Оголошення

Дивитись усі

Туристичний маршрут

Туристичний маршрут

по місту Лозова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням міської ради
від 12.07.2013 р. №959


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВІДДІЛ «ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ»
ЛОЗІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

1. Загальні положення
1.1. Положення про відділ «Центр надання адміністративних послуг» Лозівської міської» ради (далі - Положення) розроблене відповідно до вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Указу Президента України від 12.06.2013 р. №327/2013 «Про невідкладні заходи щодо прискорення здійснення економічних реформ», постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 р. №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг»,
1.2. Положення про відділ «Центр надання адміністративних послуг» Лозівської міської ради (далі ЦНАП) встановлює основні засади організації діяльності ЦНАП, визначає його структуру та компетенцію.
1.3. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Лозівської міської ради - це постійно діючий робочий орган Лозівської міської ради Харківської області (далі міська рада), в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.
1.4. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається органом, що прийняв рішення про його утворення, та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.
1.5. У приміщенні де розміщується центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, продаж канцелярських товарів, тощо).
1.6. Складовою частиною ЦНАП, є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.
1.7. ЦНАП під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями
1.8. Порядок взаємодії, що встановлюється цим Положенням, є обов’язковим до виконання для всіх учасників ЦНАП. У разі, якщо чинним законодавством передбачено інший порядок надання адміністративних послуг, ніж той, що визначено цим Положенням, застосовуються норми чинного законодавства.
1.9. ЦНАП підзвітний і підконтрольний міській раді, та підпорядкований міському голові.
1.10. Метою створення та функціонування ЦНАП є забезпечення зручного та оперативного отримання якісних адміністративних послуг фізичними та юридичними особами, максимального спрощення організації та технологій їх виконання, відкритості і прозорості умов при розгляді звернень фізичних та юридичних осіб.
1.11. ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про захист персональних даних», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями органів виконавчої влади, Лозівської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови прийнятими у межах їх компетенції та цим Положенням.
1.12. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації ЦНАП як постійно діючого робочого органу приймається міською радою.

2. Визначення термінів
2.1. У цьому Положенні терміни вживаються у нижче наведеному значенні:
Адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону.
Суб’єкт звернення – фізична особа, юридична особа, яка звертається за отриманням адміністративних послуг.
Суб’єкт надання адміністративної послуги – орган виконавчої влади, інший державний орган, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги.
Учасник ЦНАП – суб’єкт надання адміністративних послуг, який залучений до роботи ЦНАП шляхом розміщення робочих місць своїх представників у ЦНАП.
Вхідний пакет документів – заява та комплект документів, сформований відповідно до чинного законодавства, що подає суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги.
Вихідний пакет документів – результат адміністративної послуги, супровідні документи до нього, підготовлені для передачі суб’єкту звернення, а також рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення.
Інформаційна та технологічна картка адміністративної послуги – це акти, які затверджуються суб’єктом надання адміністративних послуги відповідно до нормативно-правових актів, та містить інформацію про адміністративну послугу, порядок її надання, умови та відповідальність

3. Компетенція ЦНАП
3.1. Основними завданнями ЦНАП є:
3.1.1. створення доступних та зручних умов для отримання суб’єктами звернень адміністративних послуг;
3.1.2. спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
3.1.3. забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.
3.1.4. запобігання корупції, ліквідація посередницьких послуг при наданні адміністративних послуг;
3.1.5. організаційне забезпечення надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
3.2. Основними функціями ЦНАП є:
3.2.1. організація, на виконання звернень замовників адміністративних послуг, взаємодії  виконавчих органів Лозівської міської ради, її комунальних підприємств, органів державної виконавчої влади та інших учасників ЦНАП;
3.2.2. організація роботи з прийому вхідних документів, їх первинної обробки та видачі замовникові вихідного пакету (результату адміністративної послуги);
3.2.3. організація обміну вхідними та вихідними пакетами між ЦНАП та усіма учасниками ЦНАП, які беруть участь у наданні адміністративних послуг через ЦНАП;
3.2.4. інформування та консультування замовників з питань надання адміністративних послуг;
3.2.5. інформування замовників про результати надання адміністративних послуг;
3.2.6. здійснення моніторингу і контролю за процедурами і термінами надання адміністративних послуг;
3.2.7. забезпечення захисту персональних даних осіб, які звернулись до ЦНАП.
3.3. Загальні принципи роботи учасників ЦНАП:
3.3.1. доступність та зручність отримання послуг для всіх фізичних та юридичних осіб;
3.3.2. рівність перед законом;
3.3.3. організаційна єдність;
3.3.4. відкритість та прозорість;
3.3.5. орієнтація на суб’єкта звернення;
3.3.6. зрозумілість процедур;
3.3.6. оперативність та своєчасність у вирішенні питань;
3.3.7. забезпечення доступу суб’єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.
3.4. Принципи співпраці учасників ЦНАП:
3.4.1. суворе дотримання законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють порядок надання адміністративних послуг;
3.4.2. вжиття заходів щодо функціонування ЦНАП за принципом «єдиного вікна»;
3.4.3. забезпечення рівності прав суб’єктів звернень;
3.4.4. дотримання принципу організаційної єдності;
3.4.5. інформування всіх учасників ЦНАП про зміни, які відбулися в законодавчих та інших нормативно-правових актах щодо процедур надання адміністративних послуг;
3.4.6. оперативне реагування та усунення виявлених недоліків, які можуть стати причиною порушення термінів надання адміністративних послуг та погіршувати якість обслуговування замовників;
3.4.7. сприяння налагодженню прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників ЦНАП та суб’єктів звернень;
3.4.8. сприяння формуванню позитивної думки юридичних та фізичних осіб щодо системи надання адміністративних послуг за принципом організаційної єдності.

4. Організаційне забезпечення ЦНАП
4.1. Загальне керівництво ЦНАП та координація діяльності його учасників в рамках роботи ЦНАП здійснюється міським головою.
4.2. Безпосереднім відповідальним за роботу ЦНАП визначається керуючий справами виконавчого комітету міської ради.
4.3. Поточне керівництво діяльністю ЦНАП здійснює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.
4.4. До складу ЦНАП входять:
4.4.1. начальник відділу ЦНАП;
4.4.2. державні адміністратори;
4.4.3. адміністратори;
4.5. Суб'єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі звертається до адміністратора – посадової особи міської ради, яка організовує надання адміністративних послуг.
4.6. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.
4.7. Кількість адміністраторів, які працюють в центрі, визначається міською радою.
4.8. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування ЦНАП.
4.9. Основними завданнями адміністратора є:
4.9.1. надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;
4.9.2. прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
4.9.3. видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;
4.9.4. організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;
4.9.5. здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;
4.9.6. надання адміністративних послуг у випадках передбачених законом.
4.10. Адміністратор має право:
4.10.1. безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;
4.10.2. погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
4.10.3. інформувати керівника ЦНАП та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;
4.10.4. посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;
4.10.5. порушувати клопотання перед керівником ЦНАП щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.
4.11. Начальник відділу ЦНАП підзвітний та підконтрольний міському голові та міській раді.
4.12. Начальник відділу ЦНАП відповідно до завдань, покладених на центр:
4.12.1. організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи ЦНАП;
4.12.2. здійснює керівництво роботою ЦНАП, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;
4.12.3. координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;
4.12.4. організовує інформаційне забезпечення роботи ЦНАП, роботу із засобами масової інформації;
4.12.4. сприяє створенню належних умов праці у ЦНАП, вносить пропозиції міському голові, щодо матеріально-технічного забезпечення центру;
4.12.5. розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;
4.12.6. може здійснювати функції адміністратора;
4.12.7. виконує інші повноваження згідно з актами законодавства, положенням про центр надання адміністративних послуг Лозівської міської ради та регламентом роботи ЦНАП.

5. Основні завдання та функції учасників ЦНАП
з питань організації надання адміністративних послуг
5.1. Учасники ЦНАП при наданні адміністративних послуг:
5.1.1 забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до переліку адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП, виключно через адміністратора в приміщення ЦНАП.
5.1.2. здійснюють ведення паперового та електронного документообігу з ЦНАП щодо надання адміністративних послуг;
5.1.3. забезпечують адміністратора інформацією щодо порядків надання відповідних адміністративних послуг;
5.1.4. здійснюють консультування суб’єктів звернень у приміщення ЦНАП згідно з затвердженим графіком;
5.1.5. здійснюють взаємодію з адміністраторами та іншими учасниками ЦНАП щодо надання адміністративних послуг.
5.2. Державні адміністратори в ЦНАП здійснюють функції, відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
5.3. Учасники ЦНАП забезпечують ЦНАП відповідними інформаційними та технологічними картками адміністративних послуг.
5.4. Учасники ЦНАП зобов’язані:
5.4.1. дотримуватись вимог чинного законодавства України та цього Положення;
5.4.2. надавати замовникам вичерпну інформацію щодо вимог та порядку надання адміністративної послуги, а також про вмотивовані підстави відмови у її наданні;
5.4.3. дотримуватись вимог затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг.


6. Матеріально-технічне забезпечення діяльності ЦНАП
6.1. Фінансування створення і поточної діяльності ЦНАП здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.


7. Відповідальність
7.1. Керівник, працівники та учасники ЦНАП за порушення вимог законодавства щодо надання адміністративних послуг несуть відповідальність у порядку, визначеному діючим законодавством України.

8. Ліквідація та реорганізація ЦНАП
8.1. Зміни та доповнення до цього Положення приймаються міською радою після попереднього обговорення із усіма учасниками ЦНАП, що підтверджується відповідними протоколами або іншими документами.
8.2. Ліквідація та реорганізація ЦНАП проводиться міською радою у порядку, встановленому чинним законодавством.

Секретар міської ради Т.В. ЗАПОРОЖЕЦЬ

 

Служба за контрактом

Новини

Урядові портали

Сайт президента України Кабінет міністрів Реестр виборців Харківська обласна рада Державна фіскальна служба України Харківська обл. держ. адміністрація Інститут держ. управління
Інститут держ. управління
ВГОРУ