Оголошення

Дивитись усі

Туристичний маршрут

Туристичний маршрут

по місту Лозова

ІНФОРМАЦІЯ

Лозівської міської ради Харківської області

про оголошення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, якого буде залучено до проведення торгів з продажу права власності на земельну ділянку комунальної власності

 

Місце знаходження земельних ділянок

(адреса, кадастровий номер)

Цільове призначення земельної ділянки

Орієнтовна площа земельної ділянки, га

Форма власності земельної ділянки

послуги згідно ч. 5

ст. 136 Земельного кодексу України

1

Харківська область, м. Лозова, вул. Благовіщенська

земельна ділянка                         не сформована, кадастровий номер відсутній

землі житлової та громадської забудови

КВЦПЗ – В.03.13 для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

0,0030 га

Комунальна

Продаж права власності земельної ділянки

потребує виготовлення землевпорядної документації

 

Мета проведення конкурсу – прозорий механізм визначення виконавця земельних торгів з продажу права оренди на земельну ділянку.

Порядок проведення конкурсу розміщений на офіційному веб-сайті Лозівської міської ради https://lozovarada.gov.ua в розділі – Довідкова інформація – Містобудування та земельні відносини – Нормативні акти, що регулюють будівництва та земельні відносини – Про затвердження Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах.

Виконавець земельних торгів за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів у відповідності до Земельного кодексу України на договірних відносинах здійснює підготовку лоту до продажу, в тому числі виготовлення землевпорядної документації.

Витрати на організацію і проведення земельних торгів, у тому числі виплата винагороди виконавцю земельних торгів, здійснюватимуться без витрачання бюджетних коштів.

Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії:

 • заяву про участь у конкурсі з відбору виконавця земельних торгів (додаток 1);
 • копії установчих документів претендента;
 • інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;
 • інформація про продані лоти: дата проведення торгів, кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною;
 • кількість проведених торгів щодо продажу земельних ділянок комунальної власності за останні 24 місяці;
 • відомості про середню кількість кроків на торгах за останні 24 місяці;
 • відомості про найбільший розмір орендної плати у відсотковій ставці, встановлений за результатами торгів, з зазначенням стартової ціни продажу та відсотку оренди;
 • орієнтовна вартість та термін виготовлення землевпорядної роботи по об’єкту;
 • проект завдання на виконання послуг з виконання робіт, у якому зазначити вид документації із землеустрою, перелік вихідних даних, які має надати організатор та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;
 • копії документів щодо підтвердження кваліфікації сертифікованих спеціалістів, які будуть залучені до виготовлення землевпорядних робіт;
 • згоди на обробку персональних даних (додаток 2) (для претендента - фізичної особи – підприємця)
 • реєстр документів, наданих у складі пропозиції.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, окрім поштових реквізитів, робиться відмітка «На відбір виконавця послуг з підготовки та проведення земельних торгів» із зазначенням об’єкту та дати проведення конкурсу.

Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції повинні бути засвідчені посадовими особами претендента. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

Претенденти подають пропозиції на відбір виконавця земельних торгів за адресою: 64602, Харківська область, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 1, каб. 16, 18 до 17.00 год. 23.04.2021 року включно.

Конкурс відбудеться за адресою: Харківська обл., м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд. 1, каб. 5 о 10:00 26.04.2021 року.

Телефони для довідок: (05745) 2-32-69, 2-29-32.

 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору виконавця земельних торгів

Претендент
___________________________________________________________________________________
                           (найменування юридичної особи/прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Керівник ___________________________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
___________________________________________________________________________________

Місцезнаходження __________________________________________________________________

Телефон ________________ Тел./факс __________________ E-mail ___________________________

  Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавця земельних торгів на конкурентних засадах

_______________________________________________________________________

(повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження)

      "___" ____________ 20__ року                                                   __________________
       (дата заповнення заяви)                                               (підпис керівника юридичної особи/
                                                                                                      фізичної особи - підприємця)
                           М. П.

 

ЗГОДА
   на обробку персональних даних

Я, ________________________________________________________________________________,
                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
даю згоду конкурсній комісії на обробку даних про себе, документів, передбачених підпунктом 2.3 пункту 2 Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

____________
          (дата)

                   __________________
                           (підпис)

Заявник:_____________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

Керівник:____________________________________________________________________________

                                                               (прізвище, ім’я по батькові, посада)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:_______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної особи)

Телефон__________________факс___________________e-mail________________________

Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою, або оцінки земель ( в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна) або виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження)

«___»_____________20___р.                                                     __________________________

 (підпис керівника)                                                                                            М.П.

 

Новини

Урядові портали

Сайт президента України Кабінет міністрів Реестр виборців Харківська обласна рада Державна фіскальна служба України Харківська обл. держ. адміністрація Інститут держ. управління
Інститут держ. управління
ВГОРУ