами не в повному обсязі, конкурсні пропозиції не відповідають критеріям, визначеними Положенням про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах.


ІНФОРМАЦІЯ

Лозівської міської ради Харківської області

про оголошення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, якого буде залучено до проведення торгів з продажу права власності на земельну ділянку комунальної власності

 

Місце знаходження земельних ділянок

(адреса, кадастровий номер)

Цільове призначення земельної ділянки

Орієнтовна площа земельної ділянки, га

Форма власності земельної ділянки

послуги згідно ч. 5

ст. 136 Земельного кодексу України

1

Харківська область, м. Лозова, вул. Благовіщенська

земельна ділянка                         не сформована, кадастровий номер відсутній

землі житлової та громадської забудови

КВЦПЗ – В.03.13 для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

0,0030 га

Комунальна

Продаж права власності земельної ділянки

потребує виготовлення землевпорядної документації

 

Мета проведення конкурсу – прозорий механізм визначення виконавця земельних торгів з продажу права оренди на земельну ділянку.

Порядок проведення конкурсу розміщений на офіційному веб-сайті Лозівської міської ради https://lozovarada.gov.ua в розділі – Довідкова інформація – Містобудування та земельні відносини – Нормативні акти, що регулюють будівництва та земельні відносини – Про затвердження Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах.

Виконавець земельних торгів за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів у відповідності до Земельного кодексу України на договірних відносинах здійснює підготовку лоту до продажу, в тому числі виготовлення землевпорядної документації.

Витрати на організацію і проведення земельних торгів, у тому числі виплата винагороди виконавцю земельних торгів, здійснюватимуться без витрачання бюджетних коштів.

Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії:

 • заяву про участь у конкурсі з відбору виконавця земельних торгів (додаток 1);
 • копії установчих документів претендента;
 • інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;
 • інформація про продані лоти: дата проведення торгів, кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною;
 • кількість проведених торгів щодо продажу земельних ділянок комунальної власності за останні 24 місяці;
 • відомості про середню кількість кроків на торгах за останні 24 місяці;
 • відомості про найбільший розмір орендної плати у відсотковій ставці, встановлений за результатами торгів, з зазначенням стартової ціни продажу та відсотку оренди;
 • орієнтовна вартість та термін виготовлення землевпорядної роботи по об’єкту;
 • проект завдання на виконання послуг з виконання робіт, у якому зазначити вид документації із землеустрою, перелік вихідних даних, які має надати організатор та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;
 • копії документів щодо підтвердження кваліфікації сертифікованих спеціалістів, які будуть залучені до виготовлення землевпорядних робіт;
 • згоди на обробку персональних даних (додаток 2) (для претендента - фізичної особи – підприємця)
 • реєстр документів, наданих у складі пропозиції.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, окрім поштових реквізитів, робиться відмітка «На відбір виконавця послуг з підготовки та проведення земельних торгів» із зазначенням об’єкту та дати проведення конкурсу.

Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції повинні бути засвідчені посадовими особами претендента. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

Претенденти подають пропозиції на відбір виконавця земельних торгів за адресою: 64602, Харківська область, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1, каб. 16, 18 до 17.00 год. 23.04.2021 року включно.

Конкурс відбудеться за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, каб. 5 о 10:00 26.04.2021 року.

Телефони для довідок: (05745) 2-32-69, 2-29-32.

 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору виконавця земельних торгів

Претендент
___________________________________________________________________________________
                           (найменування юридичної особи/прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Керівник ___________________________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
___________________________________________________________________________________

Місцезнаходження __________________________________________________________________

Телефон ________________ Тел./факс __________________ E-mail ___________________________

  Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавця земельних торгів на конкурентних засадах

_______________________________________________________________________

(повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження)

      "___" ____________ 20__ року                                                   __________________
       (дата заповнення заяви)                                               (підпис керівника юридичної особи/
                                                                                                      фізичної особи - підприємця)
                           М. П.

 

ЗГОДА
   на обробку персональних даних

Я, ________________________________________________________________________________,
                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
даю згоду конкурсній комісії на обробку даних про себе, документів, передбачених підпунктом 2.3 пункту 2 Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

____________
          (дата)

                   __________________
                           (підпис)

Заявник:_____________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

Керівник:____________________________________________________________________________

                                                               (прізвище, ім’я по батькові, посада)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:_______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної особи)

Телефон__________________факс___________________e-mail________________________

Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою, або оцінки земель ( в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна) або виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження)

«___»_____________20___р.                                                     __________________________

 (підпис керівника)                                                                                            М.П.


ІНФОРМАЦІЯ

Лозівської міської ради Харківської області про результати проведення конкурсу з визначення виконавців робіт з оцінки земель на конкурентних засадах, якого буде залучено до робіт з проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок

 

За результатами засідання комісії з визначення виконавців робіт з оцінки земель на конкурентних засадах, яке відбулось 10.03.2021 року, Лозівська міська рада Харківської області повідомляє, що переможцем конкурсу визначено товариство з обмеженою відповідальністю «Біном-Груп», з яким буде укладено договори на виконання послуг з експертних грошових оцінок земельних ділянок:

- з кадастровим номером 6311000000:24:064:0057, площею 0,0289 га, для будівництва індивідуальних гаражів, що розташована за адресою: Харківська область, м. Лозова, мікрорайон 4, буд. 41-б;

- з кадастровим номером 6311000000:24:064:0037, площею 0,2533 га, для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури,  що розташована за адресою: Харківська область, м. Лозова, проспект Перемоги, буд. 7;

- з кадастровим номером 6311000000:02:002:0090, площею 0,0140 га, для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови,  що розташована за адресою: Харківська область, м. Лозова, ул. Гвардійська, буд. 1;

- з кадастровим номером 6311000000:15:036:0116, площею 0,0880 га, для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, що розташована за адресою: Харківська область, м. Лозова,  вул. Соборна, буд. 15.


ІНФОРМАЦІЯ

Лозівської міської ради Харківської області про результати проведення конкурсу з визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, якого буде залучено до проведення торгів з продажу права оренди на земельні ділянки комунальної власності

 

За результатами засідання комісії з визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, яке відбулось 03.03.2021 року, Лозівська міська рада Харківської області повідомляє, що переможцем конкурсу визначено приватне підприємство «Фірма «СОМГІЗ», з яким буде укладено договори на підготовку лотів до продажу права оренди на земельних торгах, в тому числі на виготовлення агрохімічних паспортів на земельні ділянки та на проведення земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок за наступними адресами:

 • земельної ділянки на території Чернігівського старостинського округу 6323987500:01:000:0351, площею 6,0199 га;
 • земельної ділянки на території Миколаївського старостинського округу 6323983000:01:000:0293, площею 13,0000 га.

ІНФОРМАЦІЯ

Лозівської міської ради Харківської області

про оголошення конкурсу з відбору виконавця робіт з оцінки земель на конкурентних засадах, якого буде залучено до робіт з проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок комунальної власності

 

Місце знаходження земельних ділянок

(адреса, кадастровий номер)

Цільове призначення земельної ділянки

Орієнтовна площа земельної ділянки, га

Форма власності земельної ділянки

1

Харківська область

м. Лозова,

вул. Кооперативна, 31

кадастровий номер 6311000000:09:026:0100

код КВЦПЗ – В.03.10 для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

0,0730 га

Комунальна

2

Харківська область

м. Лозова,

вул. Благовіщенська, 1-б

кадастровий номер 6311000000:15:037:0026

код КВЦПЗ – В.03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

0,040 га

Комунальна

Мета проведення конкурсу – прозорий механізм визначення виконавця робіт з оцінки земель на конкурентних засадах, якого буде залучено до робіт з проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок комунальної власності.

Порядок проведення конкурсу розміщений на офіційному веб-сайті Лозівської міської ради https://lozovarada.gov.ua в розділі – Довідкова інформація – Містобудування та земельні відносини – Нормативні акти, що регулюють будівництво та земельні відносини – Про затвердження Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою з оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах.

Витрати на організацію і проведення робіт з оцінки земель здійснюватимуться без витрачання бюджетних коштів.

Витрати (видатки), здійснені виконавцем на проведення робіт відшкодовуються йому користувачем земельної ділянки.

Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії заяву встановленого зразка (додається) та підтвердні документи з їх описом, а саме:

 • реєстр документів, наданих у складі пропозиції;
 • заява про участь у конкурсі з виконавця робіт з оцінки земель (відомості про претендента);
 • копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду (ЄДРПОУ);
 • інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
 • проєкт завдання на виконання послуг з виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;
 • згоди на обробку персональних даних (додаток 2) для претендента - фізичної особи – підприємця.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, окрім поштових реквізитів, робиться відмітка «На відбір виконавця робіт з оцінки земель» із зазначенням об’єктів.

Крім цього надаються: окремий запечатаний конверт з пропозицією щодо вартості організації та проведення виконавцем робіт з оцінки земель та терміну виконання таких робіт, переліком проведених експертних оцінок за 2019-2020 роки з переліком земельних ділянок. Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції повинні бути засвідчені посадовими особами претендента. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Приймання заяв припиняється за один робочий день до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією відкриваються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова Комісії із зазначенням підстав відмови.

Суб’єкти господарювання, що мають право на проведення робіт з оцінки земель, подають пропозиції на відбір виконавця робіт за адресою: 64602, Харківська область, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1, каб. 16, 18 до 17.00 год. «25» березня 2021 включно.

Конкурс відбудеться за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, каб. 5 о 10:00 26.03.2021 року.

Телефони для довідок: (05745) 2-32-69, 2-29-32.

 

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору виконавця робіт з оцінки земель

Претендент
___________________________________________________________________________________
                             (найменування юридичної особи/прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Керівник ___________________________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
___________________________________________________________________________________

Місцезнаходження __________________________________________________________________

Телефон ________________ Тел./факс __________________ E-mail ___________________________

  Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавця робіт з оцінки земель на конкурентних засадах

____________________________________________________________________________________

(повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження)

      "___" ____________ 20__ року                                                   ___________________
          (дата заповнення заяви)                                               (підпис керівника юридичної особи/
                                                                                                      фізичної особи - підприємця)
                           М. П.

 

ЗГОДА
   на обробку персональних даних

Я, ________________________________________________________________________________,
                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
даю згоду конкурсній комісії на обробку даних про себе, документів, передбачених підпунктом 2.3 пункту 2 Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

_________________
          (дата)

                          __________________
                                        (підпис)

Заявник:_____________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

Керівник:____________________________________________________________________________

                                                               (прізвище, ім’я по батькові, посада)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:_______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної особи)

Телефон__________________факс___________________e-mail________________________

Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою, або оцінки земель ( в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна) або виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження)

«___»_____________20___р.                                                      __________________________

          (підпис керівника)                                                                                                           М.П.


ІНФОРМАЦІЯ

Лозівської міської ради Харківської області

про оголошення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, якого буде залучено до проведення торгів з продажу права власності на земельну ділянку комунальної власності

 

Місце знаходження земельних ділянок

(адреса, кадастровий номер)

Цільове призначення земельної ділянки

Орієнтовна площа земельної ділянки, га

Форма власності земельної ділянки

1

Харківська область, м. Лозова, вул. Благовіщенська

земельна ділянка не сформована, кадастровий номер відсутній

землі житлової та громадської забудови

КВЦПЗ – В.03.13 для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

0,0030 га

Комунальна

Мета проведення конкурсу – прозорий механізм визначення виконавця земельних торгів з продажу права власності на земельну ділянку.

Порядок проведення конкурсу розміщений на офіційному веб-сайтіі Лозівської міської ради https://lozovarada.gov.ua в розділі – Довідкова інформація – Містобудування та земельні відносини – Нормативні акти, що регулюють будівництва та земельні відносини – Про затвердження Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах.

Витрати на організацію і проведення земельних торгів, у тому числі виплата винагороди виконавцю земельних торгів, здійснюватимуться без витрачання бюджетних коштів.

Витрати (видатки), здійснені виконавцем на проведення земельних торгів відшкодовуються йому переможцем земельних торгів у відповідності до частини п’ятої статті 135 Земельного кодексу України.

Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії заяву встановленого зразка (додається) та підтвердні документи з їх описом, а саме:

- реєстр документів, наданих у складі пропозиції;

         - заява про участь у конкурсі з відбору виконавця земельних торгів (відомості про претендента);

- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду (ЄДРПОУ);

- інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

- згоди на обробку персональних даних (додаток 2) (для претендента - фізичної особи – підприємця

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, окрім поштових реквізитів, робиться відмітка «На відбір виконавця послуг з підготовки та проведення земельних торгів» із зазначенням об’єктів.

Крім цього надаються: окремий запечатаний конверт з пропозицією щодо вартості організації та проведення земельних торгів та терміну виконання таких робіт, переліком проведених торгів за 2019-2020 роки з переліком земельних ділянок, право власності чи право оренди на які продано на земельних торгах з зазначенням стартової ціни лоту, ціни продажу лоту, відсотка на який збільшилась ціна продажу, дати проведення торгів. Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції повинні бути засвідчені посадовими особами претендента. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Приймання заяв припиняється за один робочий день до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією відкриваються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова Комісії із зазначенням підстав відмови.

Суб’єкти господарювання, що мають право на проведення земельних торгів подають пропозиції на відбір виконавця земельних торгів за адресою: 64602, Харківська область, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1, каб. 16, 18 до 17.00 год. «24» березня 2021 включно.

Конкурс відбудеться за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, каб. 5 о 10:00 25.03.2021 року.

Телефони для довідок: (05745) 2-32-69, 2-29-32.

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору виконавця земельних торгів

Претендент
___________________________________________________________________________________
                           (найменування юридичної особи/прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Керівник ___________________________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
___________________________________________________________________________________

Місцезнаходження __________________________________________________________________

Телефон ________________ Тел./факс __________________ E-mail ___________________________

  Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавця земельних торгів на конкурентних засадах

_____________________________________________________________________________________

(повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження)

      "___" ____________ 20__ року                                                   __________________
       (дата заповнення заяви)                                               (підпис керівника юридичної особи/
                                                                                                      фізичної особи - підприємця)
                           М. П.


ІНФОРМАЦІЯ

Лозівської міської ради Харківської області

про оголошення конкурсу з відбору виконавця робіт з оцінки земель на конкурентних засадах, якого буде залучено до робіт з проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок комунальної власності

 

Місце знаходження земельних ділянок

(адреса, кадастровий номер)

Цільове призначення земельної ділянки

Орієнтовна площа земельної ділянки, га

Форма власності земельної ділянки

1

Харківська область

м. Лозова,

мікрорайон 4, 41-б

кадастровий номер 6311000000:24:064:0057

код КВЦПЗ – В.02.05 для будівництва індивідуальних гаражів

0,0289 га

Комунальна

2

Харківська область

м. Лозова,

проспект Перемоги, 7

кадастровий номер 6311000000:24:064:0037

код КВЦПЗ – В.03.10 для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

0,2533 га

Комунальна

3

Харківська область

м. Лозова,

вулиця Гвардійська, 1

кадастровий номер 6311000000:02:002:0090

код КВЦПЗ – В.03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

0,0140 га

Комунальна

4.

Харківська область

м. Лозова,

вулиця Соборна,15

кадастровий номер 6311000000:15:036:0116

код КВЦПЗ – В.03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

0,0880 га

Комунальна

Мета проведення конкурсу – прозорий механізм визначення виконавця робіт з оцінки земель на конкурентних засадах, якого буде залучено до робіт з проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок комунальної власності.

Порядок проведення конкурсу розміщений на офіційному веб-сайті Лозівської міської ради https://lozovarada.gov.ua в розділі – Довідкова інформація – Містобудування та земельні відносини – Нормативні акти, що регулюють будівництво та земельні відносини – Про затвердження Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою з оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах.

Витрати на організацію і проведення робіт з оцінки земель здійснюватимуться без витрачання бюджетних коштів.

Витрати (видатки), здійснені виконавцем на проведення робіт відшкодовуються йому користувачем земельної ділянки.

Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії заяву встановленого зразка (додається) та підтвердні документи з їх описом, а саме:

 • реєстр документів, наданих у складі пропозиції;
 • заява про участь у конкурсі з виконавця робіт з оцінки земель (відомості про претендента);
 • копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду (ЄДРПОУ);
 • інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
 • проєкт завдання на виконання послуг з виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;
 • згоди на обробку персональних даних (додаток 2) для претендента - фізичної особи – підприємця.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, окрім поштових реквізитів, робиться відмітка «На відбір виконавця робіт з оцінки земель» із зазначенням об’єктів.

Крім цього надаються: окремий запечатаний конверт з пропозицією щодо вартості організації та проведення виконавцем робіт з оцінки земель та терміну виконання таких робіт, переліком проведених експертних оцінок за 2019-2020 роки з переліком земельних ділянок. Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції повинні бути засвідчені посадовими особами претендента. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Приймання заяв припиняється за один робочий день до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією відкриваються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова Комісії із зазначенням підстав відмови.

Суб’єкти господарювання, що мають право на проведення робіт з оцінки земель, подають пропозиції на відбір виконавця робіт за адресою: 64602, Харківська область, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1, каб. 16, 18 до 17.00 год. «05» березня 2021 включно.

Конкурс відбудеться за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, каб. 5 о 10:00 10.03.2021 року.

Телефони для довідок: (05745) 2-32-69, 2-29-32.

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору виконавця робіт з оцінки земель

Претендент
___________________________________________________________________________________
                             (найменування юридичної особи/прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Керівник ___________________________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
___________________________________________________________________________________

Місцезнаходження __________________________________________________________________

Телефон ________________ Тел./факс __________________ E-mail ___________________________

  Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавця робіт з оцінки земель на конкурентних засадах

_______________________________________________________________________

(повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження)

      "___" ____________ 20__ року                                                   __________________
       (дата заповнення заяви)                                               (підпис керівника юридичної особи/
                                                                                                      фізичної особи - підприємця)
                           М. П.


ІНФОРМАЦІЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ У ФОРМІ АУКЦІОНУ

З ПРОДАЖУ ПРАВА ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

 

Організатор земельних торгів: Лозівська міська рада Харківської області.

Виконавець земельних торгів: ПП «Фірма «СОМГІЗ», 79012, м.Львів, вул.Сахарова,46.

Характеристика лоту № 04:           

 • Право оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що розташована за адресою: Харківська область, Лозівський район, в межах села Перемога, на території Лозівської міської ради;
 • кадастровий номер - 6323985001:00:001:0134;
 • площа – 4,6861га;
 • категорія земель – землі сільськогосподарського призначення;
 • цільове призначення – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
 • вид використання земельної ділянки - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

Стартовий розмір річної орендної плати - 20402грн.79коп. (Двадцять тисяч чотириста двi грн.79коп.) без ПДВ.

Строк користування земельною ділянкою: 10 (десять) років.

Містобудівні умови та обмеження: Охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта енергетичної системи на частині земельної ділянки площею 0,7104га.

Порядок оформлення результатів торгів та умови продажу:

1. Протокол земельних торгів підписується Переможцем, Ліцитатором та Організатором земельних торгів або його представником негайно після закінчення торгів за лотом. 

2. Договір оренди земельної ділянки між Лозівською міською радою Харківської області та Переможцем торгів укладається безпосередньо в день проведення торгів.

3.Право користування на земельну ділянку, набуте за результатами проведення земельних торгів у формі аукціону, підлягає державній реєстрації в порядку визначеному Законом.

4. Ціна продажу лоту, право користування, яким набуто на земельних торгах у формі аукціону, сплачується Переможцем торгів не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дня укладання договору оренди.

 1. Переможець земельних торгів зобов’язується:

5.1. Відповідно до п.6. ст.135, п.5. ст.135, п.31. ст. 137 Земельного кодексу України:

- сплатити Виконавцю земельних торгів винагороду у розмірі 50 відсотків річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу права на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису), що склалась за результатами торгів, але не більш як 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

- витрати (видатки), здійснені організатором або виконавцем земельних торгів на їх проведення, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів;

5.2. Відповідно до п.5. ст.136 Земельного кодексу України, та виконання Рішення Лозівської міської ради Харківської області №108 від 24 грудня 2020р:

- відшкодувати Виконавцю витрати, здійснені на підготовку Лоту до продажу на земельних торгах у формі аукціону у сумі: 9600грн.00коп. (Дев`ять тисяч шiстсот грн.00коп.)в т.ч. ПДВ;

5.3. На виконання Рішення Лозівської міської ради Харківської області №108 від 24 грудня 2020р:

- Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням - для ведення фермерського господарства (КВЦПЗ–01.01).

- Своєчасно сплачувати орендну плату;

- Додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;

-Не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів;

- Своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування дані про стан і використання земель та інших природних ресурсів у порядку, встановленому законом;

- Дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов'язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон;

- Зберігати геодезичні знаки;

- Виконувати встановлені щодо об'єкта оренди обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором оренди землі;

- Виконувати обов’язки землекористувачів, які визначені ст. 96 Земельного Кодексу України;

- У день проведення торгів, безпосередньо після проведення торгів по лоту, підписати протокол торгів і укласти із міською радою Договір оренди земельної ділянки. Право оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації у порядку визначеному законом.

- Здійснити державну реєстрацію права оренди земельної ділянки у місячний термін після проведення торгів і не пізніше 15-го дня надати копію витягу орендодавцю. Витрати покладаються на Переможця торгів за лотом.

- Приступити до використання земельної ділянки в строки, встановлені договором оренди землі, після державної реєстрації права оренди земельної ділянки відповідно до законодавства України;

- Сплатити кошти за користування земельною ділянкою, у розмірі визначеному на торгах, не пізніше трьох банківських днів після їх проведення.

- У триденний термін після проведення торгів оплатити витрати та вартість послуг Виконавця за проведення торгів, згідно договору з виконавцем, який укладається одночасно з поданням заяви на участь у земельних торгах. Відмова від укладання договору є підставою для відмови у прийнятті заяви на участь у торгах;

- Будь-які зміни до договору оренди землі вносяться у письмовій формі за згодою сторін;

- Не передавати земельну ділянку в суборенду без дозволу власника;

- Проводити за власний рахунок перевірки збереження родючості ґрунтів не рідше ніж один раз на три роки стану орендованої земельної ділянки на відповідність показникам агрохімічного паспорта земельної ділянки та на вимогу орендодавця;

 1. Переможцю земельних торгів, який відмовиться від підписання протоколу земельних торгів, укладання договору оренди земельної ділянки, повного розрахунку за придбаний лот в терміни, визначені чинним законодавством та умовами договору: гарантійний внесок не повертається, результати торгів анульовуються, Переможець до наступних торгів не допускається, а кошти в розмірі цінової пропозиції, запропонованої Переможцем за результатами проведених торгів, стягуються з Переможця, як неустойка (ст.549 ЦКУ) в судовому порядку згідно чинного законодавства.

Для участі в земельних торгах необхідно:

 1. Сплатити з рахунку, відкритого в банку :
 • реєстраційний внесок – 1135,00грн. на рахунок ПП “Фірма “СОМГІЗ” п/рUA823395000000026001904420002 в АТ “ТАСКОМБАНК”, МФО 339500, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Реєстраційний внесок».
 • гарантійний внесок – 6120грн.84коп. (Шiсть тисяч сто двадцять грн.84коп.) на рахунок ПП “Фірма “СОМГІЗ” п/рUA643395000000026002904420001 в АТ “ТАСКОМБАНК”, МФО 339500, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Гарантійний внесок».
 1. Подати документи що підтверджують сплату реєстраційних та гарантійних внесків. Оформити та подати заяву з необхідною інформацією та підтверджуючими документами особи, яка бажає взяти участь у земельних торгах, Виконавцю торгів за адресою ПП «Фірма «СОМГІЗ»: 79012, м.Львів, вул.Сахарова,46, відповідальна особа – Заступник генерального директора Цифуляк Оксана Іванівна). Телефон для довідок: (032)244-30-92, +380961315421. Години прийому заяв на участь в земельних торгах: у робочі дні з 12.30. год. до 16.30.год., у п'ятницю - з 12.30год. до 14.30.год.
 2. Укласти договір про умови участі в земельних торгах у формі аукціону.

Земельні торги у формі аукціону призначено на 25 лютого 2021р.

Останній день прийому заяв – 19 лютого 2021р. до 14год.30хв.

Місце проведення торгів: Харківська обл., м. Лозова, вулиця Ярослава Мудрого, 1, кабінет № 5.

Початок торгів о 11.00 год. Реєстрація учасників земельних торгів в день проведення з 08-00 год. до 10-40 год. за адресою: Харківська обл., місто Лозова, вулиця Ярослава Мудрого, 1, кабінет № 5.


ІНФОРМАЦІЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ У ФОРМІ АУКЦІОНУ

З ПРОДАЖУ ПРАВА ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

 

Організаторземельних торгів: Лозівська міська рада Харківської області.

Виконавець земельних торгів: ПП «Фірма «СОМГІЗ», 79012, м.Львів, вул.Сахарова,46.

Характеристика лоту №03:

 • Право оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що розташована за адресою:Харківська область, Лозівський район,в межах села Перемога,на території Лозівської міської ради;
 • кадастровий номер - 6323985001:00:001:0135;
 • площа–19,2512га;
 • категорія земель – землі сільськогосподарськогопризначення;
 • цільовепризначення – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
 • вид використання земельної ділянки-для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

Стартовий розмір річної орендної плати - 69486грн.57коп. (Шiстдесятдев`ятьтисяччотириставiсiмдесятшiсть грн.57коп.)без ПДВ.

Строк користування земельною ділянкою:10 (десять) років.

Містобудівні умови та обмеження: Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, встановлені порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 №1051, не зареєстровані.

Порядок оформлення результатів торгів та умови продажу:

1. Протокол земельних торгів підписується Переможцем, Ліцитатором та Організатором земельних торгів або його представником негайно після закінчення торгів за лотом. 

2. Договір оренди земельної ділянки між Лозівською міською радоюХарківської області та Переможцем торгів укладається безпосередньо в день проведення торгів.

3.Право користування на земельну ділянку, набуте за результатами проведенняземельних торгів у формі аукціону, підлягає державній реєстрації в порядкувизначеному Законом.

4. Ціна продажу лоту, право користування, яким набуто на земельних торгах у формі аукціону, сплачуєтьсяПереможцем торгів не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дня укладання договору оренди.

5.Переможець земельних торгів зобов’язується:

5.1. Відповідно до п.6. ст.135, п.5. ст.135, п.31. ст. 137 Земельного кодексу України:

- сплатити Виконавцю земельних торгів винагороду у розмірі 50 відсотків річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу права на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису), що склалась за результатами торгів, але не більш як 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

- витрати (видатки), здійснені організатором або виконавцем земельних торгів на їх проведення, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів;

5.2. Відповідно до п.5. ст.136 Земельного кодексу України, та виконання Рішення Лозівської міської ради Харківської області№107 від 24 грудня 2020р:

- відшкодувати Виконавцювитрати, здійснені на підготовку Лоту до продажу на земельних торгах у формі аукціону у сумі:17760грн.00коп. (Сiмнадцять тисяч сiмсотшiстдесят грн.00коп.) в т.ч. ПДВ;

5.3. На виконання Рішення Лозівської міської ради Харківської області№107 від 24 грудня 2020р:

- Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням - для ведення фермерського господарства (КВЦПЗ–01.01).

- Своєчасно сплачувати орендну плату;

- Додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;

-Не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів;

- Своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування дані про стан і використання земель та інших природних ресурсів у порядку, встановленому законом;

- Дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов'язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон;

- Зберігати геодезичні знаки;

- Виконувати встановлені щодо об'єкта оренди обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором оренди землі;

- Виконувати обов’язки землекористувачів, які визначені ст. 96 Земельного Кодексу України;

- У день проведення торгів, безпосередньо після проведення торгів по лоту, підписати протокол торгів і укласти із міською радою Договір оренди земельної ділянки. Право оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації у порядку визначеному законом.

- Здійснити державну реєстрацію права оренди земельної ділянки у місячний термін після проведення торгів і не пізніше 15-го дня надати копію витягу орендодавцю. Витрати покладаються на Переможця торгів за лотом.

- Приступити до використання земельної ділянки в строки, встановлені договором оренди землі, після державної реєстрації права оренди земельної ділянки відповідно до законодавства України;

- Сплатити кошти за користування земельною ділянкою, у розмірі визначеному на торгах, не пізніше трьох банківських днів після їх проведення.

- У триденний термін після проведення торгів оплатити витрати та вартість послуг Виконавця за проведення торгів, згідно договору з виконавцем, який укладається одночасно з поданням заяви на участь у земельних торгах. Відмова від укладання договору є підставою для відмови у прийнятті заяви на участь у торгах;

- Будь-які зміни до договору оренди землі вносяться у письмовій формі за згодою сторін;

- Не передавати земельну ділянку в суборенду без дозволу власника;

- Проводити за власний рахунок перевірки збереження родючості ґрунтів не рідше ніж один раз на три роки стану орендованої земельної ділянки на відповідність показникам агрохімічного паспорта земельної ділянки та на вимогу орендодавця;

 1. Переможцю земельних торгів, який відмовиться від підписання протоколу земельних торгів, укладання договору оренди земельної ділянки, повного розрахунку за придбаний лот в терміни, визначені чинним законодавством та умовами договору: гарантійний внесок не повертається, результатиторгів анульовуються, Переможець до наступнихторгів не допускається, а кошти в розміріцінової пропозиції, запропонованої Переможцем за результатами проведених торгів, стягуються з Переможця, як неустойка (ст.549 ЦКУ) в судовому порядку згідно чинного законодавства.

Для участі в земельних торгах необхідно:

 1. Сплатити з рахунку, відкритого в банку :
 • реєстраційний внесок – 1135,00грн. на рахунок ПП “Фірма “СОМГІЗ” п/рUA823395000000026001904420002 в АТ “ТАСКОМБАНК”, МФО 339500, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Реєстраційний внесок».
 • гарантійний внесок – 20845грн.97коп. (Двадцять тисяч вiсiмсот сорок п`ять грн.97коп.)на рахунок ПП “Фірма “СОМГІЗ” п/рUA643395000000026002904420001 в АТ “ТАСКОМБАНК”, МФО 339500, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Гарантійний внесок».
 1. Подати документи що підтверджують сплату реєстраційних та гарантійних внесків. Оформити та подати заяву з необхідною інформацією та підтверджуючими документами особи, яка бажає взяти участь у земельних торгах, Виконавцю торгів за адресою ПП «Фірма «СОМГІЗ»: 79012, м.Львів, вул.Сахарова,46, відповідальна особа – Заступник генерального директора Цифуляк Оксана Іванівна). Телефон для довідок: (032)244-30-92, +380961315421. Години прийому заяв на участь в земельних торгах: у робочі дні з 12.30. год. до 16.30.год., у п'ятницю - з 12.30год. до 14.30.год.
 2. Укласти договір про умови участі в земельних торгах у формі аукціону.

Земельні торги у формі аукціону призначено на 25 лютого 2021р.

Останній день прийому заяв – 19 лютого 2021р. до 14год.30хв.

Місце проведення торгів: Харківська обл., м. Лозова, вулиця Ярослава Мудрого, 1, кабінет № 5.

Початок торгів о 11.00 год.Реєстраціяучасників земельних торгів в день проведення з 08-00 год. до 10-40 год. за адресою: Харківська обл., місто Лозова, вулиця Ярослава Мудрого, 1, кабінет № 5.


ІНФОРМАЦІЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ У ФОРМІ АУКЦІОНУ

З ПРОДАЖУ ПРАВА ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

 

Організатор земельних торгів: Лозівська міська рада Харківської області.

Виконавець земельних торгів: ПП «Фірма «СОМГІЗ», 79012, м.Львів, вул.Сахарова,46.

Характеристика лоту № 02:           

 • Право оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що розташована за адресою: Харківська область, Лозівський район, на території Лозівської міської ради;
 • кадастровий номер - 6311045401:01:001:0106;
 • площа – 56,0971га;
 • категорія земель – землі сільськогосподарського призначення;
 • цільове призначення – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
 • вид використання земельної ділянки - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

Стартовий розмір річної орендної плати - 450737грн.70коп. (Чотириста п`ятдесят тисяч сiмсот тридцять сiм грн.70коп.) без ПДВ.

Строк користування земельною ділянкою: 10 (десять) років.

Містобудівні умови та обмеження: Охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта енергетичної системи на частині земельної ділянки площею 1,5726га.

Порядок оформлення результатів торгів та умови продажу:

1. Протокол земельних торгів підписується Переможцем, Ліцитатором та Організатором земельних торгів або його представником негайно після закінчення торгів за лотом. 

2. Договір оренди земельної ділянки між Лозівською міською радою Харківської області та Переможцем торгів укладається безпосередньо в день проведення торгів.

3.Право користування на земельну ділянку, набуте за результатами проведення земельних торгів у формі аукціону, підлягає державній реєстрації в порядку визначеному Законом.

4. Ціна продажу лоту, право користування, яким набуто на земельних торгах у формі аукціону, сплачується Переможцем торгів не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дня укладання договору оренди.

 1. Переможець земельних торгів зобов’язується:

5.1. Відповідно до п.6. ст.135, п.5. ст.135, п.31. ст. 137 Земельного кодексу України:

- сплатити Виконавцю земельних торгів винагороду у розмірі 50 відсотків річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу права на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису), що склалась за результатами торгів, але не більш як 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

- витрати (видатки), здійснені організатором або виконавцем земельних торгів на їх проведення, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів;

5.2. Відповідно до п.5. ст.136 Земельного кодексу України, та виконання Рішення Лозівської міської ради Харківської області №106 від 24 грудня 2020р:

- відшкодувати Виконавцю витрати, здійснені на підготовку Лоту до продажу на земельних торгах у формі аукціону у сумі: 21360грн.00коп. (Двадцять одна тисяча триста шiстдесят грн.00коп.) в т.ч. ПДВ;

5.3. На виконання Рішення Лозівської міської ради Харківської області №106 від 24 грудня 2020р:

- Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням - для ведення фермерського господарства (КВЦПЗ–01.01).

- Своєчасно сплачувати орендну плату;

- Додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;

-Не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів;

- Своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування дані про стан і використання земель та інших природних ресурсів у порядку, встановленому законом;

- Дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов'язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон;

- Зберігати геодезичні знаки;

- Виконувати встановлені щодо об'єкта оренди обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором оренди землі;

- Виконувати обов’язки землекористувачів, які визначені ст. 96 Земельного Кодексу України;

- У день проведення торгів, безпосередньо після проведення торгів по лоту, підписати протокол торгів і укласти із міською радою Договір оренди земельної ділянки. Право оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації у порядку визначеному законом.

- Здійснити державну реєстрацію права оренди земельної ділянки у місячний термін після проведення торгів і не пізніше 15-го дня надати копію витягу орендодавцю. Витрати покладаються на Переможця торгів за лотом.

- Приступити до використання земельної ділянки в строки, встановлені договором оренди землі, після державної реєстрації права оренди земельної ділянки відповідно до законодавства України;

- Сплатити кошти за користування земельною ділянкою, у розмірі визначеному на торгах, не пізніше трьох банківських днів після їх проведення.

- У триденний термін після проведення торгів оплатити витрати та вартість послуг Виконавця за проведення торгів, згідно договору з виконавцем, який укладається одночасно з поданням заяви на участь у земельних торгах. Відмова від укладання договору є підставою для відмови у прийнятті заяви на участь у торгах;

- Будь-які зміни до договору оренди землі вносяться у письмовій формі за згодою сторін;

- Не передавати земельну ділянку в суборенду без дозволу власника;

- Проводити за власний рахунок перевірки збереження родючості ґрунтів не рідше ніж один раз на три роки стану орендованої земельної ділянки на відповідність показникам агрохімічного паспорта земельної ділянки та на вимогу орендодавця;

 1. Переможцю земельних торгів, який відмовиться від підписання протоколу земельних торгів, укладання договору оренди земельної ділянки, повного розрахунку за придбаний лот в терміни, визначені чинним законодавством та умовами договору: гарантійний внесок не повертається, результати торгів анульовуються, Переможець до наступних торгів не допускається, а кошти в розмірі цінової пропозиції, запропонованої Переможцем за результатами проведених торгів, стягуються з Переможця, як неустойка (ст.549 ЦКУ) в судовому порядку згідно чинного законодавства.

Для участі в земельних торгах необхідно:

 1. Сплатити з рахунку, відкритого в банку :
 • реєстраційний внесок – 1135,00грн. на рахунок ПП “Фірма “СОМГІЗ” п/рUA823395000000026001904420002 в АТ “ТАСКОМБАНК”, МФО 339500, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Реєстраційний внесок».
 • гарантійний внесок – 135221грн.31коп. (Сто тридцять п`ять тисяч двiстi двадцять одна грн.31коп.) на рахунок ПП “Фірма “СОМГІЗ” п/рUA643395000000026002904420001 в АТ “ТАСКОМБАНК”, МФО 339500, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Гарантійний внесок».
 1. Подати документи що підтверджують сплату реєстраційних та гарантійних внесків. Оформити та подати заяву з необхідною інформацією та підтверджуючими документами особи, яка бажає взяти участь у земельних торгах, Виконавцю торгів за адресою ПП «Фірма «СОМГІЗ»: 79012, м.Львів, вул.Сахарова,46, відповідальна особа – Заступник генерального директора Цифуляк Оксана Іванівна). Телефон для довідок: (032)244-30-92, +380961315421. Години прийому заяв на участь в земельних торгах: у робочі дні з 12.30. год. до 16.30.год., у п'ятницю - з 12.30год. до 14.30.год.
 2. Укласти договір про умови участі в земельних торгах у формі аукціону.

Земельні торги у формі аукціону призначено на 25 лютого 2021р.

Останній день прийому заяв – 19 лютого 2021р. до 14год.30хв.

Місце проведення торгів: Харківська обл., м. Лозова, вулиця Ярослава Мудрого, 1, кабінет № 5.

Початок торгів о 11.00 год. Реєстрація учасників земельних торгів в день проведення з 08-00 год. до 10-40 год. за адресою: Харківська обл., місто Лозова, вулиця Ярослава Мудрого, 1, кабінет № 5.


ІНФОРМАЦІЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ У ФОРМІ АУКЦІОНУ

З ПРОДАЖУ ПРАВА ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

 

Організатор земельних торгів: Лозівська міська рада Харківської області.

Виконавець земельних торгів: ПП «Фірма «СОМГІЗ», 79012, м.Львів, вул.Сахарова,46.

Характеристика лоту № 01:           

 • Право оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що розташована за адресою: Харківська область, Лозівський район, на території Домаського старостинського округу Лозівської міської ради;
 • кадастровий номер - 6323981100:02:000:0304;
 • площа – 12,7932га;
 • категорія земель – землі сільськогосподарського призначення;
 • цільове призначення – для ведення фермерського господарства;
 • вид використання земельної ділянки - для ведення фермерського господарства;

Стартовий розмір річної орендної плати - 33727грн.92коп. (Тридцять три тисячi сiмсот двадцять сiм грн.92коп.) без ПДВ.

Строк користування земельною ділянкою: 7 (сім) років.

Містобудівні умови та обмеження: Охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта енергетичної системи на частині земельної ділянки площею 1,3740га.

Порядок оформлення результатів торгів та умови продажу:

1. Протокол земельних торгів підписується Переможцем, Ліцитатором та Організатором земельних торгів або його представником негайно після закінчення торгів за лотом. 

2. Договір оренди земельної ділянки між Лозівською міською радою Харківської області та Переможцем торгів укладається безпосередньо в день проведення торгів.

3.Право користування на земельну ділянку, набуте за результатами проведення земельних торгів у формі аукціону, підлягає державній реєстрації в порядку визначеному Законом.

4. Ціна продажу лоту, право користування, яким набуто на земельних торгах у формі аукціону, сплачується Переможцем торгів не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дня укладання договору оренди.

 1. Переможець земельних торгів зобов’язується:

5.1. Відповідно до п.6. ст.135, п.5. ст.135, п.31. ст. 137 Земельного кодексу України:

- сплатити Виконавцю земельних торгів винагороду у розмірі 50 відсотків річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу права на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису), що склалась за результатами торгів, але не більш як 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

- витрати (видатки), здійснені організатором або виконавцем земельних торгів на їх проведення, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів;

5.2. Відповідно до п.5. ст.136 Земельного кодексу України, та виконання Рішення Лозівської міської ради Харківської області №2223 від 16 жовтня 2020р:

- відшкодувати Виконавцю витрати, здійснені на підготовку Лоту до продажу на земельних торгах у формі аукціону у сумі: 18227грн.43коп. (Вiсiмнадцять тисяч двiстi двадцять сiм грн.43коп.);

5.3. На виконання Рішення Лозівської міської ради Харківської області №2223 від 16 жовтня 2020р:

- Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням - для ведення фермерського господарства (КВЦПЗ–01.02).

- Своєчасно сплачувати орендну плату;

- Додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;

-Не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів;

- Своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування дані про стан і використання земель та інших природних ресурсів у порядку, встановленому законом;

- Дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов'язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон;

- Зберігати геодезичні знаки;

- Виконувати встановлені щодо об'єкта оренди обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором оренди землі;

- Виконувати обов’язки землекористувачів, які визначені ст. 96 Земельного Кодексу України;

- У день проведення торгів, безпосередньо після проведення торгів по лоту, підписати протокол торгів і укласти із міською радою Договір оренди земельної ділянки. Право оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації у порядку визначеному законом.

- Здійснити державну реєстрацію права оренди земельної ділянки у місячний термін після проведення торгів і не пізніше 15-го дня надати копію витягу орендодавцю. Витрати покладаються на Переможця торгів за лотом.

- Приступити до використання земельної ділянки в строки, встановлені договором оренди землі, після державної реєстрації права оренди земельної ділянки відповідно до законодавства України;

- Сплатити кошти за користування земельною ділянкою, у розмірі визначеному на торгах, не пізніше трьох банківських днів після їх проведення.

- У триденний термін після проведення торгів оплатити витрати та вартість послуг Виконавця за проведення торгів, згідно договору з виконавцем, який укладається одночасно з поданням заяви на участь у земельних торгах. Відмова від укладання договору є підставою для відмови у прийнятті заяви на участь у торгах.

 1. Переможцю земельних торгів, який відмовиться від підписання протоколу земельних торгів, укладання договору оренди земельної ділянки, повного розрахунку за придбаний лот в терміни, визначені чинним законодавством та умовами договору: гарантійний внесок не повертається, результати торгів анульовуються, Переможець до наступних торгів не допускається, а кошти в розмірі цінової пропозиції, запропонованої Переможцем за результатами проведених торгів, стягуються з Переможця, як неустойка (ст.549 ЦКУ) в судовому порядку згідно чинного законодавства.

Для участі в земельних торгах необхідно:

 1. Сплатити з рахунку, відкритого в банку :
 • реєстраційний внесок – 1135,00грн. на рахунок ПП “Фірма “СОМГІЗ” п/рUA823395000000026001904420002 в АТ “ТАСКОМБАНК”, МФО 339500, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Реєстраційний внесок».
 • гарантійний внесок – 10118грн.38коп. (Десять тисяч сто вiсiмнадцять грн.38коп.) на рахунок ПП “Фірма “СОМГІЗ” п/рUA643395000000026002904420001 в АТ “ТАСКОМБАНК”, МФО 339500, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Гарантійний внесок».
 1. Подати документи що підтверджують сплату реєстраційних та гарантійних внесків. Оформити та подати заяву з необхідною інформацією та підтверджуючими документами особи, яка бажає взяти участь у земельних торгах, Виконавцю торгів за адресою ПП «Фірма «СОМГІЗ»: 79012, м.Львів, вул.Сахарова,46, відповідальна особа – Заступник генерального директора Цифуляк Оксана Іванівна). Телефон для довідок: (032)244-30-92, +380961315421. Години прийому заяв на участь в земельних торгах: у робочі дні з 12.30. год. до 16.30.год., у п'ятницю - з 12.30год. до 14.30.год.
 2. Укласти договір про умови участі в земельних торгах у формі аукціону.

Земельні торги у формі аукціону призначено на 25 лютого 2021р.

Останній день прийому заяв – 19 лютого 2021р. до 14год.30хв.

Місце проведення торгів: Харківська обл., м. Лозова, вулиця Ярослава Мудрого, 1, кабінет № 5.

Початок торгів о 11.00 год. Реєстрація учасників земельних торгів в день проведення з 08-00 год. до 10-40 год. за адресою: Харківська обл., місто Лозова, вулиця Ярослава Мудрого, 1, кабінет № 5.


ІНФОРМАЦІЯ

Лозівської міської ради Харківської області про результати проведення конкурсу з відбору виконавця робіт із оцінки земель на конкурентних засадах, якого буде залучено до робіт з проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності

За результатами засідання комісії по здійсненню конкурсного відбору суб’єкту оціночної діяльності, яке відбулось 01.09.2020 року, Лозівська міська рада Харківської області повідомляє, що переможцем конкурсу визначено ТОВ «Біном груп», з яким буде укладено договори на розробку експертної оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення за наступними адресами:

- Харківська область, місто Лозова, вулиця Богданівська, 33-а з кадастровим номером 6311000000:15:036:0085 загальною площею 0,0070 га;

- Харківська область, місто Лозова, вулиця Богданівська, 33-а/1, з кадастровим номером 6311000000:15:036:0086 загальною площею 0,0283 га;

- Харківська область, смт. Панютине, м. Лозова, вул. Слобожанська, 9-а з кадастровим номером 6311045400:03:006:0010 загальною площею 0,0045 га;

- Харківська область, смт. Панютине, м. Лозова, вул. Заводська, 11-а з кадастровим номер 6311045400:03:006:0011 загальною площею 0,0035 га.


ІНФОРМАЦІЯ

Лозівської міської ради Харківської області

про оголошення конкурсу з відбору виконавця робіт з оцінки земель на конкурентних засадах, якого буде залучено до робіт з проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності

 

Місце знаходження земельних ділянок

(адреса, кадастровий номер)

Цільове призначення земельної ділянки

Орієнтовна площа земельної ділянки, га

Форма власності земельної ділянки

1

Харківська область

м. Лозова,

вулиця Богданівська, 33-а/1

кадастровий номер 6311000000:15:036:0086

код КВЦПЗ – В.02.01 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)

0,0283 га

Комунальна

2

Харківська область

м. Лозова,

вулиця Богданівська, 33-а

кадастровий номер 6311000000:15:036:0085

код КВЦПЗ – В.03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

0,0070 га

Комунальна

3

Харківська область

смт. Панютине м. Лозова,

вулиця Заводська, 11-а

кадастровий номер 6311045400:03:006:0011

код КВЦПЗ – В.03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

0,0035 га

Комунальна

4

Харківська область

смт. Панютине м. Лозова,

вулиця Слобожанська, 9-а

кадастровий номер 6311045400:03:006:0010

код КВЦПЗ – В.03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

0,0045 га

Комунальна

Мета проведення конкурсу – прозорий механізм визначення виконавця робіт з оцінки земель на конкурентних засадах, якого буде залучено до робіт з проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності.

Порядок проведення конкурсу розміщений на офіційному веб-сайті Лозівської міської ради https://lozovarada.gov.ua в розділі – Довідкова інформація – Містобудування та земельні відносини – Нормативні акти, що регулюють будівництва та земельні відносини – Про затвердження Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою з оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах.

Витрати на організацію і проведення робіт з оцінки земель здійснюватимуться без витрачання бюджетних коштів.

Витрати (видатки), здійснені виконавцем на проведення робіт відшкодовуються йому користувачем земельної ділянки.

Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії заяву встановленого зразка (додається) та підтвердні документи з їх описом, а саме:

 • реєстр документів, наданих у складі пропозиції;
 • заява про участь у конкурсі з виконавця робіт з оцінки земель (відомості про претендента);
 • копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду (ЄДРПОУ);
 • інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
 • проект завдання на виконання послуг з виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;
 • згоди на обробку персональних даних (додаток 2) (для претендента - фізичної особи – підприємця.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, окрім поштових реквізитів, робиться відмітка «На відбір виконавця робіт з оцінки земель» із зазначенням об’єктів.

Крім цього надаються: окремий запечатаний конверт з пропозицією щодо вартості організації та проведення виконавця робіт з оцінки земель та терміну виконання таких робіт, переліком проведених експертних оцінок за 2018-2019 роки з переліком земельних ділянок. Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції повинні бути засвідчені посадовими особами претендента. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Приймання заяв припиняється за один робочий день до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією відкриваються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова Комісії із зазначенням підстав відмови.

Суб’єкти господарювання, що мають право на проведення робіт з оцінки земель, подають пропозиції на відбір виконавця робіт за адресою: 64602, Харківська область, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1, каб. 16, 18 до 17.00 год. «27» серпня 2020 включно.

Конкурс відбудеться за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, каб. 5 о 10:00 01.09.2020 року.

Телефони для довідок: (05745) 2-32-69, 2-29-32.

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору виконавця робіт з оцінки земель

Претендент
___________________________________________________________________________________
                             (найменування юридичної особи/прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Керівник ___________________________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
___________________________________________________________________________________

Місцезнаходження __________________________________________________________________

Телефон ________________ Тел./факс __________________ E-mail ___________________________

  Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавця робіт з оцінки земель на конкурентних засадах

_______________________________________________________________________

(повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження)

      "___" ____________ 20__ року                                                   __________________
       (дата заповнення заяви)                                               (підпис керівника юридичної особи/
                                                                                                      фізичної особи - підприємця)
                           М. П.

ЗГОДА
   на обробку персональних даних

Я, ________________________________________________________________________________,
                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
даю згоду конкурсній комісії на обробку даних про себе, документів, передбачених підпунктом 2.3 пункту 2 Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

____________
          (дата)

                   __________________
                           (підпис)

Заявник:_____________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

Керівник:____________________________________________________________________________

                                                               (прізвище, ім’я по батькові, посада)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:_______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної особи)

Телефон__________________факс___________________e-mail________________________

Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою, або оцінки земель ( в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна) або виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження)

«___»_____________20___р. __________________________

 (підпис керівника)                                                                       М.П.


ІНФОРМАЦІЯ

Лозівської міської ради Харківської області про результати проведення конкурсу з відбору виконавця робіт із оцінки земель на конкурентних засадах, якого буде залучено до робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності

 

 

За результатами засідання комісії по здійсненню конкурсного відбору суб’єкту оціночної діяльності, яке відбулось 23.07.2020 року, Лозівська міська рада Харківської області повідомляє, що переможцем конкурсу визначено ТОВ «Біном груп», з яким буде укладено договори на розробку експертної оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення за наступними адресами:

 • -вул. Соборна, 23-б, м. Лозова, Харківська область, кадастровий номер 6311000000:15:037:0058, загальною площею 0,0268 га, код КВЦПЗ – В.03.15 для будівництва та обслуговування будівель іншої громадської забудови;
 • -вул. Миру, 2 м. Лозова, Харківська область, кадастровий номер 6311000000:23:058:0023, загальною площею 0,0900 га, код КВЦПЗ – В.03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;

ІНФОРМАЦІЯ

Лозівської міської ради Харківської області про результати проведення конкурсу з відбору виконавця робіт із оцінки земель на конкурентних засадах, якого буде залучено до робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності

 

За результатами засідання комісії по здійсненню конкурсного відбору суб’єкту оціночної діяльності, яке відбулось 13.07.2020 року, Лозівська міська рада Харківської області повідомляє, що переможцем конкурсу визначено Українську універсальну біржу, з якою буде укладено договори на розробку експертної оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення за наступними адресами:

 • -вулиця Соборна, 7\1, м. Лозова, Харківська область, кадастровий номер 6311000000:15:036:0083, код КВЦПЗ – В.03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;
 • -мікрорайон 3, буд. 42, м. Лозова, Харківська область, кадастровий номер 6311000000:23:058:0023, код КВЦПЗ – В.03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;
 • -провулок Свободи, 8, м. Лозова, Харківська область, кадастровий номер 6311000000:08:021:0035, код КВЦПЗ – В.11.03 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд будівельних організацій та підприємств.

ІНФОРМАЦІЯ

Лозівської міської ради Харківської області про результати проведення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, якого буде залучено до проведення торгів з продажу прав оренди на земельні ділянки комунальної власності

  

За результатами засідання комісії по здійсненню конкурсного відбору виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, якого буде залучено до проведення торгів з продажу права оренди на земельні ділянки комунальної власності, яке відбулось 13.07.2020 року, Лозівська міська рада Харківської області повідомляє, що переможцем конкурсу визначено приватне підприємство «Фірма «СОМГІЗ» з яким будуть укладені договори на підготовку лотів та проведення земельних торгів у формі аукціонів на земельні ділянки:

 • орієнтовною площею 0,3866 га по вул. Кутовій у м. Лозова Харківської області;
 • площею 0,9374 га з кадастровим номером 6311000000:13:031:0130 по вул. Севастопольський бульвар у м. Лозова Харківської області;
 • орієнтовною площею 4,2646 га за межами населених пунктів Лозівського району Харківської області на території Миколаївського старостинського округу міської ради.

ІНФОРМАЦІЯ

Лозівської міської ради Харківської області

про оголошення конкурсу з відбору виконавця робіт з оцінки земель на конкурентних засадах, якого буде залучено до робіт з проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності

 

Місце знаходження земельних ділянок

(адреса, кадастровий номер)

Цільове призначення земельної ділянки

Орієнтовна площа земельної ділянки, га

Форма власності земельної ділянки

1

Харківська область

м. Лозова,

вулиця Соборна, 23-б

кадастровий номер 6311000000:15:037:0058

код КВЦПЗ – В.03.15 для будівництва та обслуговування будівель іншої громадської забудови

0,02680 га

Комунальна

2

Харківська область

м. Лозова,

вулиця Миру, 2

кадастровий номер 6311000000:02:082:0006

код КВЦПЗ – В.03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

0,0900 га

Комунальна

Мета проведення конкурсу – прозорий механізм визначення виконавця робіт з оцінки земель на конкурентних засадах, якого буде залучено до робіт з проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності.

Порядок проведення конкурсу розміщений на офіційному веб-сайті Лозівської міської ради https://lozovarada.gov.ua в розділі – Довідкова інформація – Містобудування та земельні відносини – Нормативні акти, що регулюють будівництва та земельні відносини – Про затвердження Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою з оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах.

Витрати на організацію і проведення робіт з оцінки земель здійснюватимуться без витрачання бюджетних коштів.

Витрати (видатки), здійснені виконавцем на проведення робіт відшкодовуються йому користувачем земельної ділянки.

Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії заяву встановленого зразка (додається) та підтвердні документи з їх описом, а саме:

 • реєстр документів, наданих у складі пропозиції;
 • заява про участь у конкурсі з виконавця робіт з оцінки земель (відомості про претендента);
 • копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду (ЄДРПОУ);
 • інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
 • проект завдання на виконання послуг з виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;
 • згоди на обробку персональних даних (додаток 2) (для претендента - фізичної особи – підприємця.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, окрім поштових реквізитів, робиться відмітка «На відбір виконавця робіт з оцінки земель» із зазначенням об’єктів.

Крім цього надаються: окремий запечатаний конверт з пропозицією щодо вартості організації та проведення виконавця робіт з оцінки земель та терміну виконання таких робіт, переліком проведених торгів за 2018-2019 роки з переліком земельних ділянок. Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції повинні бути засвідчені посадовими особами претендента. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Приймання заяв припиняється за один робочий день до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією відкриваються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова Комісії із зазначенням підстав відмови.

Суб’єкти господарювання, що мають право на проведення робіт з оцінки земель, подають пропозиції на відбір виконавця робіт за адресою: 64602, Харківська область, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1, каб. 16, 18 до 17.00 год. «22» липня 2020 включно.

Конкурс відбудеться за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, каб. 5 о 10:00 23.07.2020 року.

Телефони для довідок: (05745) 2-32-69, 2-29-32.

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору виконавця робіт з оцінки земель

Претендент
___________________________________________________________________________________
                             (найменування юридичної особи/прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Керівник ___________________________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
___________________________________________________________________________________

Місцезнаходження __________________________________________________________________

Телефон ________________ Тел./факс __________________ E-mail ___________________________

  Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавця робіт з оцінки земель на конкурентних засадах

_______________________________________________________________________

(повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження)

      "___" ____________ 20__ року                                                   __________________
       (дата заповнення заяви)                                               (підпис керівника юридичної особи/
                                                                                                      фізичної особи - підприємця)
                           М. П.

ЗГОДА
   на обробку персональних даних

Я, ________________________________________________________________________________,
                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
даю згоду конкурсній комісії на обробку даних про себе, документів, передбачених підпунктом 2.3 пункту 2 Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

____________
          (дата)

                 __________________
                           (підпис)

Заявник:_____________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

Керівник:____________________________________________________________________________

                                                               (прізвище, ім’я по батькові, посада)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:_______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної особи)

Телефон__________________факс___________________e-mail________________________

Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою, або оцінки земель ( в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна) або виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження)

«___»_____________20___р. __________________________

 (підпис керівника)                                                                       М.П.


 

ІНФОРМАЦІЯ

Лозівської міської ради Харківської області про результати проведення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, якого буде залучено до проведення торгів з продажу прав оренди на земельні ділянки комунальної власності

 

За результатами засідання комісії по здійсненню конкурсного відбору виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, якого буде залучено до проведення торгів з продажу права оренди на земельні ділянки комунальної власності, яке відбулось 01.06.2020 року, Лозівська міська рада Харківської області повідомляє, що переможцем конкурсу визначено приватне підприємство «Фірма «СОМГІЗ» з яким будуть укладені договори на підготовку лотів та проведення земельних торгів у формі аукціонів на земельні ділянки: площею 59,8491 га кадастровий номер 6323981500:01:000:0378, що розташована на території Катеринівського старостинського округу; площею 56,0971 га кадастровий номер 6311045401:01:001:0106, що розташована на території Панютинського старостинського округу; орієнтовною площею 21,6 га у селі Перемога Лозівського району; орієнтовною площею 4,2 га селі Перемога Лозівського району на території Перемозького старостинського округу Лозівської міської об’єднаної територіальної ради Харківської області.


ІНФОРМАЦІЯ

Лозівської міської ради Харківської області

про оголошення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, якого буде залучено до проведення торгів з продажу прав на земельні ділянки комунальної власності

 

Місце знаходження земельних ділянок

(адреса, кадастровий номер)

Цільове призначення земельної ділянки

Орієнтовна площа земельної ділянки, га

Форма власності земельної ділянки

послуги згідно ч.5 ст. 136 Земельного кодексу України

1

Харківська область, місто Лозова

вулиця Кутова,

земельна ділянка не сформована

КВЦПЗ – J.11.03 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

0,3866 га

Комунальна

Продаж права оренди земельної ділянки, потребує виготовлення проєкту відведення земельної ділянки

2

Харківська область, місто Лозова, вулиця Севастопольський бульвар

кадастровий номер

6311000000:13:031:0130

КВЦПЗ – В.03.10 для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

0,9374 га

Комунальна

Продаж земельної ділянки, потребує виготовлення експертної оцінки земельної ділянки

3

Харківська область

Миколаївський старостинський округ кадастровий номер 6323983000:01:000:0404

землі сільськогосподарського призначення, землі запасу

4,2646 га

Комунальна

Продаж права оренди земельної ділянки потребує виготовлення

проєктної землевпорядної документації та

агрохімічного паспорта поля

Мета проведення конкурсу – прозорий механізм визначення виконавця земельних торгів з продажу права на земельні ділянки.

Порядок проведення конкурсу розміщений на офіційному веб-сайті Лозівської міської ради https://lozovarada.gov.ua в розділі – Довідкова інформація – Містобудування та земельні відносини – Нормативні акти, що регулюють будівництва та земельні відносини – Про затвердження Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах.

Виконавець земельних торгів за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів у відповідності до Земельного кодексу України на договірних відносинах здійснює підготовку лотів до продажу, в тому числі виготовлення проєктної землевпорядної документації, агрохімічних паспортів земельних ділянок сільськогосподарського призначення та експертних оцінок земельних ділянок.

Витрати на організацію і проведення земельних торгів, у тому числі виплата винагороди виконавцю земельних торгів, здійснюватимуться без витрачання бюджетних коштів.

Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії:

 • заяву про участь у конкурсі з відбору виконавця земельних торгів (додаток 1);
 • копії установчих документів претендента;
 • інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації;
 • згоди на обробку персональних даних (додаток 2) (для претендента - фізичної особи – підприємця)
 • реєстр документів, наданих у складі пропозиції;

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, окрім поштових реквізитів, робиться відмітка «На відбір виконавця послуг з підготовки та проведення земельних торгів» із зазначенням об’єктів, яка повинна містити:

- інформацію про загальну кількість проведених торгів;

- кількість проведених аукціонів щодо продажу комунального або державного майна, в тому числі земельних ділянок, за останні 24 місяці;

- відомості про середню кількість кроків аукціонів за останні 24 місяці;

- відомості про найбільший розмір орендної плати у відсотковій ставці, встановлений за результатами аукціону, з зазначенням стартової ціни продажу та відсотку оренди;

- орієнтовна вартість та терміни виготовлення землевпорядних робіт по кожному об’єкту окремо;

- орієнтовна вартість та терміни виготовлення агрохімічних паспортів по кожному об’єкту окремо;

- орієнтовна вартість та терміни виготовлення звіту про експертну оцінку земельних ділянок по кожному об’єкту окремо.

Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції повинні бути засвідчені посадовими особами претендента. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

Претенденти подають пропозиції на відбір виконавця земельних торгів за адресою: 64602, Харківська область, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1, каб. 16, 18 до 17.00 год. 10.07.2020 включно.

Конкурс відбудеться за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, каб. 5 о 10:00 13.07.2020 року.

Телефони для довідок: (05745) 2-32-69, 2-29-32.

Додаток 1

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору виконавця земельних торгів

Претендент
___________________________________________________________________________________
                            (найменування юридичної особи/прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Керівник ___________________________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
___________________________________________________________________________________

Місцезнаходження __________________________________________________________________

Телефон ________________ Тел./факс __________________ E-mail ___________________________

  Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавця земельних торгів на конкурентних засадах

_______________________________________________________________________

(повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження)

      "___" ____________ 20__ року                                                   __________________
       (дата заповнення заяви)                                               (підпис керівника юридичної особи/
                                                                                                      фізичної особи - підприємця)
                           М. П.

Додаток 2

ЗГОДА
    на обробку персональних даних

Я, ________________________________________________________________________________,
                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
даю згоду конкурсній комісії на обробку даних про себе, документів, передбачених підпунктом 2.3 пункту 2 Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель  та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

____________
          (дата)

                 __________________
                            (підпис)

Заявник:_____________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

Керівник:____________________________________________________________________________

                                                               (прізвище, ім’я по батькові, посада)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:_______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної особи)

Телефон__________________факс___________________e-mail________________________

Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою, або оцінки земель ( в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна) або виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження)

«___»_____________20___р. __________________________

 (підпис керівника)                                                                       М.П.


ІНФОРМАЦІЯ

Лозівської міської ради Харківської області

про оголошення конкурсу з відбору виконавця робіт з оцінки земель на конкурентних засадах, якого буде залучено до робіт з проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності

Місце знаходження земельних ділянок

(адреса, кадастровий номер)

Цільове призначення земельної ділянки

Орієнтовна площа земельної ділянки, га

Форма власності земельної ділянки

1

Харківська область

м. Лозова,

вулиця Соборна, 7\1

кадастровий номер 6311000000:15:036:0083

код КВЦПЗ – В.03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

0,0035 га

Комунальна

2

Харківська область

м. Лозова,

мікрорайон 3 буд. 42

кадастровий номер 6311000000:23:058:0023

код КВЦПЗ – В.03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

0,0026 га

Комунальна

3

Харківська область

м. Лозова,

провулок Свободи, 8

кадастровий номер 6311000000:08:021:0035

код КВЦПЗ – В.11.03 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд будівельних організацій та підприємств

0,0913 га

Комунальна

Мета проведення конкурсу – прозорий механізм визначення виконавця робіт з оцінки земель на конкурентних засадах, якого буде залучено до робіт з проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності.

Порядок проведення конкурсу розміщений на офіційному веб-сайті Лозівської міської ради https://lozovarada.gov.ua в розділі – Довідкова інформація – Містобудування та земельні відносини – Нормативні акти, що регулюють будівництва та земельні відносини – Про затвердження Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою з оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах.

Витрати на організацію і проведення робіт з оцінки земель здійснюватимуться без витрачання бюджетних коштів.

Витрати (видатки), здійснені виконавцем на проведення робіт відшкодовуються йому користувачем земельної ділянки.

Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії заяву встановленого зразка (додається) та підтвердні документи з їх описом, а саме:

 • реєстр документів, наданих у складі пропозиції;
 • заява про участь у конкурсі з виконавця робіт з оцінки земель (відомості про претендента);
 • копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду (ЄДРПОУ);
 • інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
 • проект завдання на виконання послуг з виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;
 • згоди на обробку персональних даних (додаток 2) (для претендента - фізичної особи – підприємця.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, окрім поштових реквізитів, робиться відмітка «На відбір виконавця робіт з оцінки земель» із зазначенням об’єктів.

Крім цього надаються: окремий запечатаний конверт з пропозицією щодо вартості організації та проведення виконавця робіт з оцінки земель та терміну виконання таких робіт, переліком проведених торгів за 2018-2019 роки з переліком земельних ділянок. Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції повинні бути засвідчені посадовими особами претендента. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Приймання заяв припиняється за один робочий день до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією відкриваються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова Комісії із зазначенням підстав відмови.

Суб’єкти господарювання, що мають право на проведення робіт з оцінки земель, подають пропозиції на відбір виконавця робіт за адресою: 64602, Харківська область, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1, каб. 16, 18 до 17.00 год. «10» липня 2020 включно.

Конкурс відбудеться за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, каб. 5 о 10:00 13.07.2020 року.

Телефони для довідок: (05745) 2-32-69, 2-29-32.

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору виконавця робіт з оцінки земель

Претендент
___________________________________________________________________________________
                             (найменування юридичної особи/прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Керівник ___________________________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
___________________________________________________________________________________

Місцезнаходження __________________________________________________________________

Телефон ________________ Тел./факс __________________ E-mail ___________________________

  Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавця робіт з оцінки земель на конкурентних засадах

_______________________________________________________________________

(повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження)

      "___" ____________ 20__ року                                                   __________________
       (дата заповнення заяви)                                               (підпис керівника юридичної особи/
                                                                                                      фізичної особи - підприємця)
                           М. П.

ЗГОДА
   на обробку персональних даних

Я, ________________________________________________________________________________,
                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
даю згоду конкурсній комісії на обробку даних про себе, документів, передбачених підпунктом 2.3 пункту 2 Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

____________
          (дата)

                   __________________
                           (підпис)

Заявник:_____________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

Керівник:____________________________________________________________________________

                                                               (прізвище, ім’я по батькові, посада)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:_______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної особи)

Телефон__________________факс___________________e-mail________________________

Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою, або оцінки земель ( в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна) або виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження)

«___»_____________20___р. __________________________

 (підпис керівника)                                                                       М.П.


ІНФОРМАЦІЯ

Лозівської міської ради Харківської області про результати проведення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, якого буде залучено до проведення торгів з продажу прав оренди на земельні ділянки комунальної власності

 За результатами засідання комісії по здійсненню конкурсного відбору виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, якого буде залучено до проведення торгів з продажу права оренди на земельні ділянки комунальної власності, яке відбулось 04.05.2020 року, Лозівська міська рада Харківської області повідомляє, що переможцем конкурсу визначено приватне підприємство «Фірма «СОМГІЗ» з яким будуть укладені договори на підготовку лотів та проведення земельних торгів у формі аукціонів на земельні ділянки площею 12,7932 га кадастровий номер 6323981100:02:000:0304 та площею 2,8573 га кадастровий номер 6323981100:02:000:0306, що розташовані на території Домаського старостинського округу Лозівської міської ради Харківської області.


ІНФОРМАЦІЯ

Лозівської міської ради Харківської області про результати проведення конкурсу з відбору виконавця робіт із оцінки земель на конкурентних засадах, якого буде залучено до робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної  ділянки комунальної власності 

За результатами засідання комісії по здійсненню конкурсного відбору суб’єкту оціночної діяльності, яке відбулось 04.05.2020 року, Лозівська міська рада Харківської області повідомляє, що переможцем конкурсу визначено товариство з обмеженою відповідальністю «БІНОМ - ГРУП», з яким буде укладено договір на розробку експертної оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Червона, 44 загальною площею 0,4626 га, код КВЦПЗ – J.12.04 для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства.


ІНФОРМАЦІЯ

Лозівської міської ради Харківської області

про оголошення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, якого буде залучено до проведення торгів з продажу прав оренди на земельні ділянки комунальної власності

Місце знаходження земельних ділянок

(адреса, кадастровий номер)

Цільове призначення земельної ділянки

Орієнтовна площа земельної ділянки, га

Форма власності земельної ділянки

послуги згідно ч.5 ст. 136 Земельного кодексу України

1

Харківська область,Лозівський район Катеринівський старостинський округ, кадастровий номер 6323981500:01:000:0378 земельна ділянка сформована

КВЦПЗ –А.01.02 для ведення фермерського господарства

59,8491 га

Комунальна

виготовлення агрохімічного паспорта поля

2

Харківська область, Лозівський район, Панютинський старостинський округ кадастровий номер

6311045401:01:001:0106

землі сільськогосподарського призначення, землі запасу

56,0971 га

Комунальна

виготовлення проєктної землевпорядної документації та агрохімічного паспорта поля

3

Харківська область

с. Перемога Лозівського району

кадастровий номер не визначений

землі сільськогосподарського призначення, землі запасу

21,6000 га

Комунальна

виготовлення

проєктної землевпорядної документації та

агрохімічного паспорта поля

4

Харківська область

с. Перемога Лозівського району

кадастровий номер не визначений

землі сільськогосподарського призначення, землі запасу

4,2000 га

Комунальна

виготовлення

проєктної землевпорядної документації та агрохімічного паспорта поля

     Мета проведення конкурсу – прозорий механізм визначення виконавця земельних торгів з продажу права оренди на земельні ділянки.

     Порядок проведення конкурсу розміщений на офіційному веб-сайті Лозівської міської ради https://lozovarada.gov.ua в розділі – Довідкова інформація – Містобудування та земельні відносини – Нормативні акти, що регулюють будівництва та земельні відносини – Про затвердження Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах.

     Виконавець земельних торгів за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів у відповідності до Земельного кодексу України на договірних відносинах здійснює підготовку лотів до продажу, в тому числі виготовлення проектної землевпорядної документації та агрохімічних паспортів земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

     Витрати на організацію і проведення земельних торгів, у тому числі виплата винагороди виконавцю земельних торгів, здійснюватимуться без витрачання бюджетних коштів.

     Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії:

 • -заяву про участь у конкурсі з відбору виконавця земельних торгів (додаток 1);
 • -копії установчих документів претендента;
 • -інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації;
 • -згоди на обробку персональних даних (додаток 2) (для претендента - фізичної особи – підприємця)
 • -реєстр документів, наданих у складі пропозиції;

     Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, окрім поштових реквізитів, робиться відмітка «На відбір виконавця послуг з підготовки та проведення земельних торгів» із зазначенням об’єктів, яка повинна містити:

- інформацію про загальну кількість проведених торгів;

- кількість проведених аукціонів щодо продажу комунального або державного майна, в тому числі земельних ділянок, за останні 24 місяці;

- відомості про середню кількість кроків аукціонів за останні 24 місяці;

- відомості про найбільший розмір орендної плати у відсотковій ставці, встановлений за результатами аукціону, з зазначенням стартової ціни продажу та відсотку оренди;

- орієнтовна вартість та терміни виготовлення землевпорядних робіт по кожному об’єкту окремо;

- орієнтовна вартість та терміни виготовлення агрохімічних паспортів по кожному об’єкту окремо;

     Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції повинні бути засвідчені посадовими особами претендента. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

     Претенденти подають пропозиції на відбір виконавця земельних торгів за адресою: 64602, Харківська область, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1, каб. 16, 18 до 17.00 год. 29.05.2020 включно.

     Конкурс відбудеться за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, каб. 5 о 10:00 01.06.2020 року.

     Телефони для довідок: (05745) 2-32-69, 2-29-32.

 

Додаток 1

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору виконавця земельних торгів

Претендент
___________________________________________________________________________________
                             (найменування юридичної особи/прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Керівник ___________________________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
___________________________________________________________________________________

Місцезнаходження __________________________________________________________________

Телефон ________________ Тел./факс __________________ E-mail ___________________________

  Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавця земельних торгів на конкурентних засадах

_______________________________________________________________________

(повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження)

      "___" ____________ 20__ року                                                   __________________
       (дата заповнення заяви)                                               (підпис керівника юридичної особи/
                                                                                                      фізичної особи - підприємця)
                           М. П.


ІНФОРМАЦІЯ Лозівської міської ради Харківської області про оголошення конкурсу з відбору виконавця робіт з оцінки земель на конкурентних засадах, якого буде залучено до робіт з проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності

Місце знаходження земельних ділянок

(адреса, кадастровий номер)

Цільове призначення земельної ділянки

Орієнтовна площа земельної ділянки, га

Форма власності земельної ділянки

1

Харківська область

м. Лозова, вул. Червона, 44 кадастровий номер 6311000000:30:086:0040

код КВЦПЗ – J.12.04 для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

0,4626 га

Комунальна

Мета проведення конкурсу – прозорий механізм визначення виконавця робіт з оцінки земель на конкурентних засадах, якого буде залучено до робіт з проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності.

Порядок проведення конкурсу розміщений на офіційному веб-сайті Лозівської міської ради https://lozovarada.gov.ua  в розділі – Довідкова інформація – Містобудування та земельні відносини – Нормативні акти, що регулюють будівництва та земельні відносини – Про затвердження Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою з оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах.

Витрати на організацію і проведення робіт з оцінки земель здійснюватимуться без витрачання бюджетних коштів.

Витрати (видатки), здійснені виконавцем на проведення робіт відшкодовуються йому користувачем земельної ділянки.

Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії заяву встановленого зразка (додається) та підтвердні документи з їх описом, а саме:

 • - - реєстр документів, наданих у складі пропозиції;
 • - - заява про участь у конкурсі з виконавця робіт з оцінки земель (відомості про претендента);
 • - - копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду (ЄДРПОУ);
 • - - інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
 • - - проект завдання на виконання послуг з виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;
 • - згоди на обробку персональних даних (додаток 2) (для претендента - фізичної особи – підприємця.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, окрім поштових реквізитів, робиться відмітка «На відбір виконавця робіт з оцінки земель» із зазначенням об’єктів.

Крім цього надаються: окремий запечатаний конверт з пропозицією щодо вартості організації та проведення виконавця робіт з оцінки земель та терміну виконання таких робіт, переліком проведених торгів за 2018-2019 роки з переліком земельних ділянок. Усі сторінки документів, що надаються  претендентом у складі його пропозиції повинні бути засвідчені посадовими особами претендента. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Приймання заяв припиняється за один робочий день до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією відкриваються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова Комісії із зазначенням підстав відмови.

Суб’єкти господарювання, що мають право на проведення робіт з оцінки земель, подають пропозиції на відбір виконавця робіт за адресою: 64602, Харківська область, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1, каб. 16, 18 до 17.00 год. «30» квітня 2020 включно.

Конкурс відбудеться за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, каб. 5 о 10:00 04.05.2020 року.

Телефони для довідок: (05745) 2-32-69, 2-29-32.

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору виконавця робіт з оцінки земель

Претендент
___________________________________________________________________________________
                            (найменування юридичної особи/прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Керівник ___________________________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
___________________________________________________________________________________

Місцезнаходження __________________________________________________________________

Телефон ________________ Тел./факс __________________ E-mail ___________________________

  Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавця робіт з оцінки земель на конкурентних засадах

_______________________________________________________________________

(повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження)

      "___" ____________ 20__ року                                                   __________________
       (дата заповнення заяви)                                               (підпис керівника юридичної особи/
                                                                                                      фізичної особи - підприємця)
                           М. П.

ЗГОДА
    на обробку персональних даних

Я, ________________________________________________________________________________,
                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
даю згоду конкурсній комісії на обробку даних про себе, документів, передбачених підпунктом 2.3 пункту 2 Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель  та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

____________
          (дата)

                 __________________
                            (підпис)

Заявник:_____________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

Керівник:____________________________________________________________________________

                                                               (прізвище, ім’я по батькові, посада)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:_______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної особи)

Телефон__________________факс___________________e-mail________________________

Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою, або оцінки земель ( в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна) або виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження)

«___»_____________20___р. __________________________

 (підпис керівника)                                                                       М.П.


ІНФОРМАЦІЯ

Лозівської міської ради Харківської області

про оголошення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, якого буде залучено до проведення торгів з продажу прав оренди на земельні ділянки комунальної власності

Місце знаходження земельних ділянок

(адреса, кадастровий номер)

Цільове призначення земельної ділянки

Орієнтовна площа земельної ділянки, га

Форма власності земельної ділянки

1

Харківська область,Лозівський район, Домаський старостинський округ

кадастровий номер 6323981100:02:000:0304

земельна ділянка сформована

землі сільськогосподарського призначення

КВЦПЗ – А.01.07 для городництва

12,7932 га

Комунальна

2

Харківська область, Лозівський район, Домаський старостинський округ

кадастровий номер 6323981100:02:000:0306

земельна ділянка сформована

землі сільськогосподарського призначення

КВЦПЗ – А.01.07 для городництва

2,8573 га

Комунальна

Мета проведення конкурсу – прозорий механізм визначення виконавця земельних торгів з продажу права оренди на земельні ділянки.

Порядок проведення конкурсу розміщений на офіційному веб-сайті Лозівської міської ради https://lozovarada.gov.ua  в розділі – Довідкова інформація – Містобудування та земельні відносини – Нормативні акти, що регулюють будівництва та земельні відносини – Про затвердження Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах.

Витрати на організацію і проведення земельних торгів, у тому числі виплата винагороди виконавцю земельних торгів, здійснюватимуться без витрачання бюджетних коштів.

Витрати (видатки), здійснені виконавцем на проведення земельних торгів відшкодовуються йому переможцем земельних торгів у відповідності до частини п’ятої статті 135 Земельного кодексу України.

Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії заяву встановленого зразка (додається) та підтвердні документи з їх описом, а саме:

 • - - реєстр документів, наданих у складі пропозиції;
 • - - заява про участь у конкурсі з відбору виконавця земельних торгів (відомості про претендента);
 • - - копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду (ЄДРПОУ);
 • - - інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
 • - згоди на обробку персональних даних (додаток 2) (для претендента - фізичної особи – підприємця

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, окрім поштових реквізитів, робиться відмітка «На відбір виконавця послуг з підготовки та проведення земельних торгів» із зазначенням об’єктів.

Крім цього надаються: окремий запечатаний конверт з пропозицією щодо вартості організації та проведення земельних торгів та терміну виконання таких робіт, переліком проведених торгів за 2018-2019 роки з переліком земельних ділянок, право власності чи право оренди на які продано на земельних торгах з зазначенням стартової ціни лоту, ціни продажу лоту, відсотка на який збільшилась ціна продажу, дати проведення торгів. Усі сторінки документів, що надаються  претендентом у складі його пропозиції повинні бути засвідчені посадовими особами претендента. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Приймання заяв припиняється за один робочий день до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією відкриваються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова Комісії із зазначенням підстав відмови.

Суб’єкти господарювання, що мають право на проведення земельних торгів подають пропозиції на відбір виконавця земельних торгів за адресою: 64602, Харківська область, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1, каб. 16, 18 до 17.00 год. «30» квітня 2020 включно.

Конкурс відбудеться за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, каб. 5 о 10:00 04.05.2020 року.

Телефони для довідок: (05745) 2-32-69, 2-29-32.

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору виконавця земельних торгів

Претендент
___________________________________________________________________________________
                            (найменування юридичної особи/прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Керівник ___________________________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
___________________________________________________________________________________

Місцезнаходження __________________________________________________________________

Телефон ________________ Тел./факс __________________ E-mail ___________________________

  Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавця земельних торгів на конкурентних засадах

_______________________________________________________________________

(повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження)

      "___" ____________ 20__ року                                                   __________________
       (дата заповнення заяви)                                               (підпис керівника юридичної особи/
                                                                                                      фізичної особи - підприємця)
                           М. П.

ЗГОДА
    на обробку персональних даних

Я, ________________________________________________________________________________,
                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
даю згоду конкурсній комісії на обробку даних про себе, документів, передбачених підпунктом 2.3 пункту 2 Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель  та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

____________
          (дата)

                 __________________
                            (підпис)

Заявник:_____________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

Керівник:____________________________________________________________________________

                                                               (прізвище, ім’я по батькові, посада)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:_______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної особи)

Телефон__________________факс___________________e-mail________________________

Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою, або оцінки земель ( в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна) або виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження)

«___»_____________20___р. __________________________

 (підпис керівника)                                                                       М.П.


ІНФОРМАЦІЯ

Лозівської міської ради Харківської області

про оголошення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, якого буде залучено до проведення торгів з продажу прав оренди на земельні ділянки комунальної власності

 

Місце знаходження земельних ділянок

(адреса, кадастровий номер)

Цільове призначення земельної ділянки

Орієнтовна площа земельної ділянки, га

Форма власності земельної ділянки

1

Харківська область, місто Лозова, провулок Севастопольський, 2-б, кадастровий номер не визначений

КВЦПЗ –J.12.04 для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

0,1000 га,

Комунальна

2

Харківська область, Лозівський район, Новоіванівський старостинський округ

6323983500:02:000:0703 земельна ділянка сформована

КВЦПЗ А.01.02 для ведення фермерського господарства

31,8452 га

Комунальна

Мета проведення конкурсу – прозорий механізм визначення виконавця земельних торгів з продажу права оренди на земельні ділянки.

Порядок проведення конкурсу розміщений на офіційному веб-сайті Лозівської міської ради https://lozovarada.gov.ua в розділі – Довідкова інформація – Містобудування та земельні відносини – Нормативні акти, що регулюють будівництва та земельні відносини – Про затвердження Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах.

Витрати на організацію і проведення земельних торгів, у тому числі виплата винагороди виконавцю земельних торгів, здійснюватимуться без витрачання бюджетних коштів.

Виконавець забезпечує підготовку лотів за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів у відповідності до частини п’ятої статті 136 Земельного кодексу України.

Витрати (видатки), здійснені виконавцем на проведення земельних торгів відшкодовуються йому переможцем земельних торгів у відповідності до частини п’ятої статті 135 Земельного кодексу України.

Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії заяву встановленого зразка (додається) та підтвердні документи з їх описом, а саме:

 • - реєстр документів, наданих у складі пропозиції;
 • - заява про участь у конкурсі з відбору виконавця земельних торгів (відомості про претендента);
 • - копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду (ЄДРПОУ);
 • - інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
 • згоди на обробку персональних даних (додаток 2) (для претендента - фізичної особи – підприємця

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, окрім поштових реквізитів, робиться відмітка «На відбір виконавця послуг з підготовки та проведення земельних торгів» із зазначенням об’єктів.

Крім цього надаються: окремий запечатаний конверт з пропозицією щодо вартості організації та проведення земельних торгів та терміну виконання таких робіт, переліком проведених торгів за 2018-2019 роки з переліком земельних ділянок, право власності чи право оренди на які продано на земельних торгах з зазначенням стартової ціни лоту, ціни продажу лоту, відсотка на який збільшилась ціна продажу, дати проведення торгів. Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції повинні бути засвідчені посадовими особами претендента. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Приймання заяв припиняється за один робочий день до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією відкриваються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова Комісії із зазначенням підстав відмови.

Суб’єкти господарювання, що мають право на проведення земельних торгів подають пропозиції на відбір виконавця земельних торгів за адресою: 64602, Харківська область, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1, каб. 16, 18 до 17.00 год. 09.04.2020 включно.

Конкурс відбудеться за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, каб. 5 о 10:00 10.04.2020 року.

Телефони для довідок: (05745) 2-32-69, 2-29-32.

 

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору виконавця земельних торгів

Претендент
___________________________________________________________________________________
                             (найменування юридичної особи/прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Керівник ___________________________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
___________________________________________________________________________________

Місцезнаходження __________________________________________________________________

Телефон ________________ Тел./факс __________________ E-mail ___________________________

  Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавця земельних торгів на конкурентних засадах

_______________________________________________________________________

(повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження)

      "___" ____________ 20__ року                                                   __________________
       (дата заповнення заяви)                                               (підпис керівника юридичної особи/
                                                                                                      фізичної особи - підприємця)
                           М. П.

 

ЗГОДА
   на обробку персональних даних

Я, ________________________________________________________________________________,
                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
даю згоду конкурсній комісії на обробку даних про себе, документів, передбачених підпунктом 2.3 пункту 2 Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

____________
          (дата)

                   __________________
                           (підпис)

Заявник:_____________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

Керівник:____________________________________________________________________________

                                                               (прізвище, ім’я по батькові, посада)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:_______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної особи)

Телефон__________________факс___________________e-mail________________________

Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою, або оцінки земель ( в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна) або виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження)

«___»_____________20___р. __________________________

 (підпис керівника)                                                                       М.П.


ІНФОРМАЦІЯ

виконавчого комітету Лозівської міської ради Харківської області про результати проведення конкурсу з відбору суб’єкту оціночної діяльності щодо проведення експертної грошової оцінки земельної  ділянки несільськогосподарського призначення

За результатами засідання комісії по здійсненню конкурсного відбору суб’єкту оціночної діяльності,  яке відбулось 09 грудня 2019 року, виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області повідомляє, що переможцем конкурсу визначено товариство з обмеженою відповідальністю «БІНОМ - ГРУП»,  з яким буде укладено  договір  на розробку експертної  оцінки  земельної ділянки несільськогосподарського призначення за адресою: Харківська  область,  м. Лозова,  вул. Суворова, 22 в-г   загальною площею 2,7964 га,  для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства.


ІНФОРМАЦІЯ

про оголошення конкурсу з відбору виконавця робіт з оцінки земель, який буде залучений до

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки у місті Лозова Харківської області

 

Місце знаходження земельної ділянки

(адреса)

Цільове призначення земельної ділянки

Площа земельної ділянки, га

Форма власності земельної ділянки

64600, Харківська обл.,                 м. Лозова,

вул. Суворова, 22 в-г

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

2,7964

Комунальна

Мета проведення оцінки – визначення вартості земельної ділянки несільськогосподарського призначення для передачі її у власність шляхом викупу.

Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії наступний пакет документів з їх описом:

а) заяви про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель, та/або проведення земельних торгів за формою згідно з додатком 1 до цього Положення;

б) копії документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця);

в) згоди на обробку персональних даних (додаток 2) (для претендента - фізичної особи - підприємця);

г) копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

ґ) копії ліцензії(й);

д) копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (для претендента на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель);

е) копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (для претендента на проведення земельних торгів);

є) інформації про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною (для претендента на проведення земельних торгів);

ж) проект завдання на виконання послуг з виконання робіт (для претендента на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою або оцінки земель), у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою або з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Документи до комісії приймаються за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, каб. № 18, у 29 - ти денний термін з моменту опублікування інформаційного повідомлення.

         Конкурс відбудеться за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, каб. № 5 о 10:00 через 30 днів з дня опублікування інформації.

Телефон відділу містобудування, архітектури та земельних відносин Лозівської міської ради для довідок: (05745) 2-32-69, 2-29-32.

 

                                                                                                  

ЗРАЗОК 

До конкурсної комісії _________________________________________________________                                                                 

(місцезнаходження комісії)                  

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель, виконавця земельних торгів                            

(непотрібне закреслити)

 

Претендент

____________________________________________________________________

(найменування юридичної особи/прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Керівник ____________________________________________________________________

                                              (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

____________________________________________________________________

Місцезнаходження __________________________________________________________________

Телефон ________________ Тел./факс __________________ E-mail ___________________________

         Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавців робіт із оцінки земель ( в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна) ____________________________________________________________________

                        (повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження)

"___" ____________ 20__ року                             _______________

       (дата заповнення заяви)                                    (підпис керівника юридичної особи/

                                                                                                    фізичної особи - підприємця)

                                                                                                М. П.


ІНФОРМАЦІЯ

виконавчого комітету Лозівської міської ради Харківської області про результати проведення конкурсу з відбору виконавця робіт із землеустрою

За результатами засідання комісії по здійсненню конкурсного відбору виконавця робіт із землеустрою, яке відбулось 24 червня 2019 року, виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області повідомляє, що переможцем конкурсу визначено приватне підприємство «ЗЕМСТРОЙПРОЕКТ» (код 33816242) з яким буде укладений договір на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Лозовського, 11 орієнтовною площею 0,1000 га, для іншої житлової забудови.


ІНФОРМАЦІЯ

виконавчого комітету Лозівської міської ради Харківської області про результати проведення конкурсу з відбору суб’єкту оціночної діяльності щодо проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення

   За результатами засідання комісії по здійсненню конкурсного відбору суб’єкту оціночної діяльності, яке відбулось 10 червня 2019 року, виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області повідомляє, що переможцем конкурсу визначено товариство з обмеженою відповідальністю «БІНОМ - ГРУП», з яким будуть укладені договори на розробку експертної оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення за адресами:

 •   - Харківська область,   м. Лозова, вул. Павлоградська, 40,   загальною площею 0,0295 га, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;
 •   - Харківська область,   м. Лозова, вул. Покровська, 18,   загальною площею 0,0364 га, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

ІНФОРМАЦІЯ

виконавчого комітету Лозівської міської ради Харківської області про результати проведення конкурсу з відбору суб’єкту оціночної діяльності щодо проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення

За результатами засідання комісії по здійсненню конкурсного відбору суб’єкту оціночної діяльності, яке відбулось 11 лютого 2019 року, виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області повідомляє, що переможцем конкурсу визначено товариство з обмеженою відповідальністю «БІНОМ - ГРУП», з яким буде укладений договір на розробку експертної оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення за адресами:

 • - Харківська область, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1 загальною площею 0,4154 га, для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

Харківська область, м. Лозова, вул. Павлоградська, 57 загальною площею 0,1882 га, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.


ІНФОРМАЦІЯ

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок у місті Лозова Харківської області

Місце знаходження земельної ділянки

(адреса)

Цільове призначення земельної ділянки

Площа земельної ділянки, га

Форма власності земельної ділянки

64600, Харківська обл., м. Лозова,

вул. Павлоградська, 40

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

0,0295

Комунальна

64600, Харківська обл., м. Лозова,

вул. Покровська, 18

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

0,0364

Комунальна

Мета проведення оцінки – визначення вартості земельних ділянок несільськогосподарського призначення для передачі її у власність шляхом викупу.

Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії наступний пакет документів з їх описом:

- заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додається);

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (для претендента – фізичної особи-підприємця);

- згода на обробку персональних даних за встановленою формою (для претендента – фізичної особи-підприємця);

- копії установчих документів претендента (для претендента – юридичної особи);

- витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для претендента – юридичної особи);

- копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;

- копії кваліфікаційних документів претендента оцінювача та оцінювачів які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту експертну про оцінку землі (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штаті та додатково залучаються ним);

- письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з експертної оцінки землі та підписання звіту про експертну оцінку землі, завірені їхніми особистими підписами;

- проект завдання на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель у якому має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;

- один конверт із зазначеною адресою претендента конкурсу.

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті та має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт та терміну виконання робіт (у календарних днях), опис документів.

Документи до комісії приймаються за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, каб. № 18, у 25-ти денний термін з моменту опублікування інформаційного повідомлення.

Конкурс відбудеться за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, каб. № 5 о 10:00 через 30 днів з дня опублікування інформації.

Телефон відділу містобудування, архітектури та земельних відносин Лозівської міської ради для довідок: (05745) 2-32-69, 2-29-32.

 

                                                                                        Додаток 2

                                                                                      до листа відділу містобудування, архітектури та

                                                                                      земельних відносин Лозівської міської ради

                                                                                      від ____ квітня 2019 року № _____

ЗРАЗОК

ЗАЯВА

про участь у конкурсі

з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Заявник        

___________________________________________________________________________________________________________

Керівник

____________________________________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПОУ: ____________________________________________________________

Місцезнаходження заявника: ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Р/рахунок № _____________________, банк отримувач ________________________, МФО ______________________

тел./факс: ________________________________e-mail_________________________________________                                    

Просимо допустити до участі у конкурсі щодо відбору суб’єктів оціночної діяльності на право проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для _______________________________________

___________________________________________________________________________________площею ____________ га, за адресою:_______________________________________________________________________________________________

« __ » _________ 20 ___ р.                                     ____________________

                                                                           (підпис керівника)

                                                                                     М.П.


ІНФОРМАЦІЯ

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок у місті Лозова Харківської області

Місце знаходження земельної ділянки

(адреса)

Цільове призначення земельної ділянки

Площа земельної ділянки, га

Форма власності земельної ділянки

64600, Харківська обл.,                 м. Лозова, вул. Павлоградська, 57

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

0,1882

Комунальна

64600, Харківська обл.,                 м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування

0,4154

Комунальна

Мета проведення оцінки – визначення вартості земельних ділянок несільськогосподарського призначення для передачі її у власність шляхом викупу.

Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії наступний пакет документів з їх описом:

- заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додається);

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (для претендента – фізичної особи-підприємця);

- згода на обробку персональних даних за встановленою формою (для претендента – фізичної особи-підприємця);

- копії установчих документів претендента (для претендента – юридичної особи);

- витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для претендента – юридичної особи);

- копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;

- копії кваліфікаційних документів претендента оцінювача та оцінювачів які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту експертну про оцінку землі (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штаті та додатково залучаються ним);

- письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з експертної оцінки землі та підписання звіту про експертну оцінку землі, завірені їхніми особистими підписами;

- проект завдання на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель у якому має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;

- один конверт із зазначеною адресою претендента конкурсу.

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті та має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт та терміну виконання робіт (у календарних днях), опис документів.

Документи до комісії приймаються за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, каб. № 18, у 25-ти денний термін з моменту опублікування інформаційного повідомлення.

Конкурс відбудеться за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, каб. № 5 о 10:00 через 30 днів з дня опублікування інформації.

Телефон відділу містобудування, архітектури та земельних відносин Лозівської міської ради для довідок: (05745) 2-32-69, 2-29-32.

 ЗРАЗОК ЗАЯВИ про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності    


ІНФОРМАЦІЯ

виконавчого комітету Лозівської міської ради Харківської області про результати проведення конкурсу з відбору суб’єкту оціночної діяльності щодо проведення експертної грошової оцінки земельної  ділянки несільськогосподарського призначення

 За результатами засідання комісії по здійсненню конкурсного відбору суб’єкту оціночної діяльності,  яке відбулось 11 лютого 2019 року, виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області повідомляє, що переможцем конкурсу визначено товариство з обмеженою відповідальністю «БІНОМ - ГРУП», з яким буде укладений договір на розробку експертної  оцінки  земельної ділянки несільськогосподарського призначення за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Потьомкіна, 3-б,  загальною площею 0,1836 га, для  розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної  та іншої промисловості

ІНФОРМАЦІЯ

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки у місті Лозова Харківської області

 

Місце знаходження земельної ділянки

(адреса)

Цільове призначення земельної ділянки

Площа земельної ділянки, га

Форма власності земельної ділянки

64600,  Харківська обл.,                  м. Лозова,  вул. Потьомкіна, 3-б

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

0,1836

Комунальна

Мета проведення оцінки – визначення вартості земельних ділянок несільськогосподарського призначення для передачі її у власність шляхом викупу.

Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії наступний пакет документів з їх описом:

- заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додається); 

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (для претендента – фізичної особи-підприємця);

- згода на обробку персональних даних за встановленою формою (для претендента – фізичної особи-підприємця);

- копії установчих документів претендента (для претендента – юридичної особи); 

- витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для претендента – юридичної особи);

- копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;

- копії кваліфікаційних документів претендента оцінювача та оцінювачів які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту експертну про оцінку землі (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штаті та додатково залучаються ним);

- письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з експертної оцінки землі та підписання звіту про експертну оцінку землі, завірені їхніми особистими підписами;

- проект завдання на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель у якому має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені  за результатами виконаних робіт;

- один конверт із зазначеною адресою претендента конкурсу.

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті та має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт та терміну виконання робіт (у календарних днях), опис документів.

Документи до комісії приймаються за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, каб. № 18, у 25-ти денний термін з моменту опублікування інформаційного повідомлення.

Конкурс відбудеться за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, каб. № 5 о 10:00 через 30 днів з дня опублікування інформації.

Телефон відділу містобудування, архітектури та земельних відносин Лозівської міської ради для довідок: (05745) 2-32-69,  2-29-32.

 

ЗАЯВА про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності


ІНФОРМАЦІЯ

виконавчого комітету Лозівської міської ради Харківської області про результати проведення конкурсу з відбору суб’єкту оціночної діяльності щодо проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення

  

За результатами засідання комісії по здійсненню конкурсного відбору суб’єкту оціночної діяльності, яке відбулось 10 грудня 2018 року, виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області повідомляє, що переможцем конкурсу визначено товариство з обмеженою відповідальністю «БІНОМ - ГРУП», з яким буде укладений договір на розробку експертної оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Свято-Миколаївська, 2-а загальною площею 0,1560 га, для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування.


ІНФОРМАЦІЯ

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки у місті Лозова Харківської області

 

Місце знаходження земельної ділянки

(адреса)

Цільове призначення земельної ділянки

Площа земельної ділянки, га

Форма власності земельної ділянки

64600, Харківська обл., 

м. Лозова, вул. Свято-Миколаївська, 2-а

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

0,1560

Комунальна

Мета проведення оцінки – визначення вартості земельних ділянок несільськогосподарського призначення для передачі її у власність шляхом викупу.

Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії наступний пакет документів з їх описом:

- заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додається);

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (для претендента – фізичної особи-підприємця);

- згода на обробку персональних даних за встановленою формою (для претендента – фізичної особи-підприємця);

- копії установчих документів претендента (для претендента – юридичної особи);

- витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для претендента – юридичної особи);

- копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;

- копії кваліфікаційних документів претендента оцінювача та оцінювачів які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту експертну про оцінку землі (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штаті та додатково залучаються ним);

- письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з експертної оцінки землі та підписання звіту про експертну оцінку землі, завірені їхніми особистими підписами;

- проект завдання на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель у якому має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;

- один конверт із зазначеною адресою претендента конкурсу.

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті та має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт та терміну виконання робіт (у календарних днях), опис документів.

Документи до комісії приймаються за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, каб. № 18, у 25-ти денний термін з моменту опублікування інформаційного повідомлення.

Конкурс відбудеться за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, каб. № 5 о 10:00 через 30 днів з дня опублікування інформації.

Телефон відділу містобудування, архітектури та земельних відносин Лозівської міської ради для довідок: (05745) 2-32-69, 2-29-32.

 

ЗАЯВА про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності


ІНФОРМАЦІЯ

виконавчого комітету Лозівської міської ради Харківської області про результати проведення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності щодо проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення

 

За результатами засідання комісії по здійсненню конкурсного відбору суб’єкту оціночної діяльності, яке відбулось 10 вересня 2018 року, виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області повідомляє, що переможцем конкурсу визначено товариство з обмеженою відповідальністю «БІНОМ - ГРУП», з яким буде укладений договір на розробку експертної оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Привокзальна, 5, загальною площею 0,1006 га, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.


ІНФОРМАЦІЯ

виконавчого комітету Лозівської міської ради Харківської області про результати проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності щодо проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення

 

За результатами засідання комісії по здійсненню конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, яке відбулось 30 липня 2018 року, виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області повідомляє, що переможцем конкурсу визначено товариство з обмеженою відповідальністю «БІНОМ - ГРУП», з яким будуть укладені договори на розробку експертних оцінок земельних ділянок несільськогосподарського призначення за адресами:

 • - Харківська область, м. Лозова, вул. Вишнева, 38-а загальною площею 0,0375 га, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;
 • - Харківська область, м. Лозова, мікрорайон 9, буд. 6-а загальною площею 0,0228 га, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;
 • - Харківська область, м. Лозова, вул. Свободи, 55, загальною площею 0,1903 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

ІНФОРМАЦІЯ

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки у місті Лозова Харківської області

 

Місце знаходження земельної ділянки

(адреса)

Цільове призначення земельної ділянки

Площа земельної ділянки, га

Форма власності земельної ділянки

64600, Харківська обл.,                 м. Лозова, вул. Привокзальна, 5

Для будівицтва та обслуговування будівель торгівлі

0,1006

Комунальна

Мета проведення оцінки – визначення вартості земельної ділянки несільськогосподарського призначення для передачі їх у власність шляхом викупу.

Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії наступний пакет документів з їх описом:

- заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додається);

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (для претендента – фізичної особи-підприємця);

- згода на обробку персональних даних за встановленою формою (для претендента – фізичної особи-підприємця);

- копії установчих документів претендента (для претендента – юридичної особи);

- витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для претендента – юридичної особи);

- копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;

- копії кваліфікаційних документів претендента оцінювача та оцінювачів які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту експертну про оцінку землі (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штаті та додатково залучаються ним);

- письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з експертної оцінки землі та підписання звіту про експертну оцінку землі, завірені їхніми особистими підписами;

- проект завдання на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель у якому має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;

- один конверт із зазначеною адресою претендента конкурсу.

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті та має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт та терміну виконання робіт (у календарних днях), опис документів.

Документи до комісії приймаються за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1, каб. 19, у 25-ти денний термін з моменту опублікування інформаційного повідомлення.

Конкурс відбудеться за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд.1, каб. 5 о 10:00 через 30 днів з дня опублікування інформації.

Телефон відділу містобудування, архітектури та земельних відносин Лозівської міської ради для довідок: (05745) 2-32-69, 2-29-32.

 

ЗАЯВА про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності


 

 

ІНФОРМАЦІЯ

виконавчого комітету Лозівської міської ради Харківської області

про оголошення конкурсу з відбору виконавця робіт із землеустрою,

якого буде залучено до виготовлення землевпорядної документації

на земельну ділянку комунальної власності

 

Місце знаходження земельної ділянки

(адреса)

Цільове призначення земельної ділянки

Орієнтовна площа земельної ділянки, га

Форма власності земельної ділянки

64600, Харківська обл.,              м. Лозова,

вул. Лозовського, 11

землі житлової та громадської забудови

0,1000 га

Комунальна

      

Мета проведення робіт із землеустрою – виготовлення землевпорядної документації на земельну ділянку комунальної власності.

Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії підтвердні документи з їх описом, а саме:

- заява про участь у конкурсі за встановленою формою;

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (для претендента – фізичної особи – підприємця);

- згода на обробку персональних даних за встановленою формою (для претендента – фізичної особи – підприємця);

- копії установчих документів претендента (для претендента – юридичної особи);

- витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для претендента – юридичної особи);

- копія ліцензії/сертифіката на проведення робіт із землеустрою;

- копії кваліфікаційних документів щодо наявності вищої освіти відповідного рівня і професійного спрямування фахівців, які залучаються до виконання робіт із землеустрою;

- письмова інформація щодо досвіду роботи претендента, кваліфікації та досвіду роботи фахівців, які залучаються ним до виконання робіт із землеустрою, завірена претендентом.

- один конверт із зазначеною адресою претендента конкурсу.

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті та має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт та терміну виконання робіт (у календарних днях), опис підтвердних документів.

Документи приймаються за адресою: 64600, Харківська область, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1, каб. 19, у 25-ти денний термін з моменту опублікування інформаційного повідомлення.

Конкурс відбудеться за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, каб. 5 о 10:00 через 30 днів з дня опублікування інформації.

Телефон відділу містобудування, архітектури та земельних відносин Лозівської міської ради Харківської області для довідок: (05745) 2-32-69, 2-29-32.

 

ЗАЯВА про участь у конкурсі з відбору виконавця робіт із землеустрою


ІНФОРМАЦІЯ

виконавчого комітету Лозівської міської ради Харківської області про результати проведення конкурсу з відбору виконавця робіт із землеустрою,

якого буде залучено до виготовлення землевпорядної документації

на земельну ділянку комунальної власності

 

   За результатами засідання комісії по здійсненню конкурсного відбору виконавця робіт із землеустрою, якого буде залучено до виготовлення землевпорядної документації на земельну ділянку комунальної власності, яке відбулось 29 травня 2018 року, виконавчий комітет Лозівської міської ради повідомляє, що переможцем конкурсу визначено товариство з обмеженою відповідальністю «Геосвіт 1», з яким буде укладений договір на виконання комплексу інженерно-геодезичних та землевпорядних робіт з розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 1 у м. Лозова Харківської області, орієнтовною площею земельної ділянки 0,6 га для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування.


ІНФОРМАЦІЯ

виконавчого комітету Лозівської міської ради Харківської області про результати проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності щодо проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення

 

   За результатами засідання комісії по здійсненню конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, яке відбулось 10 квітня 2018 року, виконавчий комітет Лозівської міської ради повідомляє, що переможцем конкурсу визначено товариство з обмеженою відповідальністю «БІНОМ - ГРУП», з яким будуть укладені договори на розробку експертних оцінок земельних ділянок несільськогосподарського призначення за адресами:

- Харківська область, м. Лозова, вул. Потьомкіна, 3-а загальною площею земельної ділянки 0,5865 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості;

- Харківська область, м. Лозова, вул. Свободи, 2-б, загальною площею 0,3797 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства;

- Харківська область, м. Лозова, вул. Свободи, 7, загальною площею 0,1727 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства.


ІНФОРМАЦІЯ

виконавчого комітету Лозівської міської ради Харківської області

про оголошення конкурсу з відбору виконавця робіт із землеустрою,

якого буде залучено до виготовлення землевпорядної документації

на земельну ділянку комунальної власності

 

Місце знаходження земельної ділянки

(адреса)

Цільове призначення земельної ділянки

Орієнтовна площа земельної ділянки, га

Форма власності земельної ділянки

64600, Харківська обл.,  м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

0,6 га

Комунальна

      

                 Мета проведення робіт із землеустрою – виготовлення землевпорядної документації на земельну ділянку комунальної власності для надання її в постійне користування.

         Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії підтвердні документи з їх описом, а саме:

- заява про участь у конкурсі за встановленою формою;

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (для претендента – фізичної особи – підприємця);

- згода на обробку персональних даних за встановленою формою (для претендента – фізичної особи – підприємця);

- копії установчих документів претендента (для претендента – юридичної особи);

- витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для претендента – юридичної особи);

- копія ліцензії/сертифіката на проведення робіт із землеустрою;

- копії кваліфікаційних документів щодо наявності вищої освіти відповідного рівня і професійного спрямування фахівців, які залучаються до виконання робіт із землеустрою;

- письмова інформація щодо досвіду роботи претендента, кваліфікації та досвіду роботи фахівців, які залучаються ним до виконання робіт із землеустрою, завірена претендентом.                                                              

- один конверт із зазначеною адресою претендента конкурсу.

           Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті та має містити   пропозиції щодо вартості   виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт та терміну виконання робіт (у календарних днях), опис підтвердних документів.

Документи приймаються за адресою: 64600, Харківська область, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1, каб. 19, у 25-ти денний термін з моменту опублікування інформаційного повідомлення.

Конкурс відбудеться за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, каб. 5 о 10:00 через 30 днів з дня опублікування інформації.

         Телефон відділу містобудування, архітектури та земельних відносин Лозівської   міської   ради   Харківської   області   для довідок: (05745) 2-32-69, 2-29-32.

 

Зразок заяви про участь у конкурсі з відбору виконавця робіт із землеустрою


Інформація про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок у місті Лозова

Місце знаходження земельної ділянки

(адреса)

Цільове призначення земельної ділянки

Площа земельної ділянки, га

Форма власності земельної ділянки

64600, Харківська обл., м. Лозова, вул. Потьомкіна, 3-а

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

0,5865

Комунальна

64600, Харківська обл., м. Лозова, вул. Свободи, 2-б

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

0,3797

Комунальна

64600, Харківська обл., м. Лозова, пров. Свободи, 7

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

0,1727

Комунальна

Мета проведення оцінки – визначення вартості земельних ділянок несільськогосподарського призначення для передачі їх у власність шляхом викупу.

Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії наступний пакет документів з їх описом:

- заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додається);

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (для претендента – фізичної особи-підприємця);

- згода на обробку персональних даних за встановленою формою (для претендента – фізичної особи-підприємця);

- копії установчих документів претендента (для претендента – юридичної особи);

- витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для претендента – юридичної особи);

- копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;

- копії кваліфікаційних документів претендента оцінювача та оцінювачів які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту експертну про оцінку землі (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штаті та додатково залучаються ним);

- письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з експертної оцінки землі та підписання звіту про експертну оцінку землі, завірені їхніми особистими підписами;

- проект завдання на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель у якому має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;

- один конверт із зазначеною адресою претендента конкурсу.

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті та має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт та терміну виконання робіт (у календарних днях), опис документів.

Документи до комісії приймаються за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1, каб. 19, у 25-ти денний термін з моменту опублікування інформаційного повідомлення.

Конкурс відбудеться за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд.1, каб. 5 о 10:00 через 30 днів з дня опублікування інформації.

Телефон відділу містобудування, архітектури та земельних відносин Лозівської міської ради для довідок: (05745) 2-32-69, 2-29-32.

Зразок заяви про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності


ІНФОРМАЦІЯ виконавчого комітету Лозівської міської ради про оголошення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою, які будуть залучені до виготовлення землевпорядної документації на земельні ділянки комунальної власності

№ пп Місце знаходження земельної ділянки (адреса) Орієнтовна площа, га Об’єкт, розташований на земельній ділянці Цільове призначення земельної ділянки

Форма власності

земельної ділянки

ОБ'ЄКТИ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТЕПЛОЕНЕРГО»

ЛОЗІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1 вул. Свободи, 2-в  у м. Лозова Харківської області 0,0231 КП «Теплоенерго»   Лозівської міської ради Харківської області Для розміщення,   будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії Комунальна
2 вул. Свободи,  38-а у м. Лозова Харківської області 0,0308 КП «Теплоенерго»   Лозівської міської ради Харківської області Для розміщення,   будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії Комунальна
3 вул. Південна,  12-а у м. Лозова Харківської області 0,0172 КП «Теплоенерго»   Лозівської міської ради Харківської області Для розміщення,   будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії Комунальна
4 вул. Центральна, 11 у м. Лозова, с. Домаха Харківської області 0,018 КП «Теплоенерго»   Лозівської міської ради Харківської області Для розміщення,   будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії Комунальна

Мета проведення робіт із землеустрою  –  виготовлення землевпорядної документації  (проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки) на земельні ділянки комунальної власності  для подальшої передачі їх в постійне користування.

             Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії наступні документи з їх описом, а саме:

- заява про участь у конкурсі; 

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків  (для претендента – фізичної особи– підприємця

- згода на обробку персональних даних  за встановленою формою  (для претендента – фізичної особи – підприємця);

- копії установчих документів претендента  (для претендента – юридичної особи); 

- витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для претендента – юридичної особи);

- копія сертифіката на проведення робіт із землеустрою;

- копії кваліфікаційних документів щодо наявності вищої освіти відповідного рівня і професійного спрямування фахівців, які залучаються до виконання робіт із землеустрою;

- письмова інформація щодо досвіду роботи претендента, кваліфікації та досвіду роботи фахівців, які залучаються ним до виконання робіт із землеустрою, завірена претендентом. 

- один конверт із зазначеною адресою претендента конкурсу.

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті  та має містити   пропозиції щодо вартості   виконання  робіт з урахуванням податку  на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних  з виконанням робіт та терміну виконання робіт (у календарних днях), опис наданих документів.

Документи для участі в конкурсі приймаються за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1, каб. 16, у 25-ти денний  термін з моменту опублікування інформаційного повідомлення.

Конкурс відбудеться 10 травня 2017 року о 10:00 за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд.1, каб. 16.

Телефон для довідок: 2-29-32.


ІНФОРМАЦІЯ

виконавчого комітету Лозівської міської ради

За результатами засідання комісії по здійсненню конкурсного відбору виконавців землевпорядних робіт, яке відбулось 24 березня 2017 року, виконавчий комітет Лозівської міської ради повідомляє, що переможцем конкурсу визначено товариство з обмеженою відповідальністю «Горизонт-проект» за адресами:

 1. мікрорайон 4, буд. 25 у м. Лозова Харківської області, орієнтовна площа 0,3 га (поліклініка);
 2. вул. Свободи, 24/14 у м. Лозова Харківської області орієнтовна площа 0,57 га (швидка);
 3. вул. Першотравнева, 11 у м. Лозова, с. Домаха Харківської області орієнтовна площа 0,06 га;
 4. вул. Лозовського, 4 у м. Лозова Харківської області орієнтовна площа 0,5 га (ДНЗ № 9 «Перлинка»);
 5. вул. Козацька, 15 у м. Лозова Харківської області орієнтовна площа 0,56 га (ДНЗ № 10 «Калинка»);
 6. вул. Абросимова, 65-а у м. Лозова Харківської області орієнтовна площа 1,6 га (ЗОШ № 11);
 7. вул. Абросимова, 65 у м. Лозова Харківської області орієнтовна площа 0,15 га (гімназія);
 8. майдан Соборності, 1 у м. Лозова Харківської області орієнтовна площа 0,64 га (ДЮСШ «Юність»);
 9. Бульвар Шевченка, 10 у м. Лозова Харківської області орієнтовна площа 0,2 га (музична школа);
 10. вул. Матросова, 21 у м. Лозова, смт. Панютине Харківської області орієнтовна площа 0,15 га (Панютинська музична школа);
 11. вул. Олександра Бричука, 59 у м. Лозова Харківської області орієнтовна площа 0,3 га (колишній будинок культури «Будівельник»

та Харківську регіональну філію державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» за адресами:

 1. вул. Машинобудівників, 29 у м. Лозова Харківської області, орієнтовна площа 5,0 га (лікарня);
 2. мікрорайон 2, буд. 27 у м. Лозова Харківської області орієнтовна площа 1,0 га (ДНЗ № 3 «Чебурашка»);
 3. вул. Лозовського, 65 у м. Лозова Харківської області орієнтовна площа 0,9882 га (ДНЗ № 4 «Золотий ключик»);
 4. мікрорайон 4, буд. 74 у м. Лозова Харківської області орієнтовна площа 0,9 га (ДНЗ № 5 «Теремок»);
 5. мікрорайон 4, буд. 10 у м. Лозова Харківської області орієнтовна площа 1,2 га (ДНЗ № 6 «Посмішка»);
 6. мікрорайон 5, буд. 4 у м. Лозова Харківської області орієнтовна площа 1,2 га (ДНЗ № 7 «Золотий півник»);
 7. мікрорайон 1, буд. 6 у м. Лозова Харківської області орієнтовна площа 0,96 га (ДНЗ № 8 «Дзвіночок»);
 8. мікрорайон 4, буд. 46 у м. Лозова Харківської області орієнтовна площа 1,2 га (ДНЗ № 11 «Берізка»);
 9. мікрорайон 2, буд. 13-а у м. Лозова Харківської області орієнтовна площа 1,0 га (ДНЗ № 12 «Світлячок»);
 10. мікрорайон 5, буд. 3 у м. Лозова Харківської області орієнтовна площа 1,0 га (ЗОШ № 1);
 11. вул. Олександра Бричука, 43-а у м. Лозова Харківської області орієнтовна площа 2,44 га (ЗНЗ-ДНЗ № 8);
 12. вул. Свято-Миколаївська, 15 у м. Лозова Харківської області орієнтовна площа 0,87 га (ЗНЗ-ДНЗ № 10);
 13. Бульвар Шевченка, 15 у м. Лозова Харківської області орієнтовна площа 0,93 га (ЗНЗ-ДНЗ № 10);
 14. вул. Центральна, 11у м. Лозова, с. Домаха Харківської області орієнтовна площа 1,0 га (Домаський НВК);
 15. вул. Миру, 33 у м. Лозова, смт. Панютине Харківської області орієнтовна площа 3,02 га (Панютинська ЗОШ № 1)
 16. вул. Широка, 32 у м. Лозова, смт. Панютине Харківської області орієнтовна площа 2,1 га (Панютинська ЗОШ № 2)
 17. мікрорайон 5, буд. 2 у м. Лозова Харківської області орієнтовна площа 1,12 га (БДЮТ)
 18. вул. Бритайська, 52, с. Братолюбівка Лозівського району Харківської області орієнтовна площа 5,0 га (наметове містечко «Бритай»);
 19. мікрорайон 1, буд. 1 у м. Лозова Харківської області орієнтовна площа 0,9 га (Лозівська станція юних натуралістів)
 20. Бульвар Шевченка, 64 у м. Лозова Харківської області орієнтовна площа 3,20 га (стадіон «Локомотив»);

Загальна сума робіт за двадцять об’єктів становить 114,1 тис. грн. з терміном виконання 175 днів.

З переможцями конкурсу будуть укладені договори на виготовлення відповідної землевпорядної документації.


ІНФОРМАЦІЯ

виконавчого комітету Лозівської міської ради

За результатами  засідання комісії по здійсненню конкурсного відбору виконавців землевпорядних робіт, яке відбулось 06 березня 2017 року, виконавчий комітет Лозівської міської ради повідомляє, що переможцем конкурсу визначено товариство з обмеженою відповідальністю «Горизонт-проект»,  з яким будуть укладені договори на виготовлення землевпорядної документації за адресами:

- вул. Правди, 4  у   м. Лозова  Харківської області, орієнтовною площею 2,16 га;

- вул. Потьомкіна, 19  у  м. Лозова Харківської області,  орієнтовною площею 2,0 га;

- у північно-східній частині м. Лозова Харківської області по вул. Потьомкіна (колишня територія ШБУ-16), орієнтовною площею 5,0 га;

- у  північно-східній частині м. Лозова Харківської області по вул. Потьомкіна (за паливним складом), орієнтовною площею 9,0 га;

- у південній частині м. Лозова Харківської області по вул. Парковій, 10, орієнтовною площею 0,2 га.


ІНФОРМАЦІЯ

виконавчого комітету Лозівської міської ради про оголошення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою, які будуть залучені  до виготовлення землевпорядної документації на земельні ділянки комунальної власності

№ пп Місце знаходження земельної ділянки (адреса) Орієнтовна площа,  га Об’єкт, розташований  на земельній ділянці Цільове призначення земельної ділянки

Форма власності

земельної ділянки

ОБ'ЄКТИ   ТЕРИТОРІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ
1 вул. Машинобудівників,   29  у    м. Лозова Харківської області 5,0 Комунальний   заклад охорони здоров’я «Лозівське територіальне медичне об’єднання» Для   будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та   соціальної допомоги Комунальна
2 мікрорайон 4, буд. 25 у   м. Лозова Харківської області 0,3 Комунальний   заклад охорони здоров’я «Лозівське територіальне медичне об’єднання» Для   будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та   соціальної допомоги Комунальна
3 вул. Свободи, 24/14 у   м. Лозова Харківської області 0,57 Комунальний   заклад охорони здоров’я «Лозівське територіальне медичне об’єднання» Для   будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та   соціальної допомоги Комунальна
4 вул. Першотравнева, 11 у   м. Лозова, с. Домаха Харківської області 0,06 Комунальний   заклад охорони здоров’я «Лозівське територіальне медичне об’єднання» Для   будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та   соціальної допомоги Комунальна
ОБ’ЄКТИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ,   МОЛОДІ ТА СПОРТУ МІСЬКОЇ РАДИ
5 мікрорайон 2, буд. 27 у   м. Лозова Харківської області 1,0 Управління   освіти, молоді та спорту міської ради (ЛДНЗ № 3   «Чебурашка») Для   будівництва та обслуговування будівель закладів освіти Комунальна
6 вул. Лозовського, 65 у   м. Лозова Харківської області 0,9882 Управління   освіти, молоді та спорту міської ради (ЛДНЗ № 4   «Золотий ключик») Для будівництва та обслуговування будівель закладів   освіти Комунальна
7 мікрорайон 4, буд. 74 у   м. Лозова Харківської області 0,9 Управління   освіти, молоді та спорту міської ради (ЛДНЗ № 5   «Теремок») Для будівництва та обслуговування будівель закладів   освіти Комунальна
8 мікрорайон 4, буд. 10 у   м. Лозова Харківської області 1,2 Управління   освіти, молоді та спорту міської ради (ЛДНЗ № 6   «Посмішка») Для будівництва та обслуговування будівель закладів   освіти Комунальна
9 мікрорайон 5, буд. 4 у   м. Лозова Харківської області 1,2 Управління   освіти, молоді та спорту міської ради (ЛДНЗ № 7   «Золотий півник») Для будівництва та обслуговування будівель закладів   освіти Комунальна
10 мікрорайон 1, буд. 6 у   м. Лозова Харківської області 0,96 Управління   освіти, молоді та спорту міської ради (ЛДНЗ № 8   «Дзвіночок») Для будівництва та обслуговування будівель закладів   освіти Комунальна
11 вул. Лозовського, 4-а у   м. Лозова Харківської області 0,5 Управління   освіти, молоді та спорту міської ради (ЛДНЗ № 9   «Перлинка») Для будівництва та обслуговування будівель закладів   освіти Комунальна
12 вул. Козацька (колишня   Профінтерну), 15 у м. Лозова Харківської області 0,56 Управління   освіти, молоді та спорту міської ради (ЛДНЗ № 10   «Калинка») Для будівництва та обслуговування будівель закладів   освіти Комунальна
13 мікрорайон 4, буд. 46 у   м. Лозова Харківської області 1,2 Управління   освіти, молоді та спорту міської ради (ЛДНЗ № 11   «Берізка») Для будівництва та обслуговування будівель закладів   освіти Комунальна
14 мікрорайон 2, буд. 13-а у   м. Лозова Харківської області 1,0 Управління   освіти, молоді та спорту міської ради (ЛДНЗ № 12   «Світлячок») Для будівництва та обслуговування будівель закладів   освіти Комунальна
15 мікрорайон 5, буд. 3 у   м. Лозова Харківської області 3,0 Управління   освіти, молоді та спорту міської ради (ЛЗОШ № 1) Для будівництва та обслуговування будівель закладів   освіти Комунальна
16 вул. Олександра Бричука   (колишня Червонопартизанська), 43-а у м. Лозова Харківської області 2,44 Управління   освіти, молоді та спорту міської ради (ЛНВК   «ЗНЗ-ДНЗ» № 8) Для будівництва та обслуговування будівель закладів   освіти Комунальна
17 вул. Свято-Миколаївська   (колишня Паризької Комуни), 15 у м. Лозова Харківської області 0,87 Управління   освіти, молоді та спорту міської ради (ЛНВК   «ЗНЗ-ДНЗ» № 10, дошкільний підрозділ) Для будівництва та обслуговування будівель закладів   освіти Комунальна
18 вул. Бульвар Шевченка   (колишня вул. Жовтнева), 15 у м. Лозова Харківської області 0,93 Управління   освіти, молоді та спорту міської ради (ЛНВК   «ЗНЗ-ДНЗ» № 10, шкільний підрозділ) Для будівництва та обслуговування будівель закладів   освіти Комунальна
19 вул. Абросимова, 65-а у   м. Лозова Харківської області 1,6 Управління   освіти, молоді та спорту міської ради, (ЛЗОШ № 11) Для будівництва та обслуговування будівель закладів   освіти Комунальна
20 вул. Абросимова, 65 у   м. Лозова Харківської області 0,15 Управління   освіти, молоді та спорту міської ради (Лозівська   гімназія) Для будівництва та обслуговування будівель закладів   освіти Комунальна
21 вул. Центральна (колишня   Чапаєва), 11у м. Лозова, с. Домаха Харківської області 1,0 Управління   освіти, молоді та спорту міської ради (Домаський   НВК) Для будівництва та обслуговування будівель закладів   освіти Комунальна
22 вул. Миру, 33 у м. Лозова,   смт. Панютине Харківської області 3,02 Управління   освіти, молоді та спорту міської ради (Панютинська   ЗОШ № 1) Для будівництва та обслуговування будівель закладів   освіти Комунальна
23 вул. Широка (колишня   Петровського), 32 у м. Лозова, смт. Панютине Харківської області 2,1 Управління   освіти, молоді та спорту міської ради (Панютинська   ЗОШ № 2) Для будівництва та обслуговування будівель закладів   освіти Комунальна
24 мікрорайон 5, буд. 2 у   м. Лозова Харківської області 1,12 Управління   освіти, молоді та спорту міської ради (Лозівський   Будинок дитячої та юнацької творчості) Для будівництва та обслуговування будівель закладів   освіти Комунальна
25 вул. Бритайська, 52,   с. Братолюбівка Лозівського району Харківської області 5,0 Управління   освіти, молоді та спорту міської ради (Наметове   містечко «Бритай») Для будівництва та обслуговування будівель закладів   освіти Комунальна
26

мікрорайон 1, буд. 1 у   м. Лозова Харківської області

0,9 Управління   освіти, молоді та спорту міської ради (Лозівська   станція юних натуралістів) Для будівництва та обслуговування будівель закладів   освіти Комунальна
27

майдан Соборності (колишній   Леніна), 1 у м. Лозова Харківської області

0,64 Управління   освіти, молоді та спорту міської ради (ДЮСШ   «Юність») Для будівництва та обслуговування будівель закладів   освіти Комунальна
28 вул. Бульвар Шевченка   (колишня Жовтнева), 64 у м. Лозова Харківської області 3,20 Управління   освіти, молоді та спорту міської ради (КУЛЦФЗН   «Спорт для всіх», стадіон «Локомотив») Для будівництва та обслуговування будівель закладів   освіти Комунальна
ОБ'ЄКТИ ВІДДІЛУ   КУЛЬТУРИ МІСЬКОЇ РАДИ
29 вул. Бульвар Шевченка   (колишня Жовтнева), 10 у м. Лозова Харківської області 0,2 Лозівська   дитяча музична школа Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування Комунальна
30 вул. Матросова, 21 у   м. Лозова, смт. Панютине Харківської області 0,15 Панютинська   дитяча музична школа Для   будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького   обслуговування Комунальна
31 вул. Олександра Бричука   (колишня Червонопартизанська), 59 у м. Лозова Харківської області 0,3 Нежитлова   будівля - будинок культури (колишній БК «Будівельник») Для   будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького   обслуговування Комунальна

Мета проведення робіт із землеустрою  –  виготовлення землевпорядної документації (технічної документації щодо інвентаризації земель) на земельні ділянки комунальної власності  для подальшої передачі їх в користування.

Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії наступні документи з їх описом, а саме:

- заява про участь у конкурсі; 

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб  у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків  (для претендента – фізичної особи– підприємця);

- згода на обробку персональних даних  за встановленою формою  (для претендента – фізичної особи – підприємця);

- копії установчих документів претендента  (для претендента – юридичної особи); 

- витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для претендента – юридичної особи);

- копія сертифіката на проведення робіт із землеустрою;

- копії кваліфікаційних документів щодо наявності вищої освіти відповідного рівня і професійного спрямування фахівців, які залучаються до виконання робіт із землеустрою;

- письмова інформація щодо досвіду роботи претендента, кваліфікації та досвіду роботи фахівців, які залучаються ним до виконання робіт із землеустрою, завірена претендентом.

- один конверт із зазначеною адресою претендента конкурсу.

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті  та має містити   пропозиції щодо вартості   виконання  робіт  з  урахуванням податку  на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних  з виконанням робіт та терміну виконання робіт (у календарних днях), опис наданих документів.

Документи для участі в конкурсі приймаються   за адресою:  Харківська область, м. Лозова,  вул.  Ярослава Мудрого, 1,  каб. 16,  у 25-ти денний  термін з моменту опублікування інформаційного повідомлення. 

Конкурс відбудеться 24 березня 2017 року о 10:00 за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд.1, каб. 5.

Телефон для довідок: 2-29-32.


ІНФОРМАЦІЯ

виконавчого комітету Лозівської міської ради

про оголошення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою,

які будуть залучені до виготовлення землевпорядної документації

на земельні ділянки комунальної власності

№ з/п Місце знаходження земельної ділянки (адреса)

 

Орієнтовна площа, га

Об’єкт Цільове призначення земельної ділянки

Форма власності

земельної ділянки

1

 У південній частині міста Лозова Харківської області

72,0 Парк «Перемога» Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення Комунальна
2 На розі вулиць Бульвар   Шевченка (колишня Жовтнева) та Козацька (колишня Профінтерну) 1,3 Сквер Шевченка Для будівництва та обслуговування об'єктів   рекреаційного призначення Комунальна
3 По вул. Бульвар Шевченка (колишня Жовтнева) біля магазину «Ювілейний» 0,52 Сквер «Героїв Лозівщини» Для будівництва та обслуговування об'єктів   рекреаційного призначення Комунальна
4

На мікрорайоні 4 у м. Лозова Харківської області

0,37 Сквер   «Ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС» Для будівництва та обслуговування об'єктів   рекреаційного призначення Комунальна
5

По вул. Червоній у м. Лозова Харківської області

1,3 Парк   «Залізничників» Для будівництва та обслуговування об'єктів   рекреаційного призначення Комунальна
6

На мікрорайоні 2 у м. Лозова Харківської області

0,66 Сквер «Воїнів-Інтернаціоналістів» Для будівництва та обслуговування об'єктів   рекреаційного призначення Комунальна
7

На мікрорайоні 3 у м. Лозова Харківської області

0,7 Сквер   «Депутатський» Для будівництва та обслуговування об'єктів   рекреаційного призначення Комунальна
8

На мікрорайон 4 у м. Лозова Харківської області

0,06 Сквер біля супермаркету «АТБ Продукти 279» Для будівництва та обслуговування об'єктів   рекреаційного призначення Комунальна
9 Майдан Праці у м. Лозова Харківської області 0,2 - Землі загального користування Комунальна
10 Майдан Соборності (колишній   ім. Леніна) у м. Лозова Харківської області 1,9 - Землі загального користування Комунальна
11 вул. Бульвар Шевченка   (колишня Жовтнева) у м. Лозова Харківської області 1,4 Алея Землі загального користування Комунальна
12 с. Лісівське, м. Лозова   Харківської області 2,0 Кладовище Землі загального користування Комунальна
13 пров. Променистий (колишній   Червоний Промінь) у м. Лозова Харківської області 1,5 Кладовище   біля колишнього ШБУ-16 Землі загального користування Комунальна

Мета проведення робіт із землеустрою – виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності.

Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії наступні документи з їх описом, а саме:

- заява про участь у конкурсі;

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків  (для претендента – фізичної особи–підприємця);

- згода на обробку персональних даних  за встановленою формою  (для претендента – фізичної особи – підприємця);

- копії установчих документів претендента  (для претендента – юридичної особи);

- витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для претендента – юридичної особи);

- копія сертифіката на проведення робіт із землеустрою;

- копії кваліфікаційних документів щодо наявності вищої освіти відповідного рівня і професійного спрямування фахівців, які залучаються до виконання робіт із землеустрою;

- письмова інформація щодо досвіду роботи претендента, кваліфікації та досвіду роботи фахівців, які залучаються ним до виконання робіт із землеустрою, завірена претендентом.

- один конверт із зазначеною адресою претендента конкурсу.

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті та має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт та терміну виконання робіт (у календарних днях), опис наданих документів.

Документи для участі в конкурсі приймаються у 25-ти денний  термін з моменту опублікування інформаційного повідомлення за адресою:  Харківська область, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1, каб. 16.

Конкурс відбудеться 16 березня 2017 року о 10:00 за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд.1, каб. 5.

Телефон для довідок: 2-29-32.


ІНФОРМАЦІЯ

виконавчого комітету Лозівської міської ради

про оголошення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою,

які будуть залучені до виготовлення землевпорядної документації

на земельні ділянки комунальної власності

№ з/п Місце знаходження земельної ділянки (адреса)

Орієнтовна площа,  га

Об’єкт, розташований  на земельній ділянці    Цільове призначення земельної ділянки

Форма власності

земельної ділянки

1  вул. Правди, 4  у     м. Лозова  Харківської   області 2,16 Комунальне підприємство   «Еко-Сан» Для будівництва та   обслуговування будівель закладів комунального обслуговування Комунальна
2 вул.   Потьомкіна, 19  у  м. Лозова Харківської області 2,0 Комунальне підприємство «Еко-Сан» Для будівництва та   обслуговування будівель закладів комунального обслуговування Комунальна
3 У   північно-східній частині м. Лозова Харківської області по вул. Потьмкіна   (колишня територія ШБУ-16) 5,0 Вільна земельна ділянка Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів   енергогенеруючих підприємств, установ і організацій Комунальна
4 У   північно-східній частині м. Лозова Харківської області по вул. Потьмкіна (за  паливним складом) 9,0 Вільна земельна ділянка Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів   енергогенеруючих підприємств, установ і організацій Комунальна

   

Мета проведення робіт із землеустрою  –  виготовлення землевпорядної документації на земельні ділянки комунальної власності  для передачі їх в користування.

Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії наступні документи з їх описом, а саме:

-  заява про участь у конкурсі; 

-  копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб  у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків  (для претендента – фізичної особи– підприємця);

- згода на обробку персональних даних  за встановленою формою  (для претендента – фізичної особи – підприємця);

- копії установчих документів претендента  (для претендента – юридичної особи); 

- витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для претендента – юридичної особи);

- копія сертифіката на проведення робіт із землеустрою;

- копії кваліфікаційних документів щодо наявності вищої освіти відповідного рівня і професійного спрямування фахівців, які залучаються до виконання робіт із землеустрою;

- письмова інформація щодо досвіду роботи претендента, кваліфікації та досвіду роботи фахівців, які залучаються ним до виконання робіт із землеустрою, завірена претендентом.                                                                

-  один конверт із зазначеною адресою претендента конкурсу.

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті  та має містити   пропозиції щодо вартості виконання  робіт з  урахуванням податку  на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних  з виконанням робіт та терміну виконання робіт (у календарних днях), опис наданих документів.

Документи для участі у конкурсі приймаються   за адресою:  Харківська область, м. Лозова,  вул.  Ярослава Мудрого, 1,  каб. 16,  у 25-ти денний  термін з моменту опублікування інформаційного повідомлення. 

Конкурс відбудеться 06 березня 2017 року о 10:00 за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд.1,  каб. 5.

Телефон для довідок: 2-29-32.


Шановні лозівчани!

 dSMQaX76Eg25 жовтня 2016 року рішенням виконавчого комітету міської ради за № 775 «Про пам’ятний знак загиблим за свободу і незалежність України» було затверджено переможця конкурсу на кращий проект пам’ятного знаку загиблим за свободу і незалежність України ескіз у вигляді скульптури Архистратига Михаїла (автор Паливода Андрій Вікторович), який пропонується встановити на існуючий постамент на майдані Соборності.

Орієнтовна сума кошторису для виготовлення та встановлення пам’ятного знаку складає 1 млн. 190 тис.грн. Термін виготовлення та встановлення – 1 рік.

Виконавчим комітетом міської ради на адресу громадських організацій міста було надіслано звернення про сприяння в створенні пам’ятки місцевого значення  і відкриття розрахункового рахунку для збору благодійних коштів та фінансування робіт з виготовлення зазначеного вище пам’ятного знака.

На це звернення відгукнулася Лозівська міськрайонна громадська організація «За Лозівщину», яка і відкрила відповідний розрахунковий рахунок.

Всі бажаючі громадяни та організації можуть перерахувати кошти для фінансування робіт з виготовлення та встановлення пам’ятного знака «Загиблим за свободу і незалежність України» у вигляді скульптури Архистратига Михаїла на вказаний розрахунковий рахунок:

Отримувач:  ЛМРГО «За Лозівщину», Код отримувача: ЄДРПОУ 37048650, р/р 2600416758, банк отримувача: ПАТ «МЕГАБАНК», м. Харків, МФО 351629. Призначення платежу: добровільний грошовий внесок на встановлення пам’ятного знака у вигляді скульптури Архистратига Михаїла.

 

За бажанням меценатів їх імена будуть викарбувані на пам’ятній дошці, яка буде закріплена на постаменті пам’ятного знака, з подякою від громадян.

Організаційний комітет


Результати конкурсу на кращий проект пам’ятного знаку загиблим за свободу і незалежність України

Переможцем конкурсу на кращий проект пам’ятного знаку загиблим за свободу і незалежність України  визнано ескіз у вигляді скульптури Архистратига Михаїла (автор Паливода Андрій Вікторович)


Виконавчим комітетом Лозівської міської ради оголошується конкурс ескізів пам’ятного знака загиблим за свободу і незалежність України. Пам’ятний знак буде встановлено на майдані Соборності в м. Лозова.

Метою проведення конкурсу є визначення кращих проектів пам’ятного знака загиблим за свободу і незалежність України, з числа поданих, згідно з умовами конкурсу, використання цих проектів для подальшої реалізації.

 Основним завданням конкурсу є втілення кращої проектної пропозиції для увіковічення пам'яті загиблих героїв, які походять або тривалий час проживали у місті Лозова.

На конкурс приймаються ескізи виготовлення пам’ятного знака загиблим за незалежність України виконані в таких напрямках:

- художній ескіз проекту пам’ятного знаку – формат А4 (20 х 30 см) або А3 (30 х 40 см) виконаний в техніках: акварель, гуаш, туш, комбіновані техніки;

- комп’ютерна графіка ескізу проекту пам’ятного знака - формат А4  (20 х 30 см).

На зворотньому боці кожної конкурсної роботи або додатка до роботи необхідно зазначити українською мовою:

- назву роботи, техніку виконання, матеріал, в якому можливе виконання даного пам’ятного знака;

- за бажанням прізвище та ім’я автора, контактні дані.

Учасниками конкурсу можуть бути як жителі м. Лозова, так і жителі інших районів та областей України. Вік учасників конкурсу не обмежений.

Конкурсні роботи надавати у відділ містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради до 31 серпня 2016 року (м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1, другий поверх, каб. № 19, телефон (05745) 2-29-32,  е-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).

Міська конкурсна комісія розглядає протягом місяця подані проекти і робить висновки.

Про хід і підсумки конкурсу комісія повідомляє громадськість  через засоби масової інформації: газету «Голос Лозівщини», телерадіокомпанію “Лозова”, офіційний сайт Лозівської міської ради.

Визнаний конкурсною комісією кращим проект пам’ятного знака подається на затвердження виконавчим комітетом міської ради.

 


Виконавчим комітетом Лозівської міської ради оголошується конкурс на кращий проект стели Лозівським машинобудівникам на честь 50-річчя Лозівського ковальсько-механічного заводу. Можливо пропонувати і місце для встановлення стели в м. Лозова.

Ескізи приймаються до 15 березня 2016 року та будуть розміщені на офіційному сайті Лозівської міської ради.

Відбір переможців здійснюватиме конкурсна комісія відкритого конкурсу на кращий проект стели лозівським машинобудівникам.

Конкурсні роботи надавати у відділ містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради до 15 березня 2016 року (м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1, другий поверх, каб. № 19, телефон (05745) 2-29-32,  е-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Новини

Урядові портали

Сайт президента України Кабінет міністрів Реестр виборців Харківська обласна рада Державна фіскальна служба України Харківська обл. держ. адміністрація Інститут держ. управління
Інститут держ. управління
ВГОРУ