Важливе повідомлення

Бегущая строка

Шановні відвідувачі сайту! Інформуємо Вас, що сайт Лозівської міської ради перейшов на нову платформу за адресою: https://lozovagromada.gov.ua/

Оголошення

Дивитись усі

Туристичний маршрут

Туристичний маршрут

по місту Лозова

ЗАТВЕРДЖЕНО:               

рішенням міської ради

від 24.12.2020 р.  № 72

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ

ЛОЗІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  VІІІ  СКЛИКАННЯ

 

       Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту міської ради.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. 1.1. Постійна комісія ради (далі – постійна комісія) є органом ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, контролю за рішеннями виконавчого комітету.

1.2. Постійна комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови і членів постійної комісії. Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються постійною комісією.

1.3. До складу постійної комісії не можуть бути обрані сільський, селищний, міський голова та секретар ради.

1.4. Постійна комісія підзвітна раді та відповідальна перед нею. Діяльність постійної комісії координує секретар ради.

1.5. У своїй діяльності постійна комісія ради керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями ради, Регламентом ради та цим Положенням.

1.6. Діяльність постійної комісії ради здійснюється на основі планів роботи, прийнятих на засіданні постійної комісії, доручень ради, сільського, селищного, міського голови або секретаря ради.

1.7. Постійна комісія в своїй діяльності взаємодіє з постійними комісіями ради та інших рад, управліннями та відділами ради, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями.

1.8. Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

1.9. Постійна комісія має право скликати сесію ради у випадку, передбаченому Законом «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.10. Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах.

1.11. Особливості проведення засідань постійної комісії ради в режимі відео(аудіо)конференції встановлюється Регламентом ради.

 1. ГОЛОВА ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ

2.1. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю комісії та організує її роботу.

2.2. Скликає і веде засідання комісії.

2.3. Визначає завдання і розподіляє обов’язки між членами комісії.

2.4. Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності комісії.

2.5. Забезпечує організаційну підготовку засідань комісії.

2.6. Відповідає за підготовку довідок, звітів, інформацій з питань роботи комісії.

2.7. Представляє комісію у відносинах з іншими комісіями, органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.

2.8. Організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

2.9. Підтримує зв’язки із засобами масової інформації та апаратом ради і виконавчого комітету, забезпечує гласність в роботі комісії.

2.10. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови постійної комісії або секретар постійної комісії, які обираються на першому засіданні комісії.

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ
 2. 3.1. Основним завданням постійної комісії є попередній розгляд проектів рішень, що виносяться на розгляд ради

3.2. Постійна комісія за дорученням ради, сільського, селищного, міського голови, секретаря ради або за власною ініціативою вивчає діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету міської ради, здійснює контроль за виконанням рішень ради.

3.3. Постійна комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, необхідні матеріали і документи.

3.4. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії оформляються протокольно та приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови та секретарем комісії. Відповідальність за ведення протоколів постійної комісії покладається на секретаря комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

3.5.Вимоги до ведення  протоколу:

  3.5.1. Протокол ведеться працівником апарату ради.

  3.5.2. У протоколі фіксуються хід і результати проведення засідання комісії, а також вказуються:

- дата  і місце проведення засідання;
- список   присутніх   на    засіданні     депутатів –  членів  комісії  та  депутатів,    які   беруть   участь   у  засіданні   комісії  з  правом дорадчого голосу;

- список запрошених осіб на засідання комісії;

- прізвища доповідачів і співдоповідачів;

- прізвища  депутатів,  що   виступають   у   дискусії   та  осіб, що не є депутатами ради, із зазначенням  посади;

- доручення, висновки, рекомендації, рішення комісії після розгляду питання;

- до   протоколу   засідання    додаються     аналітичні   довідки, пояснення щодо проектів рішень, додаткові матеріали, які надає або використовує доповідач з того чи іншого питання.

3.6. Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею строк.

3.7. Постійна комісія попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готує висновки з цих питань.

3.8. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів, представників управлінь та відділів ради.

3.9. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, сільського, селищного, міського голови, секретаря ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

3.10. Всі питання, які виносяться на розгляд сесії, попередньо повинні обов’язково розглядатись профільною постійною комісією.

 1. ПЕРЕЛІК ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ
 2. 4.1. У Лозівській міській раді працює 5 постійних комісій:

- з питань бюджету та залучення інвестицій;

- з питань житлово-комунального господарства, транспорту та управління комунальною власністю;

- з гуманітарних питань, соціально-культурного розвитку та інформаційних технологій;

- з питань агропромислового комплексу, земельних відносин,  містобудування та архітектури;

- з політико-правових питань, регуляторної політики, депутатської діяльності та Регламенту  ради.

 1. 5. ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

      Крім повноважень, передбачених Розділом 3 цього Положення, постійні комісії:

 1. З політико- правових питань, регуляторної політики, депутатської діяльності та Регламенту ради:

1.1. бере участь у розробці заходів щодо забезпечення законності, охорони порядку, прав та інтересів громадян, їх правової освіти на території територіальної громади;

1.2. попередньо розглядає інформацію керівника Лозівської місцевої прокуратури та керівника Лозівського відділу поліції щодо стану боротьби зі злочинністю та охороною громадського порядку, готує висновки та рекомендації з цього питання;

1.3. здійснює контроль за відповідністю чинному законодавству рішень, прийнятих міською радою;

1.4. готує рекомендації до проєктів рішень міської ради з питань, що належать до відання комісії, в тому числі проєкти регуляторних актів;

1.5. розглядає   питання    щодо   структури,  чисельності органів ради та її виконавчих органів;

1.6. розглядає пропозиції депутатів та постійних комісій щодо вдосконалення Регламенту Лозівської міської ради і Положення про постійні комісії міської ради, вносить їх на розгляд ради;

1.7. дає пояснення депутатам міської ради, іншим учасникам пленарного засідання міської ради щодо застосування положень Регламенту Лозівської міської ради;

1.8. заслуховує звіти про роботу тимчасових комісій, звіти  керівників виконавчих органів, утворених радою;

1.9. аналізує і перевіряє в установленому порядку дотримання законності в діяльності управлінь, відділів та інших виконавчих органів міської ради, а також підприємств, установ та організацій комунальної власності;

1.10. перевіряє стан організації прийому громадян депутатами міської ради, своєчасність розгляду звернень, контролює проведення щорічних звітів депутатів перед виборцями;  

1.11. за дорученням ради готує рекомендації з питань, пов’язаних із депутатською діяльністю, заслуховує повідомлення депутатів про їх роботу в раді, про виконання ними депутатських обов'язків, рішень та доручень ради і постійних комісій;

1.12. розглядає питання, пов’язані з гарантіями депутатської діяльності;

1.13. слідкує за дотриманням депутатами норм етики та моралі, розглядає скарги на депутатів, виносить на розгляд ради питання про невиконання депутатами своїх обов’язків, порушення норм депутатської етики;

1.14. попередньо розглядає заяви депутатів про дострокове припинення депутатських повноважень;

1.15. вживає заходи щодо запобігання корупції та контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

З  питань бюджету та залучення інвестицій:

2.1. попередньо розглядає винесені проєкти міських програм, проєкт бюджету територіальної громади та звіт про його виконання, вносить свої пропозиції;

2.2. розглядає та погоджує пропозиції щодо змін до бюджету громади;

2.3. розглядає подання постійних комісій з пропозиціями на додаткові кошти по фінансуванню потреб відповідних галузей;

2.4. веде роботу щодо виявлення резервів, додаткових надходжень до бюджету громади, посиленню режиму економії по використанню бюджетних коштів, розробляє та надає рекомендації з цих питань для виконання виконавчими органами міської ради;

2.5. надає пропозиції міській раді з питань встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законодавством, та надання відповідно до чинного законодавства пільг по їх сплаті;

2.6. розглядає питання щодо сприяння та залучення фінансових ресурсів для соціального та економічного розвитку громади;  

2.7. Сприяє розвитку малого і середнього бізнесу, залученню інвестицій шляхом надання рекомендацій і пропозицій.

2.8. Здійснює контроль за діяльністю виконавчих органів ради з питань планування бюджету громади та його використання  

 1. З питань житлово-комунального господарства, транспорту та управління комунальною власністю:

3.1. попередньо розглядає програми та заходи щодо виконання Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства, Природоохоронної програми, Переліки об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації, розробляє рекомендації щодо здійснення приватизації об'єктів комунальної власності згідно з чинним законодавством.

3.2. попередньо розглядає плани та проекти рішень, які пов’язані з розпорядженням майном комунальної власності;

3.3. надає пропозиції щодо благоустрою та забезпечення  належного санітарного стану території громади;

3.4. здійснює аналіз роботи комунальних підприємств та надає рекомендації щодо ефективності роботи;

3.5. сприяє створенню будинкових комітетів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;

3.6. бере участь у вирішенні питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів тварин;

3.7. перевіряє, в межах своїх повноважень, роботу відповідних підприємств, установ і організацій, розташованих на території територіальної громади, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд міської ради;

3.8. попередньо розглядає маршрути і графіки руху  пасажирського транспорту, незалежно від форм власності на території громади;

3.9. здійснює контроль:

- в питаннях житлово-комунального господарства, благоустрою,

- за організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства;

- за станом благоустрою, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян;

-  за роботою підприємств транспорту і зв’язку в рамках чинного законодавства.

 1. З гуманітарних питань, соціально-культурного розвитку та інформаційних технологій:

4.1. надає раді допомогу в забезпеченні конституційних прав громадян з гуманітарних та соціальних  питань у здійсненні контролю за дотриманням чинного законодавства;

4.2. бере участь у розробці та контролює хід виконання цільових програм соціальної, освітньої галузей, охорони здоров’я, культури, молодіжної політики та спорту, підтримки комунальних засобів масової інформації;

4.3. сприяє в організації дозвілля учнівської молоді та літнього оздоровлення дітей;

4.4. розглядає питання про закриття, передачу та перепрофілювання закладів освіти, культури, спорту та охорони здоров’я відповідно до чинного законодавства, надає рекомендації;

4.5. здійснює нагляд за охороною та відродженням пам’яток історії та культури, збереженням та використанням культурного надбання;

4.6. сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських організацій, які діють у сфері культури, фізкультури і спорту, роботі з молодю;

4.7. сприяє створенню умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку;

4.8. підтримує зв’язки з політичними партіями та громадськими об’єднаннями;

4.9. вносить пропозиції щодо фінансування, управління, заснування та реорганізації комунальних ЗМІ;

4.10. забезпечує співпрацю та інформованість ЗМІ про діяльність ради;

4.11. здійснює контроль:

- за ходом будівництва і утриманням шкіл, дошкільних, позашкільних, спортивних закладів, закладів культури та охорони здоров’я.

 1. З питань агропромислового комплексу земельних відносин, містобудування та архітектури

5.1. бере участь у підготовці та затвердженні радою містобудівних програм, програм щодо розвитку земельних відносин, комплексного плану просторового розвитку громади, генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної документації, вносить пропозиції до планів і програм будівництва та реконструкції об'єктів, земельних відносин;

5.2. надає пропозиції щодо використання та забудови земельних ділянок на території Лозівської міської територіальної громади;

5.3. розглядає питання:

- щодо надання земельних ділянок в оренду, поновлення терміну дії договорів оренди, надає рекомендації щодо затвердження відповідно до закону ставок земельного податку;

- щодо продажу земельних ділянок у власність;         

- щодо вилучення земельних ділянок та припинення права користування земельними ділянками, надання в постійне користування земельних ділянок;

- щодо передачі у приватну власність земельних ділянок згідно з чинним законодавством, затверджує проєкти землеустрою;

- щодо розміщення об’єктів архітектури та об’єктів благоустрою, монументального та монументально-декоративного мистецтва;

- щодо адміністративно-територіального устрою громади, зміни назв об’єктів топоніміки;

- щодо переводу житлових приміщень у нежитлові;

5.4. надає рекомендації стосовно надання дозволу на виділення земельних ділянок для спорудження об'єктів містобудування;

5.5. здійснює контроль:

- за дотриманням до затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові, виконанням проєктів і схем землеустрою, надає пропозиції про зупинення будівництва окремих об'єктів, яке проводиться з порушенням проєктної документації, а також може заподіяти шкоди навколишньому середовищу;

- за дотриманням земельного законодавства та виконанням проєктів і схем землеустрою.

 1. ВЗАЄМОДІЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ, УПРАВЛІННЯМИ ТА ВІДДІЛАМИ

5.1. Рекомендації постійної комісії подаються сільському, селищному, міському голові в письмовій формі з реєстрацією в канцелярії.

5.2. Виконавчий комітет, управління та відділи ради зобов’язані в десятиденний термін (якщо комісією не буде визначено інший строк виконання) розглянути рекомендації та пропозиції постійної комісії та надати аргументовану відповідь.

5.3. У випадку відхилення рекомендації постійної комісії виконавчим комітетом, управлінням чи відділом ради вона має право повторно винести рекомендації на їх розгляд.

5.4. Якщо пропозиція повторно відхилена, комісія може підготувати на розгляд ради проєкт рішення з порушеного питання.

5.5. Постійна комісія здійснює контроль за виконанням рішень виконавчого комітету з питань, віднесених до її компетенції.

 1. ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

1.Врегулювання конфлікту інтересів у діяльності постійних комісій здійснюється у відповідності до вимог Закону України «Про запобігання корупції».     

  Секретар міської ради                                                        Юрій КУШНІР      

Новини

Урядові портали

Сайт президента України Кабінет міністрів Реестр виборців Харківська обласна рада Державна фіскальна служба України Харківська обл. держ. адміністрація Інститут держ. управління
Інститут держ. управління
ВГОРУ