Важливе повідомлення

Бегущая строка

Шановні відвідувачі сайту! Інформуємо Вас, що сайт Лозівської міської ради перейшов на нову платформу за адресою: https://lozovagromada.gov.ua/

Оголошення

Дивитись усі

Туристичний маршрут

Туристичний маршрут

по місту Лозова

 Додаток 1

до рішення виконавчого комітету
від 22 лютого 2011 року №130ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про квартальні комітети м. Лозова Харківської області


І. Загальні положення

1.1. Квартальний комітет створюється і організовує свою діяльність відповідно до Закону України "Про органи самоорганізації населення" від 11.07.2001р. № 2625-ІІІ, Конституції та Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів, рішень міської ради, розпоряджень міського голови, даного положення, рішень зборів жителів кварталу, які обрали цей орган.1.2. Квартальний комітет створюється, як громадське об’єднання,діє на громадських засадах і є однією з форм участі членів територіальної громади у вирішенні окремих питань місцевого значення.

ІІ. Основні завдання, повноваження та напрямки діяльності квартального комітету

1. Основні завдання квартального комітету:
1.1. Створення умов для жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і Законів України.
1.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів кварталу шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.
1.3. Участь у реалізації програм соціально економічного та культурного розвитку міста.

2. Повноваження квартального комітету та напрямки його діяльності:
2.1. Представляти інтереси жителів кварталу у міській раді та її органах.
2.2. Вносити пропозиції до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку міста.
2.3. Організовувати на добровільних засадах населення кварталу у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнання дитячих і спортивних майданчиків. З цією метою можуть створюватися тимчасові або постійні бригади, використовуватися інші форми залучення населення.
2.4. Розглядати звернення громадян, вести їх прийом.
2.5. Вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у межах території кварталу.
2.6. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім’ям загиблих воїнів, партизанам і військовослужбовцям, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до міської ради.
2.7. Надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням правил безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки.
2.8. Сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку.
2.9. Сприяти депутатам міської ради в організації їх зустрічей з виборцями, прийому громадян, проведенні іншої роботи у виборчих органах.


2.10. Надавати громадянам:
- довідки про наявність підсобного господарства;
- довідки про склад сім’ї;
- довідки (підтвердження) про те, що громадяни прописані за даною адресою, але не проживають;
- довідки про те, що дитина проживає з матір’ю;
- довідки про поховання за свій рахунок;
- довідки про соціальну допомогу одиноким;
- характеристики за місцем проживання.

2.11. Інші повноваження, що передбачені Законом України «Про органи самоорганізації населення».

ІІІ. Права і обов’язки членів квартального комітету

Члени квартального комітету виконують свої обов’язки на громадських засадах.
Голова квартального комітету– особа, яка обирається зборами, очолює квартальний комітет і наділена відповідними повноваженнями у здійсненні організаційно-розпорядчих функцій:
1) організовує роботу квартального комітету;
2) скликає і проводить його засідання;
3) організовує виконання прийнятих рішень;
4) є розпорядником коштів, підписує рішення, довідки та інші документи квартального комітету;
5) представляє квартальний комітет у відносинах з фізичними та юридичними особами;
6) виконує доручення квартального комітету.
У разі відсутності голови квартального комітету його заміщує заступник або секретар в порядку і межах, передбачених Положенням.

Секретар квартального комітету:
1) організовує підготовку засідання квартального комітету та питань, що виносяться на його розгляд;
2) забезпечує ведення діловодства;
3) забезпечує своєчасне доведення до відповідних підприємств, установ та організацій міста і фізичних осіб рішень квартального комітету.
У разі відсутності голови квартального комітету та його заступника або неможливості виконання ними своїх обов’язків з інших причин, повноваження голови комітету в порядку і межах, передбачених Положенням, виконує секретар.

ІV . Територія, у межах якої діє квартальний комітет

Квартальні комітети діють у межах визначеної території (додаток 2).

V. Строк повноважень квартального комітету та порядок його дострокового припинення

1. Квартальний комітет обирається зборами (конференцією) жителів кварталу і постійно діє до надходження пропозиції від мешканців кварталу про припинення повноважень або переобрання персонального складу комітету, якщо інше не передбачено рішенням міської ради.
2. Повноваження квартального комітету можуть бути достроково припинені у разі:
1) невиконання рішень міської ради, її виконавчого комітету – за рішенням ради, яка дала дозвіл на його створення;
2) невиконання рішень зборів жителів кварталу;
3) порушення Конституції і законів України, інших актів законодавства за рішенням суду.
3. Дострокове припинення повноважень квартального комітету тягне за собою припинення діяльності цього органу.
4. Комітет припиняє свою діяльність також у разі реорганізації кварталу, якщо така реорганізація пов’язана з відселенням (переселенням) більше 25% жителів кварталу, які брали участь у зборах (конференції), що обрала комітет.

VІ. Організація роботи квартального комітету

1. Формою роботи квартального комітету є засідання.
2. Засідання квартального комітету скликаються його головою або заступникам у міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.
3. Засідання квартального комітету є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини його загального складу.

VІІ. Легалізація квартального комітету

1. Легалізація квартального комітету є обов’язковою і здійснюється шляхом його реєстрації або повідомлення про заснування.
У разі реєстрації квартальний комітет набуває статусу юридичної особи.

2. Реєстрація квартального комітету здійснюється виконкомом міської ради.

3. Для реєстрації квартального комітету уповноважені зборами жителів подають до виконкому заяву.
До заяви для реєстрації квартального комітету додаються:

1) копія рішення міської ради про надання дозволу на створення квартального комітету;
2) протокол зборів жителів за місцем проживання з рішенням про обрання членів квартального комітету та його персональний склад, про затвердження Положення, про обрання уповноважених представників для проведення реєстрації квартального комітету;
3) Положення, затверджене зборами жителів за місцем проживання – у двох примірниках;
4) персональний склад квартального комітету із зазначенням прізвищ, імені та по-батькові, року народження, місця проживання.

VIII. Фінансова та матеріальна основи діяльності комітету

1. Фінансовою основою діяльності комітету є:
- кошти , виділені Лозівською міською радою для здійснення наданих комітету повноважень;
- добровільні внески фізичних і юридичних осіб;
- інші надходження, незаборонені законом.

IX. Внесення змін до положення

1. Зміни до цього положення (типового) затверджуються рішенням виконавчого
комітету Лозівської міської ради в установленому порядку.

Керуючий справами апарату
виконавчого комітету міської ради Ю.В.КУШНІР

Додаток 2
до рішення виконкому
від 22 лютого 2011 р. №130

Територія
у межах якої діє квартальний комітет № 3 м. Лозова
Квартальний комітет № 3 діє в місцях індивідуальної забудови
м. Лозова в межах території таких вулиць і провулків:
вул. Карла Лібкнехта № 25, 27; вул. Радянська № 29 – 41;
вул. Комінтерну № 23 - 33; № 24 – 36; вул. Перемоги № 28 – 38;
вул. Володарського № 30 – 42; вул. Урицького № 15 – 41; № 26, 32;
вул. Вердовського № 19 – 29;вул. Паризької Комуни № 26.

Територія
у межах якої діє квартальний комітет № 4 м. Лозова
Квартальний комітет № 4 діє в місцях індивідуальної забудови
м. Лозова в межах території таких вулиць і провулків:
вул. Урицького № 22; вул. Вердовського № 3,5; № 16-20;
вул. Шевченка № 11,13; № 4-14; вул. Некрасова №5,11-19; № 10-18;
вул. Толстого № 1-9; № 2-16; вул. Севастопольська № 3-11; № 6-8;
вул. Радянська № 38-78; вул. Рози Люксембург № 69-79; № 56-72;
вул. Карла Лібкнехта № 37 –53; № 18-30, 40-44; Севастопольський бульвар № 1.

Територія
у межах якої діє квартальний комітет № 6 м. Лозова
Квартальний комітет № 6 діє в місцях індивідуальної забудови міста Лозової в межах
території таких вулиць і провулків:
вул. Рози Люксембург № 84-142; вул. Гагаріна № 1-53; № 2 -36;
вул. Щорса № 1-31; № 2-28; вул. Південна № 3-23; № 18-42;
вул. Лісова № 3, 9, 15; вул. Десняка № 8; вул. Щедріна; № 3, 9; № 10, 14.

Територія
у межах якої діє квартальний комітет № 7 м. Лозова
Квартальний комітет № 7 діє в місцях індивідуальної забудови
м. Лозова в межах території таких вулиць і провулків:
вул. Богдана Хмельницького № 47 –63; № 46 - 74;
вул. Енгельса № 1 – 23; № 46 - 64; вул. Кооперативна № 3 – 29; № 2 - 32;
вул. Ватутіна № 1- 19; № 8 - 32; вул. Дем’яна Бідного № 1 –9; № 2 - 14;
вул. Крилова № 2 - 6; пров. Енгельса № 4,14,24.

Територія
у межах якої діє квартальний комітет № 9 м. Лозова
Квартальний комітет № 9 діє в місцях індивідуальної забудови
м. Лозова в межах території таких вулиць і провулків:
вул. Радянська № 43-83; вул. Комінтерну № 40-96; вул. Вердовського № 26;
вул. Рози Люксембург № 83; вул. Шевченка № 19; № 20;
вул. Некрасова № 25; № 26; вул. Толстого; № 15; № 20-24;
вул. Севастопольська № 17; № 16-20.

Територія

у межах якої діє квартальний комітет № 10 м. Лозова
Квартальний комітет № 10 діє в місцях індивідуальної забудови
м. Лозова в межах території таких вулиць і провулків:
вул. Комінтерну; № 35-89; вул. Перемоги № 40-108;
вул. Вердовського № 32-34; вул. Рози Люксембург № 91-93;
вул. Шевченка № 25; № 26; вул. Некрасова № 31; № 34;
вул. Толстого №21,23; № 30-32; пров. Перемоги № 4-8.

Територія
у межах якої діє квартальний комітет № 11 м. Лозова
Квартальний комітет № 11 діє в місцях індивідуальної забудови міста Лозової в межах території таких вулиць і провулків:
вул. Петровського № 55 - 59; пров. Петровського № 21 - 25; № 30 - 32;
вул. Кіма № 20, 28; пров. Кіма № 2 - 14; вул. Гоголя № 39 - 53; № 48;
вул. Перемоги № 21 - 27; вул. Урицького № 38 – 42;
вул. Вердовського № 33 – 37; вул. Паризької Комуни № 35, 45, 47, 49; № 32
вул. Володарського № 69 – 73; № 46 – 64(крім 62);
вул. Ломоносова № 1, 3,13, 25-31; № 4 – 14; пров. Ломоносова № 4 – 12.

Територія
у межах якої діє квартальний комітет № 12 м. Лозова
Квартальний комітет № 12 діє в місцях індивідуальної забудови
м. Лозова в межах території таких вулиць і провулків:
вул. Перемоги № 29-47; вул. Толстого № 27-41;
вул. Некрасова № 41-61; № 38-56; вул. Шевченка № 33-51; № 42-56;
вул. Вердовського № 40-56; пров. Ломоносова № 18, 24;
вул. Паризької Комуни №34-38.

Територія
у межах якої діє квартальний комітет № 13 м. Лозова
Квартальний комітет № 13 діє в місцях індивідуальної забудови
м. Лозова в межах території таких вулиць і провулків:
вул. Перемоги № 53-83; вул. Толстого № 36-52; пров. Толстого № 3-15; № 4-12; пров. Володарського № 3-17; № 4-10; пров. Шевченка № 1-9; № 4-14;
пров. Зелений № 3-7; № 4-10; пров. Рози Люксембург № 3-9; № 4-10;
вул. Рози Люксембург № 97-107; пров. Ломоносова № 30.

Територія
у межах якої діє квартальний комітет № 14 м. Лозова
Квартальний комітет № 14 діє в місцях індивідуальної забудови
м. Лозова в межах території таких вулиць і провулків:
вул. Комарова № 1-11; № 2-12; вул.40 років Жовтня № 1-17; № 2-18;
вул.9 Травня № 1-23-а; № 2-22; вул. Кутузова № 8-40;
вул. Мічуріна № 5-33; № 10,16; вул. Чайковського № 5-23; № 4-24;
пров. Мічуріна № 5,7; пров. Чайковського № 1а,1-21; № 2-12;
вул. Транспортна № 1а,1-5.

Територія
у межах якої діє квартальний комітет № 15 м. Лозова
Квартальний комітет № 15 діє в місцях індивідуальної забудови
м. Лозова в межах території таких вулиць і провулків:
вул. Транспорта № 11-23; вул. Комарова № 15-47; № 18-64;
вул.40 років Жовтня № 37-51; № 26-54; вул.9 Травня № 53-59; № 40-56;
вул. Ленінградська № 7; пров. 40 років Жовтня №8; пров. Крилова; № 3,5.

Територія
у межах якої діє квартальний комітет № 16 м. Лозова
Квартальний комітет № 16 діє в місцях індивідуальної забудови
м. Лозова в межах території таких вулиць і провулків:
вул. Жовтнева № 42-62; вул. Тімірязєва № 1-19; № 2-8, 12-20;
вул. Братів Кучеренків № 1-21; № 2-40; вул. Димитрова № 5- 43; № 2-44;
вул. Чапаєва № 1-5, 9-35; № 2-26; вул. Кірова № 3, 9, 11; № 4,6;
вул. Молодіжна№ 11,13, 17-21; № 4,8,14, 20-24; пров. Чапаєва № 1-8-а;
пров. Братів Кучеренків № 3-11, 17-23; № 2-10; вул. Островського № 2,8, 16-22.

Територія
у межах якої діє квартальний комітет № 17 м. Лозова
Квартальний комітет № 17 діє в місцях індивідуальної забудови
м. Лозова в межах території таких вулиць і провулків:
вул. Жовтнева № 66-132; вул. Тимирязєва № 21-89; № 22-74;
вул. Братів Кучеренків № 25-59; № 42-88; вул. Островського № 3, 9-13, 17-45; пров. Тимирязєва № 3; № 8; пров. Азовський № 7; № 8;
пров. Арктичний; № 3; № 4-а; вул. Димитрова № 45-51; № 50-52;
пров. Островського № 1-5,9,11; № 6,12-20.

Територія
у межах якої діє квартальний комітет № 18 м. Лозова
Квартальний комітет № 18 діє в місцях індивідуальної забудови міста Лозової в межах території таких вулиць і провулків:
вул. Комсомольська № 2-8, 14,16; вул. Серп і Молот № 1-13 (крім 7, 9); № 2-6; вул. Карла Маркса № 42-44; вул. Профінтерну № 9-13;
вул. Леніна № 13-25; № 14-18; вул. Р.Люксембург № 1-11 ; № 4-8;
вул. Піонерська № 3-9 (крім 5).

Територія
у межах якої діє квартальний комітет № 19 м. Лозова
Квартальний комітет № 19 діє в місцях індивідуальної забудови міста Лозової в межах території таких вулиць і провулків:
вул. Карла Маркса № 50-70 (крім № 68); вул. Леніна № 27-53; № 20-46;
вул. Профінтерну № 21-33(крім 27); вул. Упорна № 3-17; № 4, 6,14/1, 22;
вул. Комсомольська № 5-9; пров. Профінтерну № 3-7;
пров. Артема; № 3,5 ; № 4-6 ; вул. Проїзна; № 11-15 ; № 4, 10, 74;
вул. Чернишевського № 4.

Територія
у межах якої діє квартальний комітет № 20 м. Лозова
Квартальний комітет № 20 діє в місцях індивідуальної забудови міста Лозової в межах території таких вулиць і провулків:
вул. Карла Маркса № 72-100 (крім 90, 92, 96); вул. Леніна 55-93;
вул. Проїзна № 3, 5; вул. Інтернаціональна № 1-7; № 4, 6, 8;
вул. Халтуріна № 3-9; № 2-8; вул. Перевозного № 2-10;
вул. Новосвітська № 1-17(крім 3); № 4-20; пров. Ново світський № 2-а, 2, 6, 8,10.

Територія
у межах якої діє квартальний комітет № 21 м. Лозова
Квартальний комітет № 21 діє в місцях індивідуальної забудови міста Лозової в межах території таких вулиць і провулків:
вул. Лозовського № 28-34; вул. Орджонікідзе № 23, 29, 33, 35; № 24-42;
вул. Абросимова № 19, 23, 29; вул. Артема № 15-31(крім 23);
вул. 60 років СРСР № 15-37(крім 27); № 14-32(крім 24);
вул. Дружби; № 15-35(крім 23, 25); № 16-34(крім 24,26);
вул. Чернишевського № 18-34(крім 28).

Територія
у межах якої діє квартальний комітет № 22 м. Лозова
Квартальний комітет № 22 діє в місцях індивідуальної забудови міста Лозової в межах території таких вулиць і провулків:
вул. Леніна № 48-54; вул. Профінтерну № 35-47 (крім 41); № 28-38;
вул. Лозівського № 31-45(крім 33, 35);вул. Чернишевського № 3, 9-15;
вул. Горького № 3, 9-19; № 4-20, 10-18;
вул. Інтернаціональна № 19-25; № 14, 20-28; вул. Халтуріна № 16-22.

Територія
у межах якої діє квартальний комітет № 23 м. Лозова
Квартальний комітет № 23 діє в місцях індивідуальної забудови міста Лозової в межах території таких вулиць і провулків:
вул. Леніна № 62-84; вул. Профінтерну № 55- 69; № 40-58;
вул. Лозовського № 47-63, 77,79; вул. Курчатова № 7 - 19; № 4-а - 16;
вул. Франка № 4-14; вул. Перевозного № 5,11-17; № 18-22;
вул. Халтуріна 17-21.

Територія
у межах якої діє квартальний комітет № 24 м. Лозова
Квартальний комітет № 24діє в місцях індивідуальної забудови міста Лозової в межах території таких вулиць і провулків:
вул. Лозовського № 38-52; вул. Орджонікідзе № 39-51; № 44-56;
вул. Абросимова № 35-45(крім 39); вул. Чернишевського № 21-35(крім 27, 29);
вул. Горького; № 25-43(крім 35); № 24-40(крім 30-34);
вул. Інтернаціональна; № 33-43(крім 37, 39); № 38, 40,50;
вул. Халтуріна № 26-40(крім 32, 34).

Територія
у межах якої діє квартальний комітет № 25 м. Лозова
Квартальний комітет № 25 діє в місцях індивідуальної забудови міста Лозової в межах території таких вулиць і провулків:
вул. Лозовського № 24; вул. Орджонікідзе № 13-19; № 6-22(крім 14, 16);
вул. Абросимова № 1-5, 15; вул. Першотравнева № 7, 9;
вул. Червонофлотська № 17-21, 27, 29; № 6, 8, 16-20;
вул. 50 років Жовтня № 13-23(крім 17, 19); № 16-24(крім 20);
вул. Артема № 14-24(крім 16, 18)

Територія
у межах якої діє квартальний комітет № 26 м. Лозова
Квартальний комітет № 26 діє в місцях індивідуальної забудови
м. Лозова в межах території таких вулиць і провулків:
вул. Лозовського № 54-74; вул. Орджонікідзе № 53-67; № 58-80;
вул. Абросимова № 47-6; вул. Халтуріна № 27-39;
вул. Перевозного № 23-33; № 28-40; вул. Курчатова № 23-37; № 22-34;
вул. Франка № 18-36.

Територія
у межах якої діє квартальний комітет № 27 м. Лозова
Квартальний комітет № 27 діє в місцях індивідуальної забудови міста Лозової в межах території таких вулиць і провулків:
вул. Абросимова № 2-20(крім 8 );
вул. Свердлова № 3-21(крім 13, 17); № 4-30(крім 14); вул. Ломоносова № 41-59; вул. Жовтнева № 19-25; пров. Гоголя № 3-9; пров. Свердлова № 3-7; № 4-10;
вул. Червонофлотська № 33-43(крім 39); № 24-36; в
вул. 50 років Жовтня № 29-39(крім 31); № 34-40(крім 36);
вул. Артема № 37-43; № 28-34; вул. 60 років СРСР № 38-46;
вул. Першотравнева № 13.

Територія
у межах якої діє квартальний комітет № 28 м. Лозова
Квартальний комітет № 28 діє в місцях індивідуальної забудови міста Лозової в межах території таких вулиць і провулків:
вул. Абросимова № 22, 32-48 (крім 36, 44);
вул. Свердлова № 29, 35-49(крім 43, 45); № 34-56(крім 36, 44);
вул. Ломоносова № 65-87(крім 81); вул. 60 років СРСР № 41-47;
вул. Дружби № 41-49; № 38-44;
вул. Чернишевського № 37-47(крім 39, 41); № 38-42;
вул. Інтернаціональна № 47-55(крім 51); № 60-66; вул. Халтуріна № 48-56.

Територія
у межах якої діє квартальний комітет № 29 м. Лозова
Квартальний комітет № 29 діє в місцях індивідуальної забудови
м. Лозова в межах території таких вулиць і провулків:
вул. Абросимова № 67-81; № 50-102; вул. Свердлова № 53,55; № 58-64;
вул. Ломоносова № 89-123; № 110-148; вул. Муранова № 3-35;
вул. Халтуріна № 45-65; вул. Перевозного № 39-59; № 48-66;
вул. Курчатова № 45-63; № 38-66; вул. Франка № 13-21; № 40-46, 52;
вул. Шишкіна № 7-15; № 4-22; вул. Олега Кошового № 3-25; № 2-а – 22;
вул. Суворова № 3-25.

Територія
у межах якої діє квартальний комітет № 30 м. Лозова
Квартальний комітет № 30 діє в місцях індивідуальної забудови
м. Лозова в межах території таких вулиць і провулків:
вул. Суворова № 4-20; вул. Ломоносова № 125-129; № 150-158;
вул. Курчатова № 65-81; вул. Муранова № 39-61; № 4-84;
вул. Зубарева № 1-49; № 2-84; вул. Бузкова № 1-65; № 2-56;
пров. Вишневий № 1-13; № 2-14; пров. Абрикосовий № 1-13; № 2-14;
пров. Сонячний № 1-15; № 2-16; пров. Калиновий № 1-15; № 2-16;
вул. Абросимова № 83-93; № 104-110; пров. Зірковий № 1-15; № 2-12;
пров. Луговий № 1-9; № 2-8; пров. Суворова № 3-11; № 4-10;
пров. Іподромний № 3-13; № 2-12; вул. Польова № 3-17; № 4-14;
вул. Академіка Павлова № 4-18.

Територія
у межах якої діє квартальний комітет № 31 м. Лозова
Квартальний комітет № 31 діє в місцях індивідуальної забудови міста Лозової в межах території таких вулиць і провулків:
вул. 60 років СРСР № 53-65; вул. Дружби № 55-67; № 50-64;
вул. Чернишевського; № 53-77; № 50-72; вул. Інтернаціональна № 61-87; № 68-92
вул. Халтуріна № 62-80; вул. Ломоносова № 90-108(крім 102);
вул. Гоголя № 3; № 4, 6; пров. Інтернаціональний № 3; № 4, 4-а;
вул. Паркова; № 1; № 10.

Територія
у межах якої діє квартальний комітет № 32 м. Лозова
Квартальний комітет № 32 діє в місцях індивідуальної забудови міста Лозової в межах території таких вулиць і провулків:
вул. Ломоносова № 60-84;
вул. Гоголя № 15-33(крім 17, 19); № 14-40(крім 16, 18, 22, 24);
вул. Кулагіна № 1, 3, 17-21; № 8, 14, 16; вул. Жовтнева; № 29-35;
пров. Гоголя № 19-23; № 14-18; пров. Свердлова № 17, 19; № 18-30(крім 20, 24); вул. 50 років Жовтня № 43-57(крім 51); № 46-58; вул. Артема; № 51-61; № 42-56; вул. 60 років СРСР; -; № 48, 52-62(крім 56)

Територія

у межах якої діє квартальний комітет № 33 м. Лозова
Квартальний комітет № 33 діє в місцях індивідуальної забудови міста Лозової в межах території таких вулиць і провулків:
вул. Червоногвардійська № 3-31; вул. Скорохода № 4-28;
вул. Постишева № 4-14; вул. Станіславського № 3;
пров. Червоногвардійський № 3-7; № 4, 6-12; вул. Руднєва № 3; № 2.

Територія
у межах якої діє квартальний комітет № 34 м. Лозова
Квартальний комітет № 34 діє в місцях індивідуальної забудови міста Лозової в межах території таких вулиць і провулків:
вул. Войкова № 4-24 ( крім 16); вул. Кутліна № 3-23; № 4-28(крім 20);
вул. Скорохода № 1-29; вул. Станіславського № 7-15; № 2-14(крім 8);
вул. Постишева № 3 ; № 16-20; вул. Руднєва № 7-15; № 6-20;
вул. Маяковського № 3.

Територія
у межах якої діє квартальний комітет № 35 м. Лозова
Квартальний комітет № 35 діє в місцях індивідуальної забудови міста Лозової в межах території таких вулиць і провулків:
вул. Войкова № 1-25(крім 15); вул. Потьомкіна № 2-12(крім 6, 8);
вул. Станіславського № 19-33; № 22; вул. Руднєва; № 21-41(крім 25); № 22-40; вул. Постишева № 22-36(крім 28, 30); пров. Руднєва № 3; № 4-10.

Територія
у межах якої діє квартальний комітет № 36 м. Лозова
Квартальний комітет № 36 діє в місцях індивідуальної забудови міста Лозової в межах території таких вулиць і провулків:
вул. Червоногвардійська № 35; вул. Скаліка № 3-37; № 2-12;
вул. Войкова № 31 - 61; № 32 - 68; вул. Потьомкіна № 2 – 10, 14, 20, 22;
вул. Дарвіна №1 – 9, 13,15; № 2 - 26; вул. Млинова № 2 - 12;
пров. Комунальний № 3; № 2-16; пров. Червоний промінь № 3-9; № 4.

Територія
у межах якої діє квартальний комітет № 37 м. Лозова
Квартальний комітет № 37 діє в місцях індивідуальної забудови міста Лозової в межах території таких вулиць і провулків:
вул. Панфіловців № 1-43; № 2-32, 38, 44; пров. Локомотивний № 1-33;
пров. Панфіловців № 3-11; № 4-16; вул. Локомотивна; № 1-17; № 2-14;
вул. Мокрого № 1-37(крім 7,9); № 2-36(крім 8).

Територія
у межах якої діє квартальний комітет № 38 м. Лозова
Квартальний комітет № 38 діє в місцях індивідуальної забудови міста Лозової в межах території таких вулиць і провулків:
вул. Червоногвардійська № 4,16-44; вул. Заводська № 3-29; № 4-24;
вул. Чехова № 8-12; пров. Нікітіна № 1-17; № 2-16;
вул. Нікітіна № 3-9; № 4-14; вул. Пугачова; № 1-23; вул. Робоча № 7-27.

Територія
у межах якої діє квартальний комітет № 39 м. Лозова
Квартальний комітет № 39 діє в місцях індивідуальної забудови міста Лозової в межах території таких вулиць і провулків:
вул. Чехова № 20-58 (крім 26, 28, 36, 38); вул. Нікітіна № 15-49;
вул. Робоча № 12-28; пров. Робочий № 3-13; № 2-14; пров. Чехова № 3-9; № 4-12
вул. Червона № 21-27; № 30-36; вул. Шмідта № 39.

Територія
у межах якої діє квартальний комітет № 40 м. Лозова
Квартальний комітет № 40 діє в місцях індивідуальної забудови міста Лозової в межах території таких вулиць і провулків:
вул. Нікітіна № 20-68(крім 48, 50);
вул. Пугачова № 25-73; № 4-56 (крім 14, 34, 36, 60);
вул. Миру № 1-69(крім 19, 21, 45, 47); вул. Чернишевського № 4, 6;
вул. Робоча № 2-10(крім 6); вул. Червона № 7-17(крім 13); № 22-26;
вул. Шмідта № 25-35(крім 31).

Територія
у межах якої діє квартальний комітет № 41 м. Лозова
Квартальний комітет № 41 діє в місцях індивідуальної забудови
м. Лозова в межах території таких вулиць і провулків:
вул. Миру № 8-40(крім 28,32,36,38)вул. Червона № 6-10;
вул. Лермонтова № 5-13; № 2-22 (крім 6,12,16,18);
вул. Разіна № 1-23(крім 3,5,15,17); № 2-30 (крім 12,18-24);
вул. Шмідта № 1-19 (крім 15); пров. Лермонтова № 3,5; № 8-12;
пров. Червоний № 3,5,9-а,9-б; № 4-12; пров. Гастелло № 3-13; № 2-6; пров.Степана Разіна.

Територія
у межах якої діє квартальний комітет № 42 м. Лозова
Квартальний комітет № 42 діє в місцях індивідуальної забудови міста Лозової в межах території таких вулиць і провулків:
вул. Профінтерну 10, 14, 16, 18, 22, 26; вул. Лозовського № 7-29 (крім 11, 17); вул. Червонофлотська № 1-11; вул. Чернишевського № 12, 14;
вул. 50 років Жовтня № 3-7; № 2-10(крім 8); вул. Артема № 1-11 (крім 3); № 4- 8; вул. 40 років СРСР № 1-9; № 4, 6; вул. Дружби; № 1-9(крім 3); № 4-10.

Територія
у межах якої діє квартальний комітет № 43 м. Лозова
Квартальний комітет № 43 діє в місцях індивідуальної забудови
м. Лозова в межах території таких вулиць і провулків:
вул. Миру № 75-77, 81-89; вул. Пугачова № 77-85; № 60, 68-74;
вул. Пушкіна № 1-29; № 4-18; вул. Чехова № 64-82; вул. Шмідта № 32-48;
вул. Трудова № 23-27, 31-39; №26,28,32,34,38; вул. Чкалова;
вул. Червонопартизанська № 41 (будівлі ЖРЕВ 41,45,47); вул.Московська № 1-7.

Територія
у межах якої діє квартальний комітет № 44 м. Лозова
Квартальний комітет № 44 діє в місцях індивідуальної забудови
м. Лозова в межах території таких вулиць і провулків:
вул. Миру № 42-52; вул. Шмідта № 2-28; вул. Трудова № 1-17; № 2-24;
вул. Тельмана № 1-23; № 2-28; вул. Чкалова № 1- 25; пров. Шмідта № 2-28.

Територія
у межах якої діє квартальний комітет № 45 м. Лозова
Квартальний комітет № 45 діє в місцях індивідуальної забудови міста Лозової в межах території таких вулиць і провулків:
вул. Московська № 4-10; вул. Миру № 91-99;№ 54-62; вул. Чкалова № 2-20, 24-28
вул. Червонопартизанська № 1-27, 31-37;пров. Чкалова № 1-19;№ 2-12,12-а,14,16.

Територія
у межах якої діє квартальний комітет № 46 м. Лозова
Квартальний комітет № 46 діє в місцях індивідуальної забудови міста Лозової в межах території таких вулиць і провулків:
вул. Московська № 9-25; вул. Пушкіна № 31-49; № 22-36;
вул. Зої Космодем’янської № 3-19-б; № 4-20; вул. Матросова; № 1-13; № 2-18; вул. Краснодонців № 2-24; вул. Червонопартизанська № 26, 30-48;
вул. Калініна № 27 – 39.

Територія
у межах якої діє квартальний комітет № 47 м. Лозова
Квартальний комітет № 47 діє в місцях індивідуальної забудови міста Лозової в межах території таких вулиць і провулків:
вул. Московська № 27-37; вул. Пушкіна № 51-75; № 38-58;
вул. Зої Космодем’янської № 21-39; № 22-40;
вул. Матросова № 15-39; № 20-42; вул. Краснодонців № 26-48;
вул. Калініна № 28, 34- 38; вул. Дзержинського; № 21, 27, 29, 31.

Територія
у межах якої діє квартальний комітет № 48 м. Лозова
Квартальний комітет № 48 діє в місцях індивідуальної забудови міста Лозової в межах території таких вулиць і провулків:
вул. Московська №16-54; вул. Миру № 105-141; № 64-110;
вул. Фрунзе № 1-37; № 2-56; вул. Залізнична № 1-39;
вул. Червонопартизанська № 4-16,22; вул. Калініна № 3-9; № 6, 8, 14;
вул. Дзержинського № 5-11.

Територія
у межах якої діє квартальний комітет № 49 м. Лозова
Квартальний комітет № 49 діє в місцях індивідуальної забудови міста Лозової в межах території таких вулиць і провулків:
вул. Зої Космодем’янської № 42-88; вул. Пушкіна № 77-123; № 60-100;
вул. Московська № 39-73; вул. Крупської № 19; № 22;
вул. Сакко і Ванцетті № 37-39, 43-51; № 36,40-а;
вул. Танкістів № 41, 41 –а,43; № 32-40; пров. Пушкіна № 1-7.

Територія
у межах якої діє квартальний комітет № 50 м. Лозова
Квартальний комітет № 50 діє в місцях індивідуальної забудови міста Лозової в межах території таких вулиць і провулків:
вул. Московська № 56-94; вул. Миру № 143-191; № 112-160;
вул. Фрунзе № 39-69; № 58-104; вул. Залізнична № 41-73;
вул. Дзержинського № 2-а, 12, 14; вул. Крупської № 11; № 8, 10, 16;
вул. Сакко і Ванцетті № 11-29; № 20-26; вул. Танкістів № 1-27, 33; № 4-30.

Територія
у межах якої діє квартальний комітет № 51 м. Лозова
Квартальний комітет № 51 діє в місцях індивідуальної забудови
м. Лозова в межах території таких вулиць і провулків:
вул. Щербакова № 1 – 47;
вул. Невського № 1 – 49(крім 17,37); № 2 – 48(крім 16, 34);
вул. Лазо № 2 – 50(крім 10, 12).

Територія
у межах якої діє квартальний комітет № 52 м. Лозова
Квартальний комітет № 52 діє в місцях індивідуальної забудови міста Лозової в межах території таких вулиць і провулків:
вул. Богдана Хмельницького № 65-125; № 76-114
вул. Енгельса № 25-61; № 66-96; вул. Кооперативна № 34-86;
вул. Заполярна № 9-15; вул. Шкільна № 1-а ; № 4-10;
пров. Енгельса № 23; пров. Крилова № 18-а; пров. Шкільний № 7-11; № 2-а - 6; пров. Заполярний № 3,3-а - 7; № 2-а - 8; пров. Тупіковий № 2-8;
вул. Маршала Говорова № 3.

Територія
у межах якої діє квартальний комітет № 53 м. Лозова
Квартальний комітет № 53 діє в місцях індивідуальної забудови міста Лозової в межах території таких вулиць і провулків:
вул. Зої Космодем’янської № 41-87; вул. Матросова № 41-85; № 44-92;
вул. Дзержинського № 34; вул. Сакко і Ванцетті № 55-67; № 46-а-50;
вул. Танкістів № 49-51; № 46-50.

Територія
у межах якої діє квартальний комітет № 54 м. Лозова
Квартальний комітет № 54 діє в місцях індивідуальної забудови міста Лозової в межах території таких вулиць і провулків:
вул. Транспортна № 25- 65; вул. Комарова № 49-125; № 66-136;
вул. 40 років Жовтня № 53-69; № 56-78; вул. 9 Травня № 73-79; № 58-74;
вул. Ленінградська № 6-10,14; вул. Черняховського № 11, 13; № 2, 12,18.

Територія
у межах якої діє квартальний комітет № 55 м. Лозова
Квартальний комітет № 55 діє в місцях індивідуальної забудови міста Лозової в межах території таких вулиць і провулків:
вул. 40 років Жовтня № 73-117; № 82-126; вул. 9 Травня № 83-113; № 78-120; вул. Кутузова № 94-108; вул. Червоних Артилеристів № 8, 10, 16, 22-26;
вул. Котовського № 5, 7,7-а; пров. 9 Травня № 4,6,10.

Територія
у межах якої діє квартальний комітет № 56 м. Лозова
Квартальний комітет № 56 діє в місцях індивідуальної забудови міста Лозової в межах території таких вулиць і провулків:
вул. Радгоспна № 1-49; № 2-46; вул. Краснодонців № 5-7;
вул. Володимирська № 1-49; № 2/2-48; пров. Радгоспний № 1-7;
вул. Дзержинського № 37, 39, 41-49; № 36, 42-52;
вул. Танкістів № 57 - 61; № 52-54; вул. Сакко і Ванцетті № 69-а, ; № 52;
вул. Космічна № 1-39; № 2-46; пров. Космічний № 1-7; № 2-4.

Територія
у межах якої діє квартальний комітет № 57 м. Лозова
Квартальний комітет № 57 діє в місцях індивідуальної забудови міста Лозової в межах території таких вулиць і провулків:
вул. Кооперативна № 88-120; вул. Богдана Хмельницького № 127-173; № 116-160
вул. Маршала Говорова № 4 - 6; вул. Волзька № 1-13; № 4- 16 /1, 16/2;
вул. Степова № 2-16

Новини

Урядові портали

Сайт президента України Кабінет міністрів Реестр виборців Харківська обласна рада Державна фіскальна служба України Харківська обл. держ. адміністрація Інститут держ. управління
Інститут держ. управління
ВГОРУ