Оголошення

Дивитись усі

Туристичний маршрут

Туристичний маршрут

по місту Лозова

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

рішенням міської ради

від 25.12.2015 р.  № 60

(в редакції рішення

від 12.12.2017р. № 775)

                           

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ

ЛОЗІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ

 

       Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту міської ради.

Розділ 1. Загальні положення

 1. Постійні комісії Лозівської міської ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

 1. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією. Перелік постійних комісій, їх кількісний і персональний склад визначається радою з врахуванням побажань депутатів.

Протягом строку повноважень міська рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідувати наявні, вносити зміни до назви і складу утворених комісій та предмету їх відання.

 1. До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова та секретар ради. Члени комісії зобов’язані брати участь в роботі постійної комісії, до складу якої вони входять. Депутат міської ради може бути членом лише однієї постійної комісії.
 2. В роботі постійної комісії можуть брати участь депутати міської ради, які не входять до складу даної комісії, з правом дорадчого голосу.
 3. Діяльність постійних комісій координує секретар міської  ради.
 4. Організаційне, правове, інформаційно-технічне забезпечення діяльності постійних комісій покладається на апарат міської ради
 5. Депутати працюють в комісіях на громадських засадах.
 1. Постійні комісії будують свою роботу на принципах верховенства права, законності, гласності, їх рівноправності, доцільності, функціональності, плановості, наукової обґрунтованості, колегіальності, вільного обговорення і вирішення питань.
 2. У своїй роботі постійні комісії міської ради керуються Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами, Регламентом Лозівської міської ради та цим Положенням.

Розділ 2. Повноваження постійних комісій

 1. Постійні комісії міської ради своєю роботою сприяють ефективній роботі міської ради.
 2. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають:

- проекти програм соціально – економічного і культурного розвитку міста, розвитку житлово-комунального господарства, в галузі містобудування та землекористування, проекти міського бюджету, звіти про їх виконання;

- вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради;

- розробляють проекти рішень ради та готують висновки з питань, які належать до відання комісії;

- здійснюють контроль за виконанням рішень міської ради;

- виступають на пленарних засіданнях ради з доповідями і співдоповідями;

- забезпечують розгляд звернень, які надійшли в постійну комісію;

- вирішують інші питання у встановленому законом порядку.

 1. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.
 2. Постійні комісії за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету міської ради органів, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, готують за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету міської ради.
 3. Постійні комісії міської ради у питаннях, які належать до їх компетенції, та в порядку, визначеному законом, мають право:

- отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали та  документи;

- одержувати від посадових осіб, яким адресовані рекомендації постійних комісій, у встановлений ними строк повідомлення про їх розгляд та вжиті заходи;

- в порядку контролю за виконанням рішень ради заслуховувати на своїх засіданнях повідомлення заступників міського голови, начальників управлінь, відділів та інших виконавчих органів ради, керівників підприємств, об'єднань, установ та організацій, вносити пропозиції з цих питань на розгляд міської ради та її виконавчих органів;

- вносити пропозиції щодо порядку денного пленарного засідання ради;

 1. Постійні комісії при здійсненні повноважень взаємодіють з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, їх посадовими особами, які зобов’язані сприяти комісіям у здісненні покладених на них повноважень, реагувати відповідно до закону на їх звернення та рекомендації.
 2. Постійні комісії зобов'язані:

- якісно здійснювати розгляд питань, що належить до їх компетенції;

- періодично звітувати перед міською радою про роботу комісії;

- своєчасно виконувати доручення ради, міського голови, секретаря ради та інформувати їх про проведену роботу;

- здійснювати контроль за виконанням прийнятих рекомендацій;

- вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, своєчасно розглядати листи і звернення громадян та надавати відповіді.

Розділ 3. Перелік постійних комісій

У Лозівській міській раді працює 5 постійних комісій

- з питань бюджету та залучення інвестицій

- з питань житлово-комунального господарства, транспорту та управління комунальною власністю

- з гуманітарних питань, соціально-культурного розвитку міста та інформаційних технологій

- з питань земельних відносин,  містобудування та архітектури

- з політико-правових питань, регуляторної політики, депутатської діяльності та Регламенту  ради.

Розділ 4. Функціональна спрямованість роботи постійних комісій

      Крім повноважень, передбачених Розділом 2  цього Положення, постійні комісії:

 1. З політико- правових питань, регуляторної політики, депутатської діяльності та Регламенту ради:

1.1. бере участь у розробці заходів щодо забезпечення законності, охорони порядку, прав та інтересів громадян, їх правової освіти на території міста;

1.2. попередньо розглядає інформацію міжрайонного прокурора та керівника міськрайонного відділу міліції щодо стану боротьби зі злочинністю та охороною громадського порядку, готує висновки та рекомендації з цього питання;

1.3.  розглядає питання щодо організації проведення референдумів та виборів;

1.4. здійснює контроль за відповідністю чинному законодавству рішень, прийнятих міською радою;

1.5. готує рекомендації до проектів рішень міської ради з питань, що належать до відання комісії, в тому числі проекти регуляторних актів;

1.6. розглядає   питання    щодо   структури,  чисельності органів ради та виконавчих органів;

1.7. розглядає пропозиції депутатів та постійних комісій щодо вдосконалення Регламенту Лозівської міської ради і Положення про постійні комісії міської ради, вносить їх на розгляд ради;

1.8. дає пояснення депутатам міської ради, іншим учасникам пленарного засідання міської ради щодо застосування положень Регламенту Лозівської міської ради;

1.9. заслуховує звіти про роботу тимчасових комісій, звіти керівників органів, утворених радою;

1.10. аналізує і перевіряє в установленому порядку дотримання законності в діяльності управлінь, відділів та інших виконавчих органів міської ради, а також підприємств, установ та організацій комунальної власності;

1.11. перевіряє стан організації прийому громадян депутатами міської ради, своєчасність розгляду звернень, контролює проведення щорічних звітів депутатів перед виборцями;  

1.12. за дорученням ради готує рекомендації з питань, пов’язаних із депутатською діяльністю, заслуховує повідомлення депутатів про їх роботу в раді, про виконання ними депутатських обов'язків, рішень та доручень ради і постійних комісій;

1.13. розглядає питання, пов’язані з гарантією депутатської діяльності;

1.14. слідкує за дотриманням депутатами норм етики та моралі, розглядає скарги на депутатів, виносить на розгляд ради питання про невиконання депутатами своїх обов’язків, порушення норм депутатської етики.

1.15. попередньо розглядає заяви депутатів про дострокове припинення депутатських повноважень.

1.16 запобігає корупції та контролює за дотриманням антикорупційного законодавства».

 1. З  питань бюджету та залучення інвестицій:

2.1. попередньо розглядає винесені проекти міських програм, проект міського бюджету та звіт про його виконання, вносить свої пропозиції;

2.2. розглядає та погоджує пропозиції щодо змін до міського бюджету;

2.3. розглядає подання постійних комісій з пропозиціями на додаткові кошти по фінансуванню потреб відповідних галузей;

2.4. веде роботу щодо виявлення господарських резервів, додаткових надходжень до бюджету міста, посиленню режиму економії по використанню бюджетних коштів, розробляє та надає рекомендації з цих питань для виконання виконавчими органами міської ради;

2.5. надає пропозиції міській раді з питань встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законодавством, та надання   відповідно до чинного законодавства пільг по їх сплаті;

2.6. бере участь у розробці та попередньому розгляді Правил торгівлі на ринках міста;

2.7. розглядає питання щодо сприяння та залучення інвестицій в економіку міста;

2.8. співпрацює з Радою підприємців м.Лозова.

2.9.  Надає рекомендації:

- щодо відкриття, закриття та функціонування закладів торгівлі та побуту;

- щодо зручного для населення режиму роботи підприємств торгівлі, громадського харчування та побуту.

2.10. Сприяє:

- розвитку малого і середнього бізнесу всіх форм власності шляхом надання рекомендацій і пропозицій;

- розвитку суб’єктів підприємницької діяльності будь-якої форми власності, які розташовані на території міста; при цьому перевага в досягненні статутних цілей за рівних умов перед іншими суб'єктами надається місцевим суб'єктам підприємницької діяльності;

- організації місцевих ярмарків, ринків, розвитку всіх форм торгівлі;

2.11. Здійснює контроль:

- за діяльністю виконавчого комітету міської ради з питань планування, бюджету,  фінансів, з питань підприємництва, інвестицій, торгівлі та побуту;

- у сфері підприємницької діяльності суб’єктів щодо гарантованості та непорушності їх прав перед державними контролюючими, перевіряючими та іншими органами управління шляхом одержання необхідних матеріалів і документів від керівників цих органів;

- за організацією обслуговування населення з питань торгівлі та дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів;

- за організацією функціонування місць торгівлі підприємницької діяльності комунальних закладів міста.

 1. З питань житлово-комунального господарства, транспорту та управління комунальною власністю:

3.1. попередньо розглядає програми та заходи щодо виконання Програми реформування та розвитку міського комунального господарства, Природоохоронної програми, Програми приватизації та переліки об’єктів міської комунальної власності, які не підлягають приватизації, розробляє рекомендації щодо проведення приватизації об'єктів комунальної власності згідно з чинним законодавством, затверджує переліки робіт по виконанню ремонту у багатоквартирних будинках та перелік і обсяг робіт по ремонту доріг;

3.2. попередньо розглядає проекти і плани підприємств і організацій, які належать до комунальної власності, вносить до них зауваження і пропозиції, здійснює контроль за їх виконанням;

3.3. попередньо розглядає плани та проекти рішень, які пов’язані з розпорядженням майном комунальної власності;

3.4. надає пропозиції щодо благоустрою території, забезпечення в місті належного санітарного стану;

3.5. сприяє в організації благоустрою населених пунктів, залучає на договірних засадах з цією метою кошти, трудові і матеріально-технічні ресурси підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, а також населення;

3.6. здійснює аналіз роботи комунальних підприємств та надає рекомендації щодо ефективності роботи, збільшення надходжень до бюджету від їх діяльності;

3.7. сприяє створенню будинкових комітетів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, реєстрації таких об'єднань;

3.8. бере участь у вирішенні питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів тварин;

3.9. бере участь у підготовці питань про стан і розвиток промисловості, транспорту і зв’язку в місті;

3.10. перевіряє в межах своїх повноважень роботу відповідних підприємств, установ і організацій, розташованих на території міста, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд міської ради;

3.11. попередньо розглядає маршрути і графіки руху міського пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгоджує ці питання стосовно транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених законодавством;

3.12. сприяє залученню підприємств, установ і організацій, що не належать до комунальної власності, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв’язку;

3.13. контролює і сприяє організації роботи пасажирського, вантажного транспорту, обслуговування пасажирів на вокзалах і автостанціях в рамках чинного законодавства,

3.14. здійснює контроль:

- в питаннях житлово-комунального господарства, благоустрою,

- за організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства,

- за станом квартирного обліку,

- додержанням житлового законодавства на підприємствах, в установах та організаціях, розташованих на відповідній території, незалежно від форм власності,

- за станом благоустрою виробничих територій, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян,

- за організацію охорони водоймищ і атмосферного повітря від забруднення стічними водами та викидами промислових, комунально-побутових підприємств,

-  за  роботою підприємств транспорту і зв’язку в рамках чинного законодавства.

 1. З гуманітарних питань, соціально-культурного розвитку міста та інформаційних технологій:

4.1. надає раді допомогу в забезпеченні конституційних прав громадян з гуманітарних та соціальних  питань у здійсненні контролю за дотриманням чинного законодавства,

4.2. бере участь у розробці та контролює хід виконання Програми соціального захисту населення, программ в галузі освіти, охорони здоров’я, культури, молодіжної політики, фізкультури та спорту та підтримки комунальних засобів масової інформації,

4.3. сприяє в організації дозвілля учнів та літнього оздоровлення дітей,

4.4. розглядає питання про закриття, передачу та перепрофілювання закладів гуманітарної сфери  міста відповідно до чинного законодавства, надає рекомендації,

4.5. слідкує за охороною та відродженням пам’яток історії та культури, збереженням та використанням культурного надбання,

4.6. сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських організацій, які діють у сфері культури, фізкультури і спорту, роботі з молодю,

4.7. сприяє створенню умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку,

4.8. сприяє в забезпеченні конституційних прав громадян на свободу світогляду і віросповідання,

4.9. підтримує зв’язки з політичними партіями та громадськими об’єднаннями;

4.10. невідкладно розглядає та тримає на постійному контролі питання соціального захисту ветеранів, пенсіонерів та інвалідів та стежить за дотриманням встановлених законом соціальних пільг,

4.11. вносить пропозиції щодо фінансування, управління, заснування та реорганізації комунальних ЗМІ,

4.12. забезпечує співпрацю та інформованість ЗМІ про діяльність ради,

4.13. співпрацює з міськими постачальниками інтернет-послуг,

4.14. здійснює контроль:

- за ходом будівництва і утриманням шкіл, дошкільних, позашкільних, спортивних закладів міста, закладів культури та охорони здоров’я,

- за закладами гуманітарної галузі у проведенні ними профільної роботи серед населення,

- за виконанням законодавства про загальний військовий обов'язок,  розвитку шефських зв'язків молодіжних колективів з військовими частинами,

- за виконанням Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді в навчальних закладах міста.

 1. З питань земельних відносин, містобудування та архітектури

5.1. бере участь у підготовці та затвердженні радою міських містобудівних програм, генеральних планів забудови міста, іншої містобудівної документації, вносить пропозиції до планів і програм будівництва та реконструкції об'єктів,

5.2. надає пропозиції щодо використання та забудови земельних ділянок на території міста,

5.3. розглядає питання:

- щодо надання земельних ділянок в оренду та подовження терміну дії договору оренди, надає рекомендації щодо затвердження відповідно до закону ставок земельного податку;

- щодо продажу земельних ділянок у власність;

- щодо вилучення земельних ділянок та припинення права користування земельними ділянками , надання в постійне користування земельних ділянок;

- щодо передачі у приватну власність земельних ділянок згідно з чинним законодавством, погоджує проекти землеустрою;

- щодо розміщення об’єктів архітектури та об’єктів благоустрою, монументального та монументально-декоративного мистецтва;

- щодо адміністративно-територіального устрою (присвоєння адрес, назви вулиць, провулків);

- щодо переводу житлових квартир в нежилі приміщення

- розміщення об’єктів архітектури та об’єктів благоустрою, монументального та монументально-декоративного мистецтва,

5.4. надає рекомендації стосовно надання дозволу на проектування та спорудження об'єктів містобудування, виділення земельних ділянок для цих цілей,

5.5. здійснює контроль:

- за дотриманням до затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові міста, виконанням проектів і схем землеустрою, надає пропозиції про зупинення будівництва окремих об'єктів, яке проводиться з порушенням проектної документації, а також може заподіяти шкоди навколишньому середовищу,

- за дотриманням земельного законодавства та виконанням проектів і схем землеустрою;

- в установленому законом порядку за діяльністю виконавчого комітету міської ради в питаннях архітектури, містобудування та землеустрою.

Розділ 5. Організація роботи постійних комісій

 1.  Постійні комісії міської ради організують свою роботу відповідно до Регламенту Лозівської міської ради та цього Положення.
 2. Основною формою роботи постійних комісій є засідання, які проводяться відповідно до затверджених комісіями планів, і є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу комісії.
 3. Організація роботи постійних комісій покладається на голову комісії. В разі його відсутності або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар, які обираються на першому засіданні комісії.
 4. У разі неможливості прибуття на засідання член комісії завчасно повідомляє про це голову постійної комісії або секретаря міської ради.
 5. Засідання комісії веде голова, в разі його відсутності - заступник голови або секретар.
 6. За результатами вивчення та розгляду питань постійні комісії готують рекомендації. Рекомендації постійних комісій приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – головуючим на засіданні.
 7. Для підготовки запланованих питань постійні комісії можуть створювати підготовчі і робочі групи з числа депутатів, з залученням спеціалістів, представників органів влади, громадських організацій.
 8. В залежності від характеру питання комісії можуть проводити перевірки виконання конкретних рішень чи законодавчих актів, а також огляди, рейди та інше.  По закінченню перевірки складається довідка.
 9. Питання, які належать до відома кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради розглядатися спільно. Спільні засідання веде один із голів цих комісій за взаємним погодженням. Рекомендації з питань, які розглядаються на спільних засіданнях, приймаються більшістю голосів від загального складу кожної комісії і підписуються головами відповідних комісій.
 10. В роботі постійних комісій можна використовувати виїзні засідання, які дають можливість більш повно виявити недоліки, глибоко і всебічно розібратися з обставинами, вивчити громадську думку.

Розділ 6. Засідання постійної комісії

 1. Засідання постійних комісій проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішеннями постійних комісій проводиться закрите засідання. На закритому засіданні, крім членів комісії, можуть бути присутні запрошені на засідання особи. Для здійснення відео-зйомки під час роботи комісії потрібна згода членів постійної комісії.
 2. Підготовка засідання постійної комісії - це комплекс організаційно-технічних заходів, що дають можливість депутатам своєчасно вивчити питання, яке буде розглядатись на комісії, всебічно проаналізувати стан справ в галузі, розробити рекомендації.
 3. Розгляд питання постійною комісією:

3.1. Проведення підготовчих заходів:

а) вибір питання;

б) створення робочої групи з підготовки питання до розгляду на комісії у разі необхідності;

в) визначення доцільності та виду перевірки;

г) визначення доцільності залучення спеціалістів до підготовки питання;

д) вибір джерел необхідної інформації з питання, яке вивчається.

е) визначення відповідальних за кінцеву підготовку матеріалів;

є) визначення посадових осіб, яких необхідно запросити на засідання комісії.

3.2. Засідання постійної комісії:

а) доповідь про результати проведеної роботи члена постійної комісії, який відповідав за підготовку питання;

б) виступ доповідача, співдоповідачей;

в) обговорення доповіді;

г) надання та обговорення рекомендацій;

д) прийняття рекомендацій.

3.3. Заходи щодо реалізації рекомендацій постійної комісії:

а) доведення рекомендацій комісії до відома зацікавлених організацій та посадових осіб;

б) організація контролю за ходом виконання рекомендацій комісії;

в) зняття виконаних рекомендацій з контролю.

 1. Тривалість засідання комісії залежить від кількості питань, які вона розглядає.

Розділ 7. Розподіл обов'язків між головою, заступником та секретарем постійної комісії

     На першому засіданні  постійної комісії обирається заступник голови та секретар комісії і розглядається питання про розподіл обов’язків між головою, заступником голови та секретарем постійної комісій.

7.1. Голова постійної комісії:

- організує роботу постійної комісії;

- скликає і веде засідання комісії;

- керує складанням планів роботи, розробкою рекомендацій, доповідей та співдоповідей, а також інших документів, які готує постійна комісія;

-  дає доручення членам комісії;

- представляє комісію у відносинах з підприємствами, державними та громадськими органами та організаціями;

- організовує роботу по реалізації рекомендацій комісії;

- інформує членів комісії про рішення ради, які відносяться до відома комісії;

- слідкує за веденням документації  комісії;

- за дорученням комісії виступає з доповідями та співдоповідями на сесіях  міської ради.

7.2. Заступник голови постійної комісії:

- допомагає голові в організації роботи комісії;

- виконує функції голови в разі його відсутності;

- здійснює оперативний контроль за виконанням рекомендацій комісії;

- організовує проведення масових заходів (оглядів, рейдів, перевірок).

7.3. Секретар постійної комісії:

- допомагає голові в організації роботи комісії;

- виконує функції голови та його заступника в разі їх відсутності;

- відповідає за діловодство комісії.

7.4. Члени постійних комісій:

- зобов'язані брати участь в діяльності комісій, підготовчих груп, сприяти втіленню в життя рекомендацій комісії, здійснювати контроль за їх виконанням, виконувати доручення комісії;

- користуються ухвальним голосом з усіх питань, які розглядаються комісією, пропонують питання для вивчення і розгляду комісіями, беруть участь в їх підготовці та обговоренні;

- за дорученням комісії вивчають на місцях питання, які належать до компетенції комісії, пропозиції та звернення державних, громадських органів, організацій, громадян, повідомляють про свої висновки, а також виконують інші доручення комісії;

- член постійної комісії, пропозиції якого не підтримані комісією, або не згодний з її рішенням, може викласти свою думку під час обговорення даного питання на сесії, чи повідомити про неї в письмовій формі міського голову.

Розділ 8. Протокол засідання постійної комісії

 1. Під час засідання комісії ведеться протокол.

   Вимоги до ведення  протоколу:

1.1. Протокол ведеться працівником апарату ради та секретарем комісії.

1.2. У протоколі фіксуються хід і результати проведення засідання комісії, а також вказуються:

- дата і місце проведення засідання;
- список   присутніх   на    засіданні     депутатів –  членів  комісії  та  депутатів,  які беруть участь у засіданні комісії з правом дорадчого голосу;

- список запрошених осіб на засідання комісії;

- прізвища доповідачів і співдоповідачів;

- прізвища  депутатів,  що   виступають   у   дискусії   та  осіб, що не є депутатами ради, із зазначенням  посади;

- доручення, висновки, рішення комісії після розгляду питання;
- до протоколу засідання додаються порядок денний засідання комісії та матеріали, які надає або використовує доповідач з того чи іншого питання.

1.3. Протокол засідання комісії оформляється в десятиденний термін і підписується головуючим.

 1. Відповідальність за ведення протоколу,  процедура зберігання протоколу та видачі копій протоколу та витягів з протоколу:

2.1. За правильність записів у протоколі засідання відповідає секретар ради та голова комісії.

2.2. Відповідальність за своєчасне оформлення протоколу й інших матеріалів несе секретар міської ради.

2.3. Оригінали протоколів засідань комісій протягом установленого законодавством терміну зберігаються в апараті  міської ради, а потім здаються в архів на постійне збереження.

2.4. Депутат міської ради може ознайомитися з протоколом у відділі по забезпеченню діяльності ради. Копії протоколу, витяги з протоколу депутат має право отримати за письмовою заявою.

2.5.  Копії протоколу або витяги з протоколу засідань комісії надаються  фізичним чи юридичним особам за їх письмовою заявою з обґрунтуванням.

Розділ 9. Врегулювання конфлікту інтересів у діяльності постійних комісій

            Якщо під час розгляду питання постійною комісією  у депутата, який до неї входить, виник реальний чи потенційний конфлікт інтересів, останній не бере участі у голосуванні та прийнятті рішення з цього питання. Заява про конфлікт інтересів та заходи щодо його врегулювання заносяться до протоколу засідання постійної комісії.

       У разі, якщо неучасть депутата у прийнятті рішення постійною комісією призведе до втрати правомочності цієї комісії, участь такого депутата у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю  та його форма приймається відповідною комісією.

Секретар міської ради                                          С.О.Коба

Служба за контрактом

Новини

Урядові портали

Сайт президента України Кабінет міністрів Реестр виборців Харківська обласна рада Державна фіскальна служба України Харківська обл. держ. адміністрація Інститут держ. управління
Інститут держ. управління
ВГОРУ